Wystąpienie do ZUS w sprawie zabezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy zatrudnionych pod obcymi banderami.

Informujemy, że dnia 16 lutego 2017 roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wystąpiło do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Pani Gertrudy Uścińskiej z prośbą o rozpoczęcie działań mających na celu zawarcie porozumień z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej – w szczególności z Maltą oraz Cyprem – w zakresie zabezpieczenia społecznego dla polskich marynarzy zatrudnionych na statkach pod obcą banderą.

W swoim uzasadnieniu Ministerstwo zwróciło uwagę na wysokie pozapłacowe koszty pracy, ponoszone przez większość statków handlowych należących do polskich przedsiębiorstw żeglugowych (w tym przedsiębiorstw należących do Skarbu Państwa) eksploatujących statki pod obcą banderą. Ministerstwo podkreśla, że sytuacja ta rodzi szereg konsekwencji, w tym także dla ubezpieczenia społecznego przyszłych emerytur polskich marynarzy wykonujących pracę na tych statkach.

„… Większość obcych bander nie gwarantuje bowiem polskim obywatelom adekwatnego zabezpieczenia społecznego. Część marynarzy i oficerów zabezpiecza się na starość indywidualnie – przez posiadanie gospodarstwa rolnego i opłacanie składek KRUS, opłacanie składek ubezpieczenia dobrowolnego w ZUS, czy też inne dobrowolne formy gromadzenia środków na emeryturę. Istnieje jednak grupa, szczególnie młodszych wiekiem marynarzy, która w żaden sposób nie gromadzi środków na okres zakończenia aktywności zawodowej .

Objęcie tych osób ubezpieczeniem społecznym należy traktować priorytetowo z punktu widzenia polityki społecznej państwa polskiego. …”

Ministerstwo uważa, że istnieje pilna potrzeba podjęcia działań mających na celu ograniczenie przewidywanych problemów społecznych i spowodowanych przez nie kosztów dla budżetu państwa, które mogą się pojawić, kiedy osoby te osiągną wiek emerytalny i będą musiały zakończyć pracę na morzu.