Prawidło 2.8 – Rozwój kariery i umiejętności marynarzy oraz ich szanse na zatrudnienie

Cel: Promowanie kariery i rozwoju umiejętności marynarzy oraz ich szans na zatrudnienie

1. Każdy Członek będzie prowadził krajową politykę promującą zatrudnienie w sektorze morskim i
zachęcającą do rozwoju kariery i umiejętności oraz szans na zatrudnienie marynarzy
zamieszkujących na jego terytorium.

Norma A2.8 – Rozwój kariery i umiejętności marynarzy oraz ich szanse na zatrudnienie

1. Każdy Członek będzie prowadził narodową politykę, która będzie zachęcać do rozwoju kariery i
umiejętności marynarzy oraz służyć wzrostowi ich szans na zatrudnienie w celu doprowadzenia do
stanu, w którym sektor morski będzie posiadał stabilną i wykwalifikowaną siłę roboczą.

2. Celem polityki, o której mówi ustęp 1 niniejszej Normy będzie pomoc marynarzom w podnoszeniu
ich kompetencji, kwalifikacji i szans na zatrudnienie.

3. Każdy Członek będzie, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami armatorów i marynarzy,
ustalać jasne cele dla poradnictwa zawodowego, edukacji i szkoleń marynarzy, których obowiązki na
statku dotyczą głównie bezpieczeństwa eksploatacyjnego i nawigacyjnego statku, włącznie z
okresowymi szkoleniami.

Wytyczna B2.8 – Rozwój kariery i umiejętności marynarzy oraz ich szanse na zatrudnienie

Wytyczna B2.8.1 – Rozwiązania służące promowaniu rozwoju kariery i umiejętności marynarzy oraz ich szans na zatrudnienie

1. Rozwiązania służące osiągnięciu celów określonych w normie A2.8 mogą zawierać:
(a) umowy z armatorem lub organizacją armatorów dotyczące rozwoju zawodowego i szkolenia
w zakresie umiejętności; albo
(b) działania służące promocji zatrudnienia poprzez założenie i zarządzanie rejestrami lub listami
wykwalifikowanych marynarzy, według kategorii; albo
(c) promocję szans, zarówno na statku jak też na brzegu, na dalsze szkolenie i edukację
marynarzy w celu poprawy rozwoju ich umiejętności i kompetencji, co pomoże im zdobyć i
zachować godziwą pracę, poprawić perspektywy zatrudnienia oraz sprostać wyzwaniom
związanym ze zamianami technologicznymi oraz zamianami warunków na rynku pracy w
przemyśle morskim.

Wytyczna B2.8.2 – Rejestr marynarzy

1. Tam gdzie zatrudnienie marynarzy prowadzone jest przy wykorzystaniu rejestrów lub list, rejestry
lub listy powinny zawierać wszystkie kategorie zawodowe marynarzy w sposób określony przez
krajowe prawo lub praktykę lub układ zbiorowy pracy.

2. Marynarze ujęci w takich rejestrach lub listach powinni mieć pierwszeństwo zatrudnienia.

3. Od marynarzy ujętych w takich rejestrach lub listach powinno się wymagać gotowości do pracy w
sposób określony przez krajowe prawo lub praktykę lub układ zbiorowy pracy.

4. W zakresie, w jakim pozwala na to ustawodawstwo krajowe liczba marynarzy ujętych w takich
rejestrach lub listach powinna być okresowo weryfikowana w celu osiągnięcia poziomów
dostosowanych do potrzeb przemysłu morskiego.

5. Gdy zajdzie potrzeba redukcji liczby marynarzy ujętych w rejestrze lub liście, powinny być podjęte
wszelkie właściwe kroki w celu zapobieżenia lub minimalizacji negatywnego wpływy takiej redukcji
na marynarzy, biorąc pod uwagę ekonomiczną i społeczną sytuację danego kraju.

wellmedia