Prawidło 2.7 – Poziomy obsadzania statku załogą

Cel: Zapewnienie, że marynarze będą pracować na statkach posiadających wystarczający
personel do zapewnienia bezpiecznego i wydajnego funkcjonowania statku

1. Każdy Członek będzie wymagać, by wszystkie statki podnoszące jego banderę posiadały
odpowiednią liczbę zatrudnionych marynarzy w celu zapewnienia bezpiecznego i wydajnego
funkcjonowania statku z przykładaniem odpowiedniej troski do bezpieczeństwa w każdych
warunkach, uwzględniając kwestię zmęczenia marynarzy oraz szczególną naturę i warunki podróży.

Norma A2.7 – Poziomy obsadzania statku załogą

1. Każdy Członek będzie wymagać, by wszystkie statki podnoszące jego banderę posiadały
odpowiednią liczbę zatrudnionych marynarzy w celu zapewnienia bezpiecznego i wydajnego
funkcjonowania statku z przykładaniem odpowiedniej troski do bezpieczeństwa. Każdy statek będzie
posiadał załogę, która jest odpowiednia w zakresie liczby i kwalifikacji, aby zapewnić
bezpieczeństwo statku i jego personelu, we wszelkich warunkach operacyjnych, zgodnie z
dokumentem stwierdzającym minimalne obsadzenie statku załogą lub jego ekwiwalentu wydanego
przez właściwą władzę i spełnić normy zawarte w niniejszej Konwencji.

2. Określając, akceptując lub zmieniając poziomy obsadzania statków załogami, właściwa władza
weźmie pod uwagę potrzebę minimalizacji nadmiernych godzin pracy w celu zapewnienia
wystarczającego wypoczynku i ograniczenia zmęczenia, jak również zasady zawarte w stosownych
międzynarodowych dokumentach, szczególnie tych wydanych przez Międzynarodową Organizację
Morską dotyczących poziomów obsadzania statków załogą.

3. Określając poziomy obsadzania statku załogą właściwa władza weźmie pod uwagę wszystkie
wymagania zawarte w Prawidle 3.2 i Normie A3.2 dotyczącej wyżywienia i przyrządzania posiłków.

Wytyczna B2.7 – Poziomy obsadzania statku załogą

Wytyczna B2.7.1 – Rozstrzyganie sporów

1. Każdy Członek powinien posiadać, lub dbać o to by istniały, efektywne mechanizmy dochodzenia
i rozstrzygania skarg i sporów dotyczących poziomu obsadzania statku załogą.

2. Przedstawiciele organizacji armatorów i marynarzy powinni uczestniczyć, z udziałem lub bez
innych osób lub urzędów, w funkcjonowaniu takich mechanizmów.

wellmedia