TYTUŁ 5. ZGODNOŚĆ I EGZEKWOWANIE – PRAWIDŁO 5.3 OBOWIĄZKI PAŃSTWA DOSTARCZAJĄCEGO SIŁY ROBOCZEJ

Prawidło 5.3 – Obowiązki państwa dostarczającego siły roboczej Cel: Zapewnienie wdrożenia przez każdego Członka jego obowiązków zawartych w ramach niniejszej Konwencji, odnoszących się do naboru i pośrednictwa pracy marynarzy oraz zapewnienia zabezpieczenia społecznego jego marynarzy. 1. Bez szkody dla zasady odpowiedzialności każdego Członka za warunki pracy i życia marynarzy na statkach znajdujących się pod ich…

TYTUŁ 5. ZGODNOŚĆ I EGZEKWOWANIE – PRAWIDŁO 5.2 ZAKRES OBOWIĄZKÓW PAŃSTWA PORTU

Prawidło 5.2 – Zakres obowiązków Państwa portu Cel: Umożliwienie każdemu Członkowi, w ramach niniejszej Konwencji, wypełnienia własnych obowiązków, odnoszących się do współpracy międzynarodowej oraz wdrażania i egzekwowania norm wyznaczonych w niniejszej Konwencji w odniesieniu do statków zagranicznych Prawidło 5.2.1 – Inspekcje w porcie 1. Każdy zagraniczny statek wpływający, w ramach swoich zwykłych działań lub z…

TYTUŁ 5. ZGODNOŚĆ I EGZEKWOWANIE – PRAWIDŁO 5.1 OBOWIĄZKI PAŃSTWA BANDERY

Prawidło 5.1 – Obowiązki Państwa bandery Cel: Zapewnienie, że każdy Członek wypełni swoje obowiązki wynikające z niniejszej Konwencji w stosunku do statków podnoszących jego banderę Prawidło 5.1.1 – Zasady ogólne 1. Każdy Członek odpowiedzialny jest za zapewnienie wypełnienia swych zobowiązań wynikających z niniejszej Konwencji na statkach podnoszących jego banderę. 2. Każdy Członek ustanowi efektywny system…

TYTUŁ 5. ZGODNOŚĆ I EGZEKWOWANIE

1. Prawidła zawarte w niniejszym Tytule określają obowiązki każdego Członka w zakresie pełnego wdrożenia i egzekwowania zasad i praw określonych w Artykułach niniejszej Konwencji, jak również poszczególne obowiązki określone w Tytułach1, 2, 3 i 4. 2. Ustępy 3 i 4 Artykułu VI, które pozwalają na wdrożenie Części A Kodeksu poprzez zasadniczo równoważne przepisy, nie dotyczą…

TYTUŁ 4. OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA MEDYCZNA, OPIEKA SPOŁECZNA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE – PRAWIDŁO 4.5 ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Prawidło 4.5 – Zabezpieczenie społeczne Cel: Zapewnienie, że podjęte zostaną kroki w celu zapewnienia marynarzom dostępu do zabezpieczenia społecznego 1. Każdy Członek zapewni, że marynarze i, w zakresie określonym przez prawo krajowe, osoby będące na ich utrzymaniu, posiadać będą dostęp do zabezpieczenia społecznego zgodnie z Kodeksem, jednakże bez szkody dla wszelkich bardziej korzystnych warunków wspomnianych…

TYTUŁ 4. OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA MEDYCZNA, OPIEKA SPOŁECZNA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE – PRAWIDŁO 4.4 DOSTĘP DO UMIEJSCOWIONYCH NA LĄDZIE UDOGODNIEŃ SOCJALNYCH

Prawidło 4.4 – Dostęp do umiejscowionych na lądzie udogodnień socjalnych Cel: Zapewnienie, że marynarze pracujący na statku będą mieli dostęp do umiejscowionych na lądzie udogodnień socjalnych 1. Każdy Członek zapewni, że umiejscowione na lądzie udogodnienia socjalne, tam gdzie istnieją, będą łatwo dostępne. Członek będzie również promował rozwój udogodnień, takich jak te wymienione w Kodeksie, w…

TYTUŁ 4. OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA MEDYCZNA, OPIEKA SPOŁECZNA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE – PRAWIDŁO 4.3 OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZAPOBIEGANIE WYPADKOM

Prawidło 4.3 – Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa oraz zapobieganie wypadkom Cel: Zapewnienie, że środowisko pracy marynarzy na statku sprzyja bezpieczeństwu i zdrowiu 1. Każdy Członek zapewni, że na statkach podnoszących jego banderę zdrowie marynarzy jest chronione w miejscu pracy i że mieszkają oni, pracują i szkolą się w bezpiecznym i higienicznym środowisku. 2. Każdy Członek…

TYTUŁ 4. OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA MEDYCZNA, OPIEKA SPOŁECZNA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE – PRAWIDŁO 4.2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA ARMATORÓW

Prawidło 4.2 – Odpowiedzialność finansowa armatorów Cel: Zagwarantowanie, że marynarze będą chronieni przed ponoszeniem finansowych konsekwencji choroby, uszkodzenia ciała lub śmierci, jeśli zdarzenia te nastąpiły w związku z ich zatrudnieniem 1. Każdy Członek zapewni, że podjęte zostaną kroki, zgodnie z Kodeksem, by marynarzom pracującym na statkach podnoszących jego banderę zapewnione zostało prawo do pomocy materialnej…

TYTUŁ 4. OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA MEDYCZNA, OPIEKA SPOŁECZNA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE – PRAWIDŁO 4.1 OPIEKA MEDYCZNA NA STATKU I NA LĄDZIE

Prawidło 4.1 – Opieka medyczna na statku i na lądzie Cel: Ochrona zdrowia marynarzy i zapewnienie im szybkiego dostępu do opieki medycznej na statku i na lądzie 1. Każdy Członek zapewni, że wszyscy marynarze na statku, który pływa pod jego banderą, objęci będą odpowiednimi działaniami w zakresie ochrony zdrowia i że będą mieć dostęp do…

TYTUŁ 3. ZAKWATEROWANIE – PRAWIDŁO 3.2 WYŻYWIENIE I PRZYRZĄDZANIE POSIŁKÓW

Prawidło 3.2 – Wyżywienie i przyrządzanie posiłków Cel: Zapewnienie marynarzom dostępu do dobrej jakości żywności i wody pitnej dostarczonej w objętych regulacją warunkach higienicznych 1. Każdy Członek zapewni, że statki podnoszące jego banderę będą przewozić i podawać osobom płynącym żywność i wodę pitną o odpowiedniej jakości, wartości odżywczej i w ilości, która zaspokaja potrzeby statku,…

TYTUŁ 3. ZAKWATEROWANIE, ZAPLECZE REKREACYJNE I WYŻYWIENIE – PRAWIDŁO 3.1 ZAKWATEROWANIE I ZAPLECZE REKREACYJNE

Prawidło 3.1 – Zakwaterowanie i zaplecze rekreacyjne Cel: Zapewnienie marynarzom godziwego zakwaterowania i zaplecza rekreacyjnego na statku 1. Każdy Członek zagwarantuje, że statki podnoszące jego banderę zapewniają godziwe zakwaterowanie i zaplecza rekreacyjne marynarzom pracującym lub/i mieszkającym na nich, zgodnie z zasadą promowania zdrowia i dobrego samopoczucia marynarzy. 2. Wymagania zawarte w Kodeksie, wprowadzające w życie…

TYTUŁ 2. WARUNKI ZATRUDNIENIA – PRAWIDŁO 2.8 ROZWÓJ KARIERY I UMIEJĘTNOŚCI MARYNARZY ORAZ ICH SZANSE NA ZATRUDNIENIE

Prawidło 2.8 – Rozwój kariery i umiejętności marynarzy oraz ich szanse na zatrudnienie Cel: Promowanie kariery i rozwoju umiejętności marynarzy oraz ich szans na zatrudnienie 1. Każdy Członek będzie prowadził krajową politykę promującą zatrudnienie w sektorze morskim i zachęcającą do rozwoju kariery i umiejętności oraz szans na zatrudnienie marynarzy zamieszkujących na jego terytorium. Norma A2.8…

TYTUŁ 2. WARUNKI ZATRUDNIENIA – PRAWIDŁO 2.7 POZIOMY OBSADZANIA STATKU

Prawidło 2.7 – Poziomy obsadzania statku załogą Cel: Zapewnienie, że marynarze będą pracować na statkach posiadających wystarczający personel do zapewnienia bezpiecznego i wydajnego funkcjonowania statku 1. Każdy Członek będzie wymagać, by wszystkie statki podnoszące jego banderę posiadały odpowiednią liczbę zatrudnionych marynarzy w celu zapewnienia bezpiecznego i wydajnego funkcjonowania statku z przykładaniem odpowiedniej troski do bezpieczeństwa…

TYTUŁ 2. WARUNKI ZATRUDNIENIA – PRAWIDŁO 2.6 ODSZKODOWANIE DLA MARYNARZA W PRZYPADKU UTRATY STATKU LUB ZATONIĘCIA

Prawidło 2.6 – Odszkodowanie dla marynarza w przypadku utraty statku lub zatonięcia Cel: Zagwarantowanie, że marynarze otrzymają odszkodowanie w przypadku, gdy statek zaginie lub zatonie 1. Marynarze uprawnieni są do odpowiedniego odszkodowania w przypadku uszkodzenia ciała, straty lub bezrobocia wynikającego z utraty statku lub jego zatonięcia. Norma A2.6 – Odszkodowanie dla marynarza w przypadku utraty…

TYTUŁ 2. WARUNKI ZATRUDNIENIA – PRAWIDŁO 2.5 REPATRIACJA

Prawidło 2.5 – Repatriacja Cel: Zapewnienie marynarzom możliwości powrotu do domu 1. Marynarze mają prawo do repatriacji bez ponoszenia kosztów w okolicznościach i na warunkach określonych w Kodeksie. 2. Każdy Członek będzie wymagać, by statki podnoszące jego banderę zapewniły środki finansowe umożliwiające marynarzom repatriację zgodnie z Kodeksem. Norma A2.5 – Repatriacja 1. Każdy Członek upewni…

TYTUŁ 2. WARUNKI ZATRUDNIENIA – PRAWIDŁO 2.4 PRAWO DO URLOPU

Prawidło 2.4 – Prawo do urlopu Cel: Zapewnienie, że marynarzom będzie przysługiwać odpowiedni urlop 1. Każdy Członek będzie wymagać, by marynarze zatrudnieni na statku podnoszącym jego banderę otrzymywali coroczny płatny urlop na odpowiednich warunkach, zgodnie z postanowieniami Kodeksu. 2. Marynarze otrzymają prawo do urlopu na lądzie w celu poprawy stanu swojego zdrowia i kondycji, stosownie…

TYTUŁ 2. WARUNKI ZATRUDNIENIA – PRAWIDŁO 2.3 GODZINY PRACY I WYPOCZYNKU

Prawidło 2.3 – Godziny pracy i wypoczynku Cel: Zapewnienie, że godziny pracy i wypoczynku marynarzy będą podlegać regulacji 1. Każdy Członek zapewni, że godziny pracy i godziny wypoczynku marynarzy będą podlegać regulacji. 2. Każdy Członek powinien ustanowić maksymalne godziny pracy lub minimalne godziny wypoczynku w danym okresie zgodnie z postanowieniami Kodeksu. Norma A2.3 – Godziny…

TYTUŁ 2. WARUNKI ZATRUDNIENIA – PRAWIDŁO 2.2 WYNAGRODZENIA

Prawidło 2.2 – Wynagrodzenie Cel: Zapewnienie, że marynarze otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę 1. Wszyscy marynarze powinni otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę regularnie i w całości – zgodnie z ich umowami o pracę. Norma A2.2 – Wynagrodzenie 1. Każdy Członek będzie wymagać, by wynagrodzenie dla marynarzy pracujących na statkach podnoszących jego banderę było wypłacane w…

TYTUŁ 2. WARUNKI ZATRUDNIENIA – PRAWIDŁO 2.1 MARYNARSKIE UMOWY O PRACĘ

Prawidło 2.1 – Marynarskie umowy o pracę Cel: Zapewnienie, że marynarze posiadają uczciwą umowę o pracę 1. Zasady i warunki zatrudnienia marynarza powinny być określone w umowie sporządzonej w sposób zrozumiały, której postanowienia można wyegzekwować na drodze prawnej i które będą zgodne z normami zawartymi w Kodeksie. 2. Umowy o pracę marynarzy powinny być zawierane…

TYTUŁ 1. MINIMALNE WYMAGANIA DLA MARYNARZY DO PRACY NA STATKU – PRAWIDŁO 1.4 NABÓR I POŚREDNICTWO PRACY MARYNARZY

Prawidło 1.4 – Nabór i pośrednictwo pracy marynarzy Cel: Zapewnienie marynarzom dostępu do sprawnego i dobrze zorganizowanego systemu naboru i pośrednictwa pracy marynarzy 1. Wszyscy marynarze będą mieć dostęp do sprawnego, odpowiedniego i godnego zaufania systemu poszukiwania zatrudnienia na statku bez konieczności wnoszenia opłat. 2. Służby naboru i pośrednictwa pracy marynarzy funkcjonujące na terytorium Członka…

TYTUŁ 1. MINIMALNE WYMAGANIA DLA MARYNARZY DO PRACY NA STATKU – PRAWIDŁO 1.3 – WYSZKOLENIE I KWALIFIKACJE

Prawidło 1.3 – Wyszkolenie i kwalifikacje Cel: Zapewnienie, że marynarze są odpowiednio wyszkoleni lub wykwalifikowani do pełnienia obowiązków na statku 1. Marynarze nie będą pracować na statku, jeśli nie są wyszkoleni lub nie posiadają certyfikatów potwierdzających ich kompetencje lub nie są w inny sposób kwalifikowani do wykonywania obowiązków. 2. Marynarzom nie będzie wolno wykonywać pracy…

TYTUŁ 1. MINIMALNE WYMAGANIA DLA MARYNARZY DO PRACY NA STATKU – PRAWIDŁO 1.2 – ŚWIADECTWO ZDROWIA

Prawidło 1.2 – Świadectwo zdrowia Cel: Zapewnienie, że wszyscy marynarze będą z medycznego punktu widzenia zdolni do pełnienia służby na morzu. 1. Marynarze nie będą pracować na statku bez świadectwa stwierdzającego medyczną zdolność do wykonywania ich obowiązków. 2. Wyjątki mogą być dozwolone tylko w sytuacjach określonych w Kodeksie. Norma A1.2 – Świadectwo zdrowia 1. Właściwa…

TYTUŁ 1. MINIMALNE WYMAGANIA DLA MARYNARZY DO PRACY NA STATKU – PRAWIDŁO 1.1 – MINIMALNY WIEK

TYTUŁ 1. MINIMALNE WYMAGANIA DLA MARYNARZY DO PRACY NA STATKU Prawidło 1.1 – Minimalny wiek Cel: Zapewnienie, że na statku nie będą pracować osoby poniżej minimalnego wieku 1. Żadna osoba poniżej minimalnego wieku nie może zostać zatrudniona ani zaangażowana do pracy ani pracować na statku. 2. Minimalny wiek w momencie początkowego wejścia w życie Konwencji…

Wyjaśnienia Dotyczące Prawideł i Kodeksu Konwencji o Pracy na Morzu

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PRAWIDEŁ I KODEKSU KONWENCJI O PRACY NA MORZU 1. Niniejsza nota wyjaśniająca, nie stanowiąca części Konwencji o pracy na morzu, stanowi w zamierzeniu ogólny przewodnik po Konwencji. 2. Konwencja składa się z trzech różnych, ale powiązanych części: Artykułów, Prawideł i Kodeksu. 3. Artykuły i Prawidła ustanawiają podstawowe prawa, zasady i zobowiązania Członków ratyfikujących…

Wstęp

ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE ARTYKUŁ I 1. Każdy Członek, który ratyfikuje niniejszą Konwencję, zobowiązuje się w pełni przestrzegać jej postanowień w sposób określony w Artykule VI w celu zabezpieczenia praw marynarzy do zatrudnienia na godnych warunkach. 2. Członkowie będą ze sobą współpracować w celu skutecznego wdrożenia i egzekwowania niniejszej Konwencji. DEFINICJE I ZAKRES ZASTOSOWANIA ARTYKUŁ II 1….

Preambuła

PREAMBUŁA Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, Zwołana w Genewie przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam w dniu 7 lutego 2006 na dziewięćdziesiątej czwartej sesji, Pragnąc stworzyć jednolity, spójny akt prawny zawierający w możliwie najszerszym zakresie wszystkie aktualne normy istniejących międzynarodowych konwencji i zaleceń dotyczących pracy na morzu, jak również podstawowych zasad, które…