Oświadczenie przewodniczącego ITF Paddy Crumlina i sekretarz generalnego ITF Stephena Cottona w imieniu afiliantów ITF z całego świata oraz 20 milionów członków z najważniejszych branż łańcucha dostaw takich jak: żegluga, kolej, prace portowe, drogowe, lotnicze, transport miejski, rybołówstwo i turystyka.

Ostatnie wydarzenia związane z wirusem COVID-19 wywołały bezprecedensowy światowy kryzys. Aby osiągnąć bardziej odpowiedzialne postępowanie biznesowe opowiadamy się za przeprojektowaniem wielostronnego zarządzania i rozliczania między organami krajowymi i międzynarodowymi oraz ich instytucjami, przedsiębiorstwami i związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników.

W odpowiedzi na pandemię koronawirusa rządy interweniowały w gospodarkach krajowych w niespotykanym od pokoleń stopniu. Polityczne propozycje, za którymi związki transportowe konsekwentnie opowiadają się i pracują nad nimi od dziesięcioleci – takie jak bezpośrednie wsparcie dochodów pracowników, własność publiczna strategicznych gałęzi przemysłu, kontrola dostaw podstawowych towarów – uważane są w tej chwili za jedyne odpowiednie narzędzia. Fundamentalne jest jednak to aby rząd reagował na kryzys w ramach ustrukturyzowanych, zaangażowanych i uprawnionych ram trójstronnej odpowiedzialności.

Kryzys wpędza światową gospodarkę w kolejną głęboka recesję, bardziej wyniszczającą niż ta, która nastąpiła po krachu finansowym w 2008 roku. Większość krajów wchodzi w ten kryzys w gorszej sytuacji niż 12 lat temu. Dziesięć lat oszczędności na całym świecie osłabiło zdolność gospodarek i gospodarstw domowych do przyjęcia takiego szoku i wychodzenia z kryzysu przy jednoczesnym osłanianiu pracowników i ich rodzin przed jego skutkami.

ITF i Rada Globalnych Związków*, które reprezentują pracowników we wszystkich sektorach na całym świecie podjęły działania w tej sprawie, w której Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Bank Światowy koordynują globalną reakcję gospodarczą na kryzys. Ta reakcja powinna opierać się na analizie upadków kryzysu finansowego z 2008 roku i zapewnić, że środki stymulujące koncentrują się na wzmocnieniu realnej gospodarki.

ITF reprezentuje pracowników w branżach łańcuchów dostaw, które stanowią oś dostaw w całej gospodarce światowej. Uważamy jednak, że oszustwa podatkowe, nadużycia pracy i chroniczne niedociągnięcia w zakresie ładu korporacyjnego są w naszych branżach powszechne. Niedociągnięcia te należy systematycznie usuwać aby reinwestowanie kapitału było produktywne i miało zasadnicze znaczenie dla przezwyciężenia kryzysu i zabezpieczenia społeczeństwa na przyszłość.

Fundusze emerytalne i rentowe, pochodzące głównie z odroczonych wynagrodzeń pracujących kobiet i mężczyzn, którzy obecnie stoją przed niszczącymi wyzwaniami, muszą zostać uznane za świadczenia dożywotne i zapewnić wsparcie społeczne i materialne. Jakikolwiek transfer bogactwa publicznego do prywatnych korporacji, bez długoterminowego zobowiązania do przywrócenia dobrobytu publicznego, jest niedopuszczalny. W przyszłości należy stosować trójstronne mechanizmy przywracania dobrobytu, ograniczanie ryzyka i zrównoważonego rozwoju.

Pandemia ujawniła poważne niedociągnięcia w systemach opieki zdrowotnej i powiązanych usługach publicznych, sieciach zabezpieczenia społecznego i modelach zatrudnienia, które szybko spowodowały niepewność zatrudnienia i podważyły bezpieczeństwo dochodów. Ujawniła również poważną alokację inwestycji kapitałowych. Silnie finansowany sektor biznesu wyczerpuje wartości gospodarki zamiast inwestować w działalność transformacyjną i długoterminową infrastrukturę potrzebną do sprostania dzisiejszym wyzwaniom.

ITF i inni przedstawiciele pracowników konsekwentnie opowiadali się za przekształceniem zaangażowania instytucjonalnego, podejściem, w który pracownicy są włączani na najwyższym szczeblu obok biznesu, rządów i instytucji wielostronnych w organizowanie społeczeństwa obywatelskiego. Ponownie ponawiamy nasze wezwanie do wprowadzenia uniwersalnej gwarancji pracy, która przywróci zaufanie, przejrzystość i rozliczalność w ramach łańcuchów dostaw a także przywróci prawa pracownicze, położy kres dumpingowi socjalnemu, zapewni niezawodną i dostępną regulację sektora finansowego oraz ochronę socjalną pracowników.

Potrzebne jest nowe podejście do alokacji kapitału aby przekształcić gospodarkę i aby sprostać wyzwaniom społecznym takim jak nierówność czy zmiana klimatu, wzmocnić produktywne sektory gospodarek, tworząc jednocześnie dobrze płatne, bezpieczne miejsca pracy i obalić prywatyzację poprzez przywrócenie podstawowych usług publicznych na własność państwa. Kapitał pracowniczy – skumulowana masa oszczędności emerytalnych pracowników, stanowiąca prawie połowę PKB krajów OECD – musi znajdować się w centrum tego nowego podejścia.

ITF będzie nadal współpracować z Globalnym Komitetem Związków ds. kapitału Pracowniczego, który od dawna twierdzi, że pracownicy muszą mieć większy wpływ na to w jaki sposób i gdzie są inwestowane ich oszczędności aby zapewnić, że pula kapitału instytucjonalnego zostanie lepiej przydzielona na inwestycje, obok finansów publicznych i pomoże w rozwiązywaniu problemów społecznych w interesie pracowników.

Jesteśmy zobowiązani do współpracy z prawdziwymi partnerami w celu odnowienia zrównoważonych inwestycji w globalne łańcuchy dostaw, które – aby zapewnić obywatelom świata zaopatrzenie w żywność, energię, materiały budowlane i środki medyczne – zależą od pracowników transportu.

ITF wzywa do zwiększenia inwestowania w realną gospodarkę i usługi, na które, jak np. na lotnictwo, tak krytycznie wpłynęła obecna sytuacja. Musi to również obejmować zobowiązania do szerszych inicjatyw, takich jak przejście do zerowej emisji dwutlenku węgla w transporcie i produkcji; w zakresie innowacji oraz badań i rozwoju w celu wspierania zwiększonej działalności gospodarczej, poprawy wydajności i osiągnięcie wysokiej jakości zatrudnienia w zaawansowanych branżach, takich jak produkcja, energia odnawialna, zrównoważone rolnictwo, akwakultura, rybołówstwo i systemy transportowe. Musimy przyspieszyć nasze wysiłki na rzecz przejścia na bezemisyjne paliwa transportowe gdyż to właśnie transport przyczyni się do powstania gospodarek bezemisyjnych do 2050 roku.

Dzięki rządom koordynującym inwestycje z różnych źródeł ponadnarodowe łańcuchy dostaw mogą wyłonić się z pandemii koronawirusa na nowej, odpowiedniej dla XXI wieku, drodze do infrastruktury. Nadal jesteśmy zaangażowani we współpracę z każdym sektorem krytycznego łańcucha dostaw, który ITF reprezentuje w zakresie potrzeb przejściowych poprzez przejrzyste i całościowe oraz wielostronne podejście do zagadnienia.

Kluczowe jest to aby transformacja ta koncentrowała się przede wszystkim na pracownikach transportu i pracownicy byli szerzej postrzegani. Sukces można osiągnąć dzięki uczestnictwu pracowników w tym zarządzaniu i wprowadzeniu nowych technologii i zautomatyzowanych procesów przemysłowych. Pracownicy muszą mieć dostęp do szkolenia i przekwalifikowania się oraz mieć możliwość utrzymania miejsc pracy ponieważ technologie zmieniają procesy pracy i produkcji. Należy poprawić bezpieczeństwo pracy i dochodów oraz zmniejszyć niepewność pracy.

Niezbędne w branży transportowej i szerszym łańcuchu dostaw są negocjacje zbiorowe i dialog społeczny, oparte na poszanowaniu praw pracowników i zasad ich uczestnictwa w tych negocjacjach. Branże transportowe zbyt często charakteryzują się nieprawidłowościami regulacyjnymi wykraczającymi poza pewne granice krajowe, które zaprzeczają globalnemu charakterowi tych branż dostawczych i usługowych.

Brak zaangażowania i strategii w radzenie sobie z obecnym kryzysem stanowi krytyczną przeszkodę dla ustanowienia bardziej uniwersalnego, demokratycznego konsensusu, który prowadziłby do zrównoważonego rozwoju, godnej pracy, ograniczenia ryzyka, którego tak poszukuje społeczeństwo i które należy zabezpieczyć w tej krytycznej sytuacji.

Uznajemy, że można to osiągnąć jedynie poprzez demokratyczny konsensus. Będzie to miało znaczący wpływ na życie pracowników, nie tylko w sektorach transportu i energii ale w całej gospodarce i dlatego tak ważne jest aby rządy i przedsiębiorstwa współpracowały ze związkami zawodowymi przy wspólnym projektowaniu i przeglądzie programów „Sprawiedliwej transformacji”, w których każdy ma udział w budowaniu przyszłości naszego społeczeństwa.

*Global Unions to partnerstwo między Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych, Federacjami Globalnych Związków i Komitetem Doradczym Związków Zawodowych przy OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 21 kwietnia 2020.

wellmedia