Około 90% światowego handlu jest transportowane drogą morską, która stanowi siłę napędową globalnej gospodarki i uzależniona jest od 2 milionów marynarzy i personelu morskiego, którzy obsługują statki na całym świecie.

Biorąc pod uwagę spodziewaną kontynuację ograniczeń dotyczących podróży i lotów, rządy muszą rozwiązać poważny problem podmian załóg statków. Bez skoordynowanych działań zagrożony będzie skuteczny przepływ importu i eksportu drogą morską, co będzie miało negatywny wpływ na gospodarki krajowe w czasie kryzysu COVID-19.

O ile słuszne jest aby rządy skupiały się natychmiastowym reagowaniu na zagrożenia dla zdrowia publicznego spowodowane przez COVID-19 to nie można zapomnieć, że – oprócz innych, ważnych z ekonomicznego punktu widzenia, działań – statki handlowe przewożą światowe zasoby medyczne, żywność, energię i surowce, a także wytwarzane produkty i komponenty, które ze względu na złożone łańcuchy dostaw są niezbędne do skutecznego funkcjonowania gospodarek i zachowania miejsc pracy.

30 marca 2020r. ministrowie handlu i inwestycji G20 oświadczyli: „Zapewnimy sprawne i ciągłe działanie sieci logistycznych, które stanowią trzon globalnych łańcuchów dostaw. Zbadamy sposoby na to aby sieci logistyczne za pośrednictwem frachtu lotniczego, morskiego i lądowego pozostały otwarte, a także sposoby ułatwiające przemieszczanie się pracowników służby zdrowia i przedsiębiorców przez granice, bez podważania wysiłków na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa.”

Kluczowe znaczenie dla realizacji tego oświadczenia G20 będzie miało zapewnienie rządom dalszego funkcjonowania globalnego systemu transportu morskiego poprzez ułatwienia niezbędne dla dalszego przemieszczania się marynarzy i personelu morskiego na świecie, w tym także możliwości dokonywania podmian załogi.

W trakcie trwającej pandemii COVID-19 chcemy zwrócić uwagę przywódców i ministrów G20 na zalecane rządom środki, które mają ułatwić podmiany załogi w portach, które zostały rozpowszechnione przez Międzynarodową Organizację Morską ONZ (IMO) jako List Okólny 4204/Add 6 z datą 27 marca 2020.

Te kompleksowe zalecenia obejmują uznanie zawodowych marynarzy i personelu morskiego, niezależnie od narodowości, za „kluczowych pracowników” i zapewniają im niezbędne usługi i przyznają im odpowiednie zwolnienia z krajowych ograniczeń w zakresie podróży lub przemieszczania się, aby umożliwić im dołączanie lub opuszczanie statków. Zalecenia te są w pełni zgodne z wytycznymi przekazanymi rządom przez Światową Organizację Zdrowia i uzupełnione trójstronnym oświadczeniem wydanym przez Międzynarodową Organizację Pracy w dniu 31 marca 2020.

Wzywamy przywódców i ministrów G20 do zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby zapewnić pełne wdrożenie tych zaleceń przez rządy.

Z przyczyn humanitarnych i konieczności przestrzegania międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa i zatrudnienia podmiany załogi nie mogą być odraczane na czas nieokreślony.

W normalnych okolicznościach, każdego miesiąca, około 100 000 marynarzy musi zostać podmienionych na eksploatowanych przez nich statkach aby spełnić odpowiednie przepisy morskie w celu ochrony ich zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu oraz zapewnienia, między innymi, że transport drogą morską ważnych towarów i produktów będzie bezpieczny.

Światowy przemysł żeglugowy uważa, że ograniczenia i protokoły zdrowotne, które obecnie obowiązują w wielu państwach w odniesieniu do podróży lotniczych, przemieszczania się załóg statków oraz ich wchodzenia i schodzenia w portach morskich oznaczają, że może być konieczne odraczanie wielu podmian załogi do, co najmniej, maja 2020 a być może i dłużej.

Jednak dziesiątki tysięcy marynarzy, których rejsy już muszą dobiegać końca, obecnie oczekuje na repatriację a my możemy wkrótce dojść do momentu, w którym administracja państw bandery może nie chcieć dłużej udzielać zgody na przedłużanie marynarzom pobytu na statkach.

Przemysł żeglugowy obawia się również, że obowiązujące ograniczenia spowodują, że tysiące marynarzy przebywających na morzu już od kilku miesięcy, co w połączeniu z wymagającymi zadaniami fizycznymi i psychicznymi będzie skutkować zwiększeniem ryzyka wypadków morskich i katastrof, co jest zniechęcającym scenariuszem dla i tak już delikatnej i osłabionej globalnej gospodarki.

Konieczna jest zatem, tak szybko jak to możliwe, globalna strategia w celu zapewnienia niezbędnej współpracy między odpowiednimi wyspecjalizowanymi agencjami ONZ, rządami i innymi zainteresowanymi stronami, w tym głównymi liniami lotniczymi, w celu ułatwienia przemieszczania się i podmiany załóg na statkach.

Za pierwszy i najważniejszy krok uważamy wezwanie wszystkich rządów do wskazania w swoich krajach portów i pobliskich lotnisk, z których można wznowić, jak najszybciej, podmiany załóg oraz do poinformowania odpowiednio Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego.

wellmedia