Deklaracja

Ja niżej podpisany/a deklaruję wstąpienie do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Będę stosował/a się do postanowień Statutu Związku.

Zobowiązuję się do regularnego opłacania składek związkowych i wyrażam zgodę na ich pobieranie przez pracodawcę z mojego wynagrodzenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Szczecińska 22/LU2, 81-326 Gdynia lub drogą e-mailową pod adresem: marynarz@nms.org.pl
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na realizacji czynności w celach związkowych. Co więcej, przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Administrator mógł wykonywać obowiązki przewidziane w ustawie z 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych.
Więcej na temat prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez NSZZ Solidarność można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: www.marynarz.org.pl
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie kursów szkolenia.
Więcej na temat celów przetwarzania danych osobowych przez Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: www.marynarz.org.pl
6. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
Więcej na temat pojęcia szczególnych kategorii danych osobowych można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: www.marynarz.org.pl
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.
Więcej na temat przekazywania przez Administratora danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, katalogu takich odbiorców oraz warunków takiego przekazywania można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: www.marynarz.org.pl
9. Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
10.1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
10.2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
10.3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
10.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
10.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
10.6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
10.7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: www.marynarz.org.pl
11. Z praw wskazanych w pkt.10 powyżej można skorzystać poprzez:
11.1. kontakt e-mailowy pod adresem: marynarz@nms.org.pl
11.2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków ul. Szczecińska 22/LU2 , 81-326 Gdynia
Więcej na temat sposobu realizacji praw, przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: www.marynarz.org.pl
12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
13. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 powyżej.

Deklaracja Członkowska:

6 + 12 =