Prawidło 4.2 – Odpowiedzialność finansowa armatorów

Cel: Zagwarantowanie, że marynarze będą chronieni przed ponoszeniem finansowych konsekwencji choroby, uszkodzenia ciała lub śmierci, jeśli zdarzenia te nastąpiły w związku z ich zatrudnieniem

1. Każdy Członek zapewni, że podjęte zostaną kroki, zgodnie z Kodeksem, by marynarzom
pracującym na statkach podnoszących jego banderę zapewnione zostało prawo do pomocy
materialnej i wsparcia ze strony armatora w zakresie finansowych konsekwencji choroby,
uszkodzenia ciała lub śmierci, jeśli zdarzenia te nastąpią podczas pełnienia lub w związku z
pełnieniem przez marynarzy służby wynikającej z umowy o pracę.

2. Niniejsze Prawidło nie ma wpływu na inne środki prawne, z których marynarz może chcieć
skorzystać.

Norma A4.2 – Odpowiedzialność finansowa armatorów

1. Każdy Członek przyjmie ustawodawstwo wymagające od armatorów podnoszących jego banderę
ponoszenia odpowiedzialności za zapewnienie ochrony zdrowia i opieki medycznej wszystkim
marynarzom pracującym na statkach podnoszących jego banderę zgodnie z następującymi
minimalnymi normami:
(a) armatorzy będą ponosić koszty związane z chorobami lub uszkodzeniami ciała marynarzy,
mającymi miejsce pomiędzy datą rozpoczęcia służby a datą gdy można uznać, że marynarze
zostali w sposób właściwy repatriowani lub wynikającymi z faktu zatrudnienia pomiędzy
tymi datami;
(b) armatorzy zapewnią zabezpieczenie finansowe celem zagwarantowania odszkodowania w
przypadku śmierci lub długotrwałej niepełnosprawności marynarzy wynikłej z uszkodzenia
ciała w związku z pełnieniem służby, choroby lub zagrożenia życia, zgodnie z krajowym
prawem, umową o pracę zawartą przez marynarza lub układem zbiorowym pracy;
(c) armatorzy pokryją koszty opieki medycznej, włączając w to leczenie i zapewnienie
potrzebnych lekarstw i sprzętu terapeutycznego oraz zakwaterowania z wyżywieniem dopóki
chory lub ranny marynarz nie dojdzie do zdrowia lub dopóki nie zostanie orzeczone, że
choroba lub niepełnosprawność ma charakter trwały; oraz
(d) armatorzy będą zobowiązani opłacić koszty pogrzebu w przypadku śmierci mającej miejsce
na statku lub na lądzie w czasie zatrudnienia;

2. Prawo krajowe może ograniczyć zobowiązania armatora w zakresie pokrywania kosztów
opieki medycznej oraz zakwaterowania z wyżywieniem do okresu nie krótszego niż 16 tygodni
od daty wystąpienia uszkodzenia ciała lub początku choroby.

3. Jeśli choroba lub uszkodzenie ciała skutkuje niezdolnością do pracy armator będzie
zobowiązany:
(a) płacić pełne wynagrodzenie dopóki chorzy lub ranni marynarze przebywają na statku lub
dopóki marynarze nie zostaną repatriowani zgodnie z niniejszą Konwencją; albo
(b) wypłacać wynagrodzenie w całości lub w części, zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub
postanowieniami układów zbiorowych pracy, od czasu gdy marynarze zostają repatriowani
lub schodzą na ląd do czasu ich powrotu do zdrowia lub, jeśli nastąpi to wcześniej, do
uzyskania prawa do zasiłków zgodnie z prawem danego Członka.

4. Prawo krajowe może ograniczyć obowiązek armatora w zakresie wypłaty wynagrodzeń w całości
lub w części w przypadku marynarzy nie przebywających już na statku, do okresu który nie będzie
krótszy niż 16 tygodni od dnia uszkodzenia ciała lub początku choroby.

5. Prawo krajowe może zwolnić armatora ze zobowiązań dotyczących:
(a) uszkodzeń ciała, które nie nastąpiły wskutek pełnienia służby na statku;
(b) uszkodzeń ciała lub chorób wynikających z niewłaściwego postępowania chorego, rannego
lub zmarłego marynarza; oraz
(c) choroby lub niepełnosprawności celowo ukrywanej w czasie zawierania umowy o pracę.

6. Prawo krajowe może ograniczyć zobowiązania armatora do pokrywania kosztów opieki medycznej
i zakwaterowania z wyżywieniem oraz kosztów pogrzebu w zakresie w jakim zobowiązania te
przejmują władze publiczne.

7. Właściciele statków lub ich przedstawiciele podejmą kroki w celu zabezpieczenia własności
pozostawionej na statku przez chorych, rannych lub zmarłych marynarzy i jej zwrotu tymże
marynarzom lub ich najbliższym..

Wytyczna B4.2 – Odpowiedzialność finansowa armatorów

1. Pełne wynagrodzenie wypłacone zgodnie z Normą A4.2, ustęp 3, może nie zawierać premii.

2. Prawo krajowe może ustanowić, że armator będzie zwolniony z obowiązku pokrywania kosztów
związanych z chorobą lub uszkodzeniem ciała marynarza od czasu, gdy marynarz będzie uprawniony
do pobierania świadczeń z systemu obowiązkowych ubezpieczeń chorobowych, obowiązkowych
ubezpieczeń od wypadków lub pracowniczych odszkodowań od wypadków.

3. Prawo krajowe może ustanowić, że wydatki pogrzebowe płacone przez armatora zostaną zwrócone
przez instytucję ubezpieczeniową w przypadkach, gdy należny jest zasiłek pogrzebowy zgodnie z
prawem dotyczącym ubezpieczenia społecznego lub odszkodowań pracowniczych.

wellmedia