Prawidło 5.3 – Obowiązki państwa dostarczającego siły roboczej

Cel: Zapewnienie wdrożenia przez każdego Członka jego obowiązków zawartych w ramach niniejszej Konwencji, odnoszących się do naboru i pośrednictwa pracy marynarzy oraz zapewnienia zabezpieczenia społecznego jego marynarzy.

1. Bez szkody dla zasady odpowiedzialności każdego Członka za warunki pracy i życia marynarzy na
statkach znajdujących się pod ich banderą, Członek jest również zobowiązany do wdrożenia
wymogów niniejszej Konwencji w odniesieniu do naboru i pośrednictwa pracy marynarzy, a także do
zabezpieczenia społecznego marynarzy, którzy są jego obywatelami lub rezydentami lub w
jakikolwiek inny sposób zamieszkują jego terytorium, w stopniu, w jakim takie zobowiązanie jest
określone przez niniejszą Konwencję.

2. Szczegółowe wymagania zastosowania ustępu 1 niniejszego Prawidła można znaleźć w Kodeksie.

3. Każdy Członek ustanowi skuteczny system inspekcji oraz monitoringu w celu wdrożenia jego
obowiązków, jako państwa dostarczającego siłę roboczą, określonych niniejszą Konwencją.

4. Informacje na temat systemu, o którym mowa w ustępie 3 niniejszego Prawidła, włącznie z metodą
wykorzystaną w celu określenia jego skuteczności, zostaną włączane do sprawozdań Członka
składanych w trybie artykułu 22 Konstytucji.

Norma A5.3 – Obowiązki państwa dostarczającego siłę roboczą

1. Każdy Członek egzekwować będzie wymagania niniejszej Konwencji mające zastosowanie w
działaniu oraz w praktyce usług naboru i pośrednictwa pracy marynarzy, które zostały ustanowione
na jego terytorium poprzez system inspekcji i monitoringu, a także procedur prawnych odnoszących
się do naruszeń licencji oraz innych wymagań operacyjnych określonych w Normie A1.4.

Wytyczna B5.3 – Obowiązki związane z zapewnieniem pracy

1. W przypadku prywatnych usług naboru i pośrednictwa pracy marynarzy ustanowionych na
terytorium Członka i zabezpieczających usługi armatorów, powinny one, bez względu na lokalizację,
brać na siebie odpowiedzialność za zapewnienie prawidłowego wypełnienia przez armatorów
warunków umów o pracę zawieranych z marynarzami.

wellmedia