1. Prawidła zawarte w niniejszym Tytule określają obowiązki każdego Członka w zakresie pełnego
wdrożenia i egzekwowania zasad i praw określonych w Artykułach niniejszej Konwencji, jak
również poszczególne obowiązki określone w Tytułach1, 2, 3 i 4.

2. Ustępy 3 i 4 Artykułu VI, które pozwalają na wdrożenie Części A Kodeksu poprzez zasadniczo
równoważne przepisy, nie dotyczą Części A Kodeksu w niniejszym Tytule.

3. Zgodnie z ustępem 2 Artykułu VI każdy Członek wypełni obowiązki wynikające z Prawideł w
sposób określony w korespondujących Normach Części A Kodeksu, uwzględniając korespondujące
Wytyczne w Części B Kodeksu.

4. Postanowienia niniejszego Tytułu będą wdrażane z uwzględnieniem faktu, że marynarze i
armatorzy, tak jak wszystkie inne osoby, są równi wobec prawa i przysługuje im równa ochrona ze
strony prawa i nie będą dyskryminowani w dostępie do sądów, trybunałów lub innych mechanizmów
rozstrzygania sporów. Postanowienia niniejszego Tytułu nie określają jurysdykcji prawnej ani
właściwości terytorialnej sądów.

wellmedia