Kontrakt

Porady ITF w sprawie Waszych umów o pracę.

Najlepszą gwarancją właściwych warunków zatrudnienia na morzu jest jedynie podpisanie umowy zgodnej z zatwierdzonym przez ITF układem zbiorowym pracy. W innym przypadku – oto wykaz zasad, jakimi należy się kierować:

 1. Nie podejmuj pracy na statku bez umowy o pracę na piśmie.
 2. Nigdy nie podpisuj umowy in blanco, albo kontraktu wiążącego cię niejasnymi warunkami, jakie nie są określone, albo z którymi nie jesteś obeznany.
 3. Sprawdź czy podpisana umowa odnosi się do Zbiorowego Układu Pracy (CBA). Jeśli tak, upewnij się, że w pełni znane ci są warunki CBA, oraz zachowuj jego kopię wraz ze swą umową.
 4. Upewnij się, że czas trwania umowy jest wyraźnie określony.
 5. Nie podpisuj umowy zezwalającej na dokonywanie zmian okresu kontraktowego wyłącznie według uznania armatora. Wszelkie zmiany uzgodnionego okresu powinny być wprowadzone za obopólną zgodą.
 6. Zawsze upewnij się, że umowa wyraźnie określa wypłacane wynagrodzenie zasadnicze i upewnij się, że podstawowy czas pracy jest wyraźnie zdefiniowany (np. 40, 44 lub 48 godzin tygodniowo). Międzynarodowa Organizacja Pracy stwierdza, że podstawowy czas pracy powinien wynosić maksymalnie 48 godzin tygodniowo (208 miesięcznie).
 7. Upewnij się, że umowa wyraźnie określa ile nadgodzin będzie opłacane i według jakiej stawki. Może to być stała stawka płatności za wszystkie nadgodziny przepracowane poza podstawą. Może istnieć miesięczna kwota stała za zagwarantowaną ilość nadgodzin, w którym to przypadku wyraźnie powinno być określona stawka za czas przepracowany poza gwarantowanymi nadgodzinami. MOP stwierdza, że nadgodziny powinny być opłacane wg stawki wynoszącej minimum 1,25 normalnej stawki godzinowej.
 8. Upewnij się, że umowa wyraźnie określa ile otrzymasz dni płatnego urlopu miesięcznie. MOP stwierdza, że urlop płatny powinien być nie krótszy niż 30 dni rocznie (2,5 dnia za miesiąc kalendarzowy).
 9. Upewnij się, że wypłaty wynagrodzeń zasadniczych, nadgodzin i za urlop są wyraźne i oddzielnie opisane w umowie.
 10. Nigdy nie podpisuj umowy zezwalającej armatorowi na wycofanie lub zatrzymanie jakiejkolwiek części wynagrodzenia w okresie kontraktu. Powinieneś być uprawniony do pełnej wypłaty zarobionych wynagrodzeń pod koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
 11. Nigdy nie podpisuj umowy zawierającej jakąkolwiek klauzulę stwierdzającą, że odpowiadasz za pokrycie jakiejś części kosztów dotarcia na statek lub repatriacji.
 12. Nie podpisuj umowy zawierającej jakąkolwiek klauzulę ograniczającą twoje prawo do wstąpienia, kontaktowania się lub bycia reprezentowanym przez wybrany przez ciebie związek zawodowy.
 13. Miej świadomość, że indywidualne umowy o pracę nie zawsze zawierają szczegóły dodatkowych świadczeń. Dlatego powinieneś usiłować uzyskać potwierdzenie (najlepiej w formie pisemnego porozumienia lub zobowiązania wynikającego z umowy), jakie odszkodowania zostaną wypłacone w przypadku: choroby lub uszkodzenia ciała w okresie kontraktowym, śmierci (kwota wypłacana najbliższej osobie), utraty statku, utraty mienia osobistego wskutek utraty statku, przedwczesnego zakończenia kontraktu.
 14. Zapewnij uzyskanie i zachowanie kopii podpisanej przez siebie umowy.

Pamiętaj … niezależnie od warunków wszelki kontrakt / umowa do jakich dobrowolnie przystąpisz, w większości ustawodawstw, uznane są za prawnie wiążące.

Na podstawie – „Biuletyn Marynarski ITF” nr 22/2008