TYTUŁ 3. ZAKWATEROWANIE – PRAWIDŁO 3.2 WYŻYWIENIE I PRZYRZĄDZANIE POSIŁKÓW

Prawidło 3.2 – Wyżywienie i przyrządzanie posiłków

Cel: Zapewnienie marynarzom dostępu do dobrej jakości żywności i wody pitnej dostarczonej w objętych regulacją warunkach higienicznych

1. Każdy Członek zapewni, że statki podnoszące jego banderę będą przewozić i podawać osobom
płynącym żywność i wodę pitną o odpowiedniej jakości, wartości odżywczej i w ilości, która
zaspokaja potrzeby statku, uwzględniając różnice kulturowe i religijne.

2. W czasie ich zatrudnienia żywność będzie zapewniana marynarzom bez opłat z ich strony.

3. Marynarze zatrudnieni w charakterze kucharzy odpowiedzialnych za przygotowywanie posiłków
powinni być wyszkoleni i wykwalifikowani do pełnienia tej funkcji.

Norma A3.2 – Wyżywienie i przyrządzanie posiłków

1. Każdy Członek przyjmie ustawodawstwo lub zastosuje inne środki w celu zapewnienia
minimalnych standardów w zakresie ilości i jakości żywności i wody pitnej oraz przyrządzania
posiłków dla marynarzy na statkach podnoszących jego banderę i podejmie działalność edukacyjną w
celu promowania świadomości i wdrażania standardów wspomnianych w niniejszym ustępie.

2. Każdy Członek zapewni, że statki podnoszące jego banderę spełniają następujące minimalne
normy:
(a) zapasy żywności i wody pitnej, przy uwzględnieniu liczby marynarzy na statku, ich wymagań
odnośnie do praktyk religijnych, czasu i rodzaju rejsu, będą odpowiednie w zakresie ilości,
wartości odżywczej, jakości i różnorodności;
(b) organizacja i wyposażenie działu odpowiedzialnego za przyrządzanie posiłków będą
pozwalały na zapewnienie marynarzom odpowiednich, zróżnicowanych i pożywnych
posiłków przygotowywanych i serwowanych w higienicznych warunkach; oraz
(c) personel przyrządzający posiłki będzie odpowiednio przeszkolony i poinstruowany do
pełnienia tej funkcji.

3. Armatorzy zagwarantują, że marynarze zatrudnieni jako kucharze będą przeszkoleni,
wykwalifikowani i kompetentni do pełnienia tej funkcji zgodnie z wymogami określonymi w
ustawodawstwie obowiązującym na terytorium danego Członka.

4. Wymagania zawarte w ustępie 3 niniejszej Normy będą zawierać zakończenie szkolenia
zatwierdzonego i uznawanego przez właściwą władzę, którego zakres będzie obejmować gotowanie,
higienę żywności i higienę osobistą, przechowywanie żywności, kontrolę zapasów, ochronę
środowiska oraz bezpieczne i zdrowe przyrządzanie posiłków.

5. Na statkach z załogą liczącą mniej niż dziesięć osób, które, z racji rozmiaru i prowadzonej
działalności, nie podlegają określonemu przez właściwą władzę wymogowi posiadania na statku
wykwalifikowanego kucharza, każda osoba przygotowująca posiłki w kuchni będzie przeszkolona i
poinstruowana w zakresie obejmującym higienę żywności i higienę osobistą, jak również
przechowywanie żywności na statkach.

6. W sytuacjach szczególnej konieczności właściwa władza może wydać pozwolenie, by nie w pełni
wykwalifikowany kucharz przygotowywał posiłki na określonym statku przez określony czas, dopóki
statek nie zawinie do kolejnego odpowiedniego portu lub przez okres nie przekraczający jednego
miesiąca, pod warunkiem że osoba której dotyczy pozwolenie jest przeszkolona lub poinstruowana w
zakresie obejmującym higienę żywności i higienę osobistą, jak również przechowywanie żywności na
statkach.

7. Zgodnie z procedurami określonymi w Tytule 5, właściwa władza będzie wymagała, by
przeprowadzane były częste, udokumentowane inspekcje na statkach, przez lub z upoważnienia
kapitana, odnośnie do:
(a) zapasów żywności i wody pitnej;
(b) wszystkich przestrzeni i sprzętów wykorzystywanych do przechowywania i podawania
żywności i wody pitnej; oraz
(c) kuchni i sprzętów wykorzystywanych do przyrządzania posiłków.

8. Żaden marynarz w wieku poniżej 18 lat nie będzie zatrudniony, ani nie będzie pracował jako
kucharz.

Wytyczna B3.2 – Wyżywienie i przyrządzanie posiłków

Wytyczna B3.2.1 – Inspekcje, edukacja, badania i publikacje

1. Właściwa władza powinna, we współpracy z innymi właściwymi agencjami i organizacjami,
gromadzić aktualizowane informacje na temat wyżywienia i metod zakupu, magazynowania,
przechowywania, gotowania i podawania żywności, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań
przyrządzania posiłków na statku. Takie informacje powinny być dostępne, bezpłatnie lub za
rozsądną opłatą, przedsiębiorcom i handlowcom zajmującym się dostarczaniem żywności i sprzętu na
statki, kapitanom, stewardom i kucharzom oraz organizacjom armatorów i marynarzy. Powinny być
w tym celu wykorzystywane odpowiednie formy rozpowszechniania informacji, takie jak
podręczniki, broszury, plakaty, diagramy lub ogłoszenia w pismach branżowych.

2. Właściwa władza powinna wydać zalecenia w celu uniknięcia marnotrawstwa żywności,
ułatwienia utrzymania właściwych standardów w zakresie higieny i zapewnienia maksymalnego
możliwego komfortu pracy.

3. Właściwa władza powinna współpracować z odpowiednimi agencjami i organizacjami w celu
rozwoju materiałów edukacyjnych i informacji na statku odnośnie do metod zapewniania właściwego
poziomu usług żywieniowych.

4. Właściwa władza powinna blisko współpracować z organizacjami armatorów i marynarzy oraz z
urzędami na poziomie krajowym i lokalnym, zajmującymi się kwestiami żywności i zdrowia i może,
jeśli uzna to za konieczne, skorzystać z usług takich urzędów.

Wytyczne B3.2.2 – Kucharze na statkach

1. Marynarze powinni być zakwalifikowani jako kucharze tylko jeżeli:
(a) odsłużyli na morzu minimalny okres wymagany przez właściwą władzę, który może być
zróżnicowany w celu uwzględnienia istniejących kwalifikacji i doświadczenia;
(b) zdali egzamin wymagany przez właściwą władzę lub ekwiwalentny egzamin na
zatwierdzonym szkoleniu dla kucharzy.

2. Przeprowadzenie wymaganego egzaminu lub wręczenie odpowiedniego świadectwa leży w gestii
właściwej władzy lub, pod jej kontrolą, zatwierdzonej szkoły prowadzącej kształcenie kucharzy.

3. Właściwa władza powinna zapewnić uznanie, tam gdzie jest to właściwe, świadectw kwalifikacji
na kucharzy okrętowych wydanych przez innych Członków, którzy ratyfikowali niniejszą Konwencję
lub Konwencję Nr 69 dotyczącą świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych z 1946 r., lub
przez inny zatwierdzony organ.