RAPORT

SEKRETARZA GENERALNEGO

Nr 7    WRZESIEŃ 2010 – LIPIEC 2011

 

 

ETF reprezentuje ponad 2.5 miliona pracowników transportu z 243 związków zawodowych transportowców i 41 krajów europejskich w następujących sektorach: kolejnictwa, transportu drogowego i logistyki, transportu morskiego, żeglugi śródlądowej, lotnictwa cywilnego, portów & doków, turystyki i rybołówstwa.

 

Rue du Marche aux Herbs 105, Bte 11 B – 1000 Brussels  Phone +32 2 285 46 60             Fax +32 2 280 08 17

Emailetf@etf-europe.org Website: www.etf-europe.org

 

 

Przedmowa

Minął już rok od czasu poprzedniego raportu, czas płynie szybko. Nie koniecznie „gdy się dobrze bawisz”, jak mówi przysłowie, ale raczej kiedy masz mnóstwo pracy. Ponieważ koniec roku 2010 oraz początek roku 2011 był ponownie wielce wymagającym okresem, w którym rozpoczęto wiele nowych projektów, a neoliberalne posunięcia Komisji Europejskiej osiągnęły pełen impet, stanowiąc wyzwania dla ETF, niekiedy nawet o skrajnym charakterze.

Niniejszy raport poinformuje Was o najważniejszych wydarzeniach, projektach, osiągnięciach i inicjatywach, w które zaangażowany był Sekretariat ETF w minionym roku. Przekaże informacje o pracy zrealizowanej przez personel ETF, jej afiliantów i partnerów. Jednak w niniejszej przedmowie chciałbym się skoncentrować na innej ważnej sprawie, z którą jesteśmy konfrontowani.

Jak wspomniano powyżej, prawicowa Komisja stawia ekstremalne wyzwania organizacjom pracowniczym, nie tracąc nawet czasu na ukrywanie ataków na warunki pracy i prawa socjalne oraz zagrażając podstawowemu prawu do strajku, w ramach usiłowań przemienienia psa obronnego, w bezzębne zwierzę. Podczas gdy liczne kraje europejskie balansują na krawędzi bankructwa a na klasę pracującą nakładane są środki oszczędnościowe dla uniknięcia wezwania sprawców całej sytuacji do wywiązania się ze swych zobowiązań, w takich czasach Europa socjalna wydaje się być bardziej odległa niż kiedykolwiek.

W takich chwilach, gdy należy stoczyć ciężkie boje, przemawianie wspólnym, silnym głosem jest jedną z naszych najważniejszych broni. ETF krytykowała często coś, co uznawane jest za brak przywództwa EKZZ w kontekście obrony i zachowania praw pracowniczych. Będąc członkiem Komitetu Wykonawczego EKZZ, wielokrotnie wyrażałem zaniepokojenie ETF odnośnie braku aktywnych reakcji ze strony EKZZ i zdecydowanego stanowiska wobec polityki UE. W ciągu ostatnich miesięcy ETF stanęła też wobec wewnętrznych trudności i zmuszona została do większej koncentracji nad ich rozwiązaniem. Przekonany jednak jestem, że nasza debata wewnętrzna uczyniła i uczyni ETF silniejszą, przekonany jestem też, że EKZZ znajdzie obecnie, po Kongresie w Atenach, odnowioną siłę i będzie mocnym sojusznikiem w naszej pracy.

Co więcej, obecnie jesteśmy konfrontowani z warunkami w Europie, które obligują nas do zebrania wszelkich sił celem przeciwstawienia się zagrożeniom praw pracowniczych, stanięcia wobec decydentów, którzy wydają się opierać swa politykę na uprzedzeniach i niezrozumieniu wobec transportowców i organizacji pracowniczych, celem wyraźnego przekazu, że oferowane aktualnie przez Komisję Europejską środki zwalczania kryzysu nie stanowią części rozwiązania tych problemów, tym bardziej rozwiązania długofalowego. Istotne rozwiązanie polega na odwadze kwestionowania decydującego sposobu myślenia, na ośmieleniu się na wybór długofalowego rozwiązania zamiast krótkotrwałego mydlenia oczu, wybraniu prawdziwie socjalnego projektu. Nie ulega wątpliwości, że zyskałoby to poparcie wszystkich pracowników.

W przekonaniu, że będziemy trwali zjednoczeni po stronie Europy socjalnej i mając nadzieję, że uznacie niniejszy raport z głównych działań ETF w ciągu minionego roku za przydatny, z przyjemnością wkrótce usłyszę wasze opinie. Możecie nas znaleźć, jak zwykle, pod adresem etf@etf-europe.org

 

Eduardo Chagas

Sekretarz Generalny ETF

 

 

„ Nie sposób rozwiązywać problemów tym samym sposobem myślenia, który stworzył te problemy”.

 

Albert Einstein

 

 

–    2   –

 

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

 

1. O SEKRETARIACIE……………………………………………………………… 4
2. WIADOMOŚCI Z KOMITETU WYKONAWCZEGO……………………………. 5
3. W CENTRUM UWAGI…………………………………………………………… 6
4. KONCENTRACJA NA PROJEKTACH……………………………………………. 8
5. O SEKCJACH W SKRÓCIE…………………………………………………….. 12
Śródlądowe drogi wodne……………………………………………………… 12
Transport morski………………………………………………………………. 14
Dokerzy…………………………………………………………………………. 16
Rybołówstwo……………………………………………………………………. 17
Transport drogowy…………………………………………………………….. 19
Koleje……………………………………………………………………………. 20
Miejski transport publiczny…………………………………………………… 22
Lotnictwo cywilne……………………………………………………………….. 22
Europejskie Rady Zakładowe………………………………………………… 25
Równość płci……………………………………………………………………. 26
6. CZŁONKOWIE & PARTNERZY…………………………………………………. 28
7. E-PUBLIKACJE………………………………………………………………….. 30
8. CO DALEJ……………………………………………………………………….. 31
9. ORGANY ETF…………………………………………………………………….. 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  3  –

 

 

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

 

1. O Sekretariacie 

Zmiany wewnętrzne wśród personelu ETF

W kwietniu, Laila Castaldo zrezygnowała ze swego stanowiska asystenta w Sekcji Transportu Morskiego, przystępując do pracy w zespole UNI-Europa jako funkcjonariusz polityczny. Zespół ETF życzy jej wszystkiego najlepszego w nowych wyzwaniach poza strukturami ETF. Sekretariat wykorzystał tę okazję aby zaproponować Przewodniczącym odnośnych Sekcji oraz Komitetowi Zarządzającemu restrukturyzację sekcji morskich Uzgodniono, że Philippe Alfonso, poprzednio Sekretarz Polityczny dla Sekcji Transportu Morskiego, Sekcji Rybołówstwa i Sekcji Dokerów, przejął odpowiedzialność tylko za Sekcję Transportu Morskiego. Livia Spera, poprzednio asystent dla Sekcji Rybołówstwa i Sekcji Dokerów została Sekretarzem Politycznym dla obu tych Sekcji. Ratyfikacja tych zmian dokonana zostanie na następnym posiedzeniu Komitetu Wykonawczego w listopadzie. Po zrealizowaniu procedury selekcyjnej, Remi Gelmini wyznaczony został na stanowisko Sekretarza obu tych Sekretarzy Politycznych. ETF jest przekonany, że wykona wspaniałą pracę w zakresie pomocy Philippe i Livii.

 

 

 

 

W dniu 1 stycznia 2011 roku, Claudie Guermonprez przeszła na emeryturę po ponad 16 latach pełnej poświęcenia pracy, najpierw w FST, a później w ETF. Podczas październikowego posiedzenia Komitetu Wykonawczego, ostatniego z jej udziałem jako członka personelu ETF, wszyscy afilianci złożyli jej podziękowania i przekazali kwiaty oraz upominek od ETF. Rozpoczynając od kwietnia, Julie Van den Borre, która zastąpiła C.Guermonprez w Sekretariacie, została asystentką osobistą Sekretarza Generalnego. Także w kwietniu, Giulia Cerocchi przystąpiła do pracy w Sekretariacie ETF jako Asystent Zarządu.

 

 

 

 

W dniu 16 maja, do współpracy w ITF, Sekretariat ETF powitał Hideo Ikeda, oddelegowanego przez Japoński Związek Marynarzy (JSU) do ETF. Po wyborze brata Yoji Fujisawa, Przewodniczącego JSU, na stanowisko 1 Wiceprzewodniczącego Sekcji Marynarzy ITF, jego związek starał się o pomoc w zainstalowaniu Hideo Ikeda w Europie, konkretnie w Brukseli, celem promowania interesów marynarzy na całym świecie i zwłaszcza wzmocnienia współpracy z afiliantami morskimi ETF. H. Ikeda zaangażowany jest formalnie jako Międzynarodowy Koordynator ETF ds. Morskich, delegowany przez JSU.

 

 

 

–    4    –

 

 

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

Broszura ETF dostępna

W wyniku sfinansowania w ramach projektu dotyczącego szkolenia dla afiliantów z Europy Środkowej i Wschodniej, Sekretariat sporządził broszurę ETF stanowiącą prezentację ETF i jej Sekcji. Każda sekcja przedstawia swą działalność, swe kluczowe priorytety i kluczowe dla sektora zagadnienia. Publikacja będzie rozpowszechniana podczas konferencji, seminariów, spotkań z decydentami i przy innych okazjach, kiedy potrzebna jest ogólna prezentacja pracy ETF. Broszura dostępna jest w języku angielskim, francuskim oraz niemieckim i zamawiać ją można pocztą elektroniczną pod adresem Sekretariatu ETF.

 

 

2. Wiadomości z Komitetu Wykonawczego

Od czasu ostatniego raportu Sekretarza Generalnego, Komitet Wykonawczy spotkał się w dniach 27 i 28 października ubiegłego roku i w dniach 31 maja i 1 czerwca roku bieżącego.

 

Dyskusja z byłym Sekretarzem Generalnym EKZZ

Sekretarz Generalny ETF zaprosił na październikowe posiedzenie Sekretarza Generalnego EKZZ, John’a Monks’a, celem wymiany poglądów, między innymi, na temat roli EKZZ w walce z falą liberalizacji zaplanowaną przez Komisję Europejską. Członkowie Komitetu Wykonawczego wyrazili swe odczucia, że EKZZ nie prowadzi działań zachęcających i koordynujących w zakresie organizowania skutecznej reakcji związków zawodowych w sposób pro aktywny a nie reaktywny. John Monks zgodził się z komentarzem, że EKZZ potrzebuje działania wspólnym głosem. Chociaż mottem Kongresu EKZZ było „W ofensywie” okazało się, że rzeczywistość, a w szczególności konsekwencje kryzysu gospodarczego, zepchnęły związki zawodowe do większej defensywy.

Gruntowna debata nad przyszłością ETF

Komitet Wykonawczy przeprowadził także pogłębioną debatę nad wydarzeniami z udziałem europejskich uczestników na Kongresie ITF, stosunkami pomiędzy ETF i ITF oraz rolą Przewodniczącego ETF. Dyskusja miała swą kontynuację w grudniu podczas nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu Zarządzającego otwartego dla innych członków Komitetu Wykonawczego, kiedy to Komitet Zarządzający otrzymał mandat opracowania propozycji odnośnie funkcjonowania ETF oraz stosunków ETF/ITF. Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Wykonawczego, Komitet Zarządzający przedstawił swe propozycje odnośnie poprawy metod pracy przywództwa ETF oraz poglądy na temat przyszłości ETF. Obejmuje to większe zaangażowanie członków Komitetu Zarządzającego i Komitetu Wykonawczego w polityczne przewodzenie pracom Federacji i zidentyfikowanie pięciu priorytetowych obszarów pracy, które będą tworzyły centrum działań ETF do czasu Kongresu 2013: Polityka transportowa a zrównoważony transport, pod kierownictwem A.Kircher’a; Prawa pracownicze i związkowe, pod kierownictwem Enrique Fossoul de la Sierra;

 

 

 

–    5    –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

Silniejsze związki; szkolenie i edukacja, budowanie możliwości związkowych, pod kierownictwem Brigitty Paas; Silniejsze związki: zorganizowanie globalne, pod kierownictwem Graham’a Stevenson’a; oraz Reprezentacja i koordynacja transgraniczna, pod kierownictwem Jan’a Villadsen’a. Komitet Wykonawczy zatwierdził te propozycje a także te odnoszące do wyjaśnienia stosunków ETF/ITF, roli funkcjonariuszy oraz ich odpowiedzialności.

Komitet Wykonawczy miał także możliwość dokonania przeglądu strategii komunikacyjnej ETF, omówienia pierwszego projektu stanowiska dotyczącego Białej Księgi Transportu i przeprowadził pierwszą dyskusję nad lokalizacją Kongresu ETF w 2013 roku. W kontekście tej ostatniej sprawy Sekretarz Generalny otrzymał instrukcję przesłania okólnika do wszystkich członków Komitetu Wykonawczego zawierającego prośbę o przekazanie do Sekretariatu, do początku września, ewentualnych zaproszeń do przeprowadzenia Kongresu, celem umożliwienia podjęcia decyzji na następnym posiedzeniu Komitetu Wykonawczego.

 

 

Komisarz odpowiedzialny za transport, S.Kallas uczestniczy po raz pierwszy w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego

Sekretarz Generalny ETF zaprosił na ostatnie posiedzenie Komitetu Wykonawczego Wiceprzewodniczącego i Komisarza Transportu Siim’a Kallas’a na pierwszą wymianę poglądów w sprawie Białej Księgi Transportu przyjętej przez Komisję Europejską w dniu 28 marca 2011 roku. Biała Księga Transportu, znana także jako Transport 2050, nosi tytuł „Mapa drogowa do Jednolitego Europejskiego Obszaru Transportu”.

W słowach Komisji, strategia sformułowana w dokumencie „zwiększy mobilność, usunie pozostałe bariery w kluczowych obszarach i przyczyni się do wzrostu i zatrudniania. Równocześnie, propozycje dramatycznie zmniejszą zależność Europy od importowanej ropy i emisję dwutlenku węgla o 60% do roku 2050”. Komitet Wykonawczy przedyskutował z Komisarzem, między innymi, co może on zaoferować w kontekście wymagań pracowników przy wdrażaniu Białej Księgi. Zwrócono także uwagę, że chociaż w szerokim zakresie można zgodzić się z analizami dokonanymi przez Komisję, konkretne propozycje mają tendencję do koncentrowania się na większej liberalizacji, ograniczaniu praw pracowniczych, zbyt odległych celach poprawy cech środowiskowych transportu. Po debacie, ogólne wrażenie Komitetu Wykonawczego było takie, że Komisarz opiera swe wnioski o wypaczony obraz problemów, przed jakimi stanął sektor i o szereg nieporozumień dotyczących roli związków zawodowych. Niemniej jednak Komisarz był zadowolony z otwartej debaty na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego i wyraził gotowość kontynuowania dialogu z ETF na bieżąco.

 

3. W centrum uwagi

Solidarność afiliantów ETF pomaga TUMTIS wygrać bitwę 162 niesprawiedliwie zwolnionych tureckich pracowników transportu wygrało w lutym bieżącego roku trwająca 10 miesięcy walkę o przywrócenie do pracy i odszkodowanie od globalnego giganta doręczeń, firmy UPS. Wszyscy byli członkami związku lub też byli zainteresowani reprezentowaniem przez związek w czasie kiedy zostali zwolnieni przez turecki zarząd UPS. Większość pracowników powróciła do pracy a wszyscy otrzymali  pakiet kompensacyjny.

 

 

–    6    –

 

 

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

 

ETF współpracowała blisko z ITF w trakcie kampanii tureckiego afilianta TUMTIS przeciwko zwolnieniu swych członków przez turecką UPS. Wspomnieć należy w szczególności znaczący wkład finansowy afiliantów ETF, który łącznie osiągnął kwotę, w okresie od zakończenia Kongresu ITF w sierpniu 2010 roku do początku lutego 2011 roku, ponad 100.000 €. Przeprowadzili oni także mobilizację na poziomie krajowym celem wywierania nacisków na spółkę aby doprowadziła do akceptowalnego i sprawiedliwego porozumienia i zorganizowali szereg wizyt na miejscu w Stambule, dołączając do pikety zorganizowanej przez TUMTIS na cały czas trwania sporu. Zakończył się on ważnym porozumieniem podpisanym przez spółkę i TUMTIS, który zaangażowany był w organizowanie siły roboczej celem uznania rokowań zbiorowego układu pracy. Cel ten został osiągnięty w czerwcu i spółka uznała TUMTIS za mający prawo do negocjowania układu zbiorowego. W październiku, Sekretarz Generalny ETF będzie uczestniczył w Ankarze w procesie szeregu przywódców TUMTIS, którzy zostaną postawieni przed sądem za rozwijanie działalności związkowej w obliczu surowych wyroków.

 

Delegacja ETF przekazuje obawy związane ze sporem PAL ambasadorowi filipińskiemu

W poniedziałek 24 stycznia 2011 roku ambasador Filipin w Belgii przyjął delegację ETF dla omówienia ostatnich wydarzeń w sporze pracowniczym pomiędzy PAL (filipińska linia lotnicza) a PALEA (Stowarzyszenie Pracowników Philippine Airline). Sekretarz Generalny ETF, Eduardo Chagas, oraz Sekretarz Polityczny ds. lotnictwa cywilnego, Francois Ballestero; wyrazili swoje obawy dotyczące planów zarządu PAL odnośnie wdrożenia masowych zwolnień i zatrudnienia z zewnątrz, na miejsca  pracy zajmowane przez etatowych pracowników.

 

Ambasador Filipin, Enrique A. Manalo, poinformował ETF, że ma świadomość sytuacji i wyraził nadzieję, że osiągną rozwiązanie, które jest do przyjęcia dla obu stron. Ambasador Manalo obiecał przekazać wiadomość Prezydentowi, Departamentowi Spraw zagranicznych oraz Departamentowi Pracy i Zatrudnienia. Ambasador i ETF zgodzili się informować się wzajemnie o każdym nowym wydarzeniu w kontekście tego sporu. Pismo ETF przekazane ambasadorowi i przesłane do prezydenta Filipin Benigno Simeon C.Aquino III znaleźć można na stronie internetowej ETF.

ETF popiera protest BTS przeciwko praktykom dyskryminacji

W dniu 11 maja 2011 roku, BTS rozpoczął marsz  pod hasłem „Maszerujemy przeciwko dyskryminującym i arbitralnym praktykom”, który trwał do dnia 16 maja. Tego dnia, dyrektor generalny, zastępcy dyrektora naczelnego i szefowie departamentów Tureckich Kolei Państwowych (TCDD), zaprosili członków komitetów wykonawczych związków zawodowych na spotkanie w celu omówienia sporu, w wyniku czego znaczna liczba żądań została przyjęta przez spółkę. Konflikt spowodowany został usiłowaniem administracji TCDD, osłabienia wpływów związkowych w spółce. Między innymi, związek doświadczył dyskryminacji antyzwiązkowej, deregulacji warunków pracy i dyskryminacji pracujących kobiet.

 

 

 

–    7     –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

Międzynarodowa solidarność jako dźwignia przywrócenia dialogu

Po tym jak BTS poinformował ETF jak i ITF o tych praktykach, obie federacje międzynarodowe przekazały pismo protestacyjne premierowi Turcji, ministrowi transportu i dyrektorowi naczelnemu TCDD. Po tym, sekretarz generalny BTS pan Karakurt wyraził wdzięczność wobec ETF i ITF za przesłanie listu i powiedział „przekonani jesteśmy, że do spotkania mogło dojść nie tylko dzięki naszemu zdeterminowanemu stanowisku, ale także ze względu na nacisk ze strony ITF i ETF, co pokazuje jak wartościowe są wsparcie i solidarność”. ETF będzie kontynuowała obserwowanie procesu wdrażania zaproponowanych przez spółkę kolejową rozwiązań i dalszego rozwoju wydarzeń.

 

 

4. Koncentracja na projektach

TRANSUNION – przygotowanie związków zawodowych transportowców do zmian

Jak poinformowano w poprzednim raporcie Sekretarza Generalnego, ETF wdraża finansowany przez UE projekt pod nazwą „Transunion, Związki Zawodowe Transportu przygotowują zmiany na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego sektora transportu”. Prace rozwijają się szybko w ramach projektu, który rozpoczął się 1 listopada 2010 roku i będzie trwał 15 miesięcy. Partnerzy ETF w tym projekcie to bułgarski afiliant FTTUB, Europejska Akademia Przyjaznego Środowisku Transportu (EVA) oraz ITF. Projekt ulotki znaleźć można na stronie internetowej ETF.

 

Spore zainteresowanie młodych transportowców seminariami Transunion Seminaria Transunion dotyczące młodych pracowników zorganizowane w dniach 5 i 6 maja w Madrycie oraz w dniach 27 i 28 czerwca w Berlinie, zgromadziły łącznie około 130 młodych transportowców z ponad 25 krajów europejskich. Za pomocą ankiety internetowej i dwóch seminariów, filar młodych pracowników w projekcie ma na celu nakreślenie wyraźnego obrazu aktualnego położenia młodych pracowników dla zidentyfikowania kluczowych zagadnień i wyzwań oraz stworzenia sieci Młodych Pracowników ETF.

W trakcie seminariów, uczestnicy omawiali ewentualne sposoby zwiększania atrakcyjności sektorów transportowych i związków zawodowych dla młodych pracowników oraz specyficzne problemy na jakie natrafiają młodzi transportowcy w swych zawodach, prawa socjalne młodych pracowników oraz priorytety młodych pracowników w kontekście dialogu społecznego. Podzieleni byli oni na kilka grup roboczych dla omawiania zagadnień i złożenia raportów w trakcie sesji plenarnych. Były one także doskonałą okazją do rozpoczęcia budowania sieci Młodych Pracowników ETF poprzez wymianę szczegółów kontaktowych i zainaugurowanie stron ETF Transunion na Facebooku i Twitterze dla wymiany idei i informowania młodych pracowników o inicjatywach ETF i postępach w ramach projektu. Konferencja Młodych Transportowców Transunion odbędzie się w dniach 26 i 27 września w Rydze na Łotwie.

 

 

–     8      –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

Kobiety pracujące w transporcie testują Pakiet Szkoleniowy ETF ws. Płci. Jeśli chodzi o filar kobiecy projektu, pierwsze seminarium odbyło się w dniach 10 i 11 maja w Budapeszcie, a drugie w dniach 7 i 8 lipca w Zagrzebiu. Uczestnicy mieli okazję sprawdzenia materiałów dotąd przygotowanych jako „pakiet szkoleniowy” mający być efektem projektu. Ponad 50 kobiet transportowców z ponad 20 krajów europejskich uczestniczyło w testach.

Filar płci w projekcie Transunion ma na celu przekazanie ETF pakietu szkoleniowego dotyczącego płci do zastosowania przez aktywistów związkowych ze wszystkich związków będących afiliantami ETF, celem poprawienia równości pomiędzy kobietami i mężczyznami w miejscu pracy. Seminaria koncentrowały się na przetestowaniu modułu pakietu szkoleniowego na temat „ kobiety na stanowiskach kierowniczych – wzmocnienie pozycji”. Przy pomocy dwóch grup roboczych, uczestniczki sprawdzały wersję projektową i stworzyły zalecenia na temat poprawienia modułu. Wniosły swój wkład zarówno w strukturę jak i treść modułu obejmującego łatwe do stosowania materiały szkoleniowe, polepszające wiedzę na temat struktury związku, pracy w sieci oraz lepszych umiejętności komunikowania dla kobiet w miejscu pracy. Jeden z pozostałych modułów będzie koncentrował się na rokowaniach zbiorowych. Konferencja Transunion Kobiety w Transporcie odbędzie się w dniach 5 i 6 października w Sofii, Bułgaria.

 

 

Sekcje ETF dyskutują projekt dokumentu Transport & Zmiany klimatyczne Trzecim filarem projektu są zmiany klimatyczne. Przygotowany został projekt dokumentu i członkowie różnych sekcji zaproszeni zostali do omówienia go podczas posiedzeń sekcyjnych. Ekspert Jonathan Neale, będący autorem dokumentu zaprezentował już swoją pracę na posiedzeniach Sekcji Kolejnictwa, Transportu Morskiego, Lotnictwa Cywilnego i Miejskiego Transportu Publicznego. Członkowie Sekcji mieli możliwość wniesienia wkładu dla polepszenia dokumentu i wymiany poglądów w tej sprawie. W nadchodzących miesiącach autor zaprezentuje dokument na posiedzeniach Sekcji Transportu Drogowego, Śródlądowych Dróg Wodnych oraz Dokerów. Konferencja Transport i Zmiany Klimatyczne odbędzie się w Brukseli w dniu 3 listopada.

 

GODZIWA PRACA – Projekt ETF/MOP dotyczący budowania potencjału przygotowuje się do konferencji końcowej. Projekt ETF/MOP zatytułowany „Godziwa praca dla pracowników transportu” ma na celu budowanie zdolności afiliowanych z ETF związków zawodowych pracowników transportu z Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Turcji do skuteczniejszego uczestniczenia w dialogu społecznym na poziomie krajowym i europejskim. Po pierwszym seminarium szkolenia instruktorów w Turynie, w październiku 2010 roku, odbyło się pięć seminariów podregionalnych w Podcetrteku, Słowenia, w grudniu; w Bukareszcie, Rumunia, w styczniu; w Budapeszcie, Węgry, w lutym; w Wilnie, Litwa w marcu, oraz w Stambule, Turcja w kwietniu.

 

 

–   9   –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

Po seminariach podregionalnych nastąpiły dwa działania szkoleniowe, zaproszeni zostali uczestnicy szkolenia instruktorów do wzięcia udziału w Grupach Roboczych Europejskiego Sektorowego Dialogu Społecznego w charakterze obserwatorów. Jedna z grup uczestniczyła w Grupie Roboczej Dialogu Społecznego Zarządzania Ruchem Powietrznym, a druga obserwowała przebieg Grupy Roboczej Dialogu Społecznego Kolejnictwa. Uczestnicy mieli możliwość omówienia swych wrażeń z Europejskiego Dialogu Społecznego z przedstawicielami Komisji Europejskiej i organizacji pracodawców. Odpowiedzialni Sekretarze Polityczni ETF poinformowali uczestników przed posiedzeniami Grup Roboczych i po nich oraz dokonali wprowadzenia do zagadnień dyskutowanych w ramach dialogu społecznego na poziomie europejskim. W dniach 15 i 16 listopada odbędzie się w Brukseli konferencja końcowa i stworzy okazję wymiany poglądów z Komisją Europejską i z europejskimi stowarzyszeniami pracodawców. Będzie także oceniać projekt i formułować zalecenia dla dalszych działań.

 

WIR – W jaki sposób lepiej zintegrować kobiety w sektorze kolejowym ? Projekt WIR, zatytułowany „ Dla lepszego uczestnictwa i integracji kobiet w sektorze kolejowym” stanowi kontynuację pierwszego projektu dialogu społecznego w latach 2004/2005, który doprowadził do podpisania Wspólnych Zaleceń Europejskich partnerów społecznych CER i ETF w 2007 roku. Projekt WIR rozpoczął się w grudniu 2010 roku a ETF zarządza tym projektem w imieniu europejskich partnerów społecznych. Celem projektu jest zweryfikowanie wdrożenia wspólnych zaleceń CER/ETF z roku 2007 przez spółki i związki zawodowe, ale także pogłębienie prac nad takimi sprawami jak luka płacowa miedzy płciami, możliwości karier kobiet w sektorze, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz sposoby przyciągania i zatrzymania kobiet w sektorze kolejowym.

Lepsze zrównoważenie płci dla poprawy warunków pracy wszystkich Sektor kolejnictwa jest sektorem zdominowanym tradycyjnie przez mężczyzn. Choćby zmiany demograficzne w Europie, demonstrujące już problemy naboru w sektorze kolejowym, stanowią argument na rzecz uczynienia spółek kolejowych bardziej atrakcyjnymi dla kobiet. Ponadto, liczne studia dowodzą, że lepsze zrównoważenie płci w miejscu pracy poprawia warunki i klimat pracy tak dla pracowników będących kobietami jak i mężczyznami. Spółki z kobietami na najwyższych stanowiskach kierowniczych notowane są lepiej. Drugie studium partnerów społecznych, obejmujące także EIM jako europejskiego partnera społecznego, sprawdzi czy sytuacja kobiet uległa poprawie i czy spółki podjęły działania na rzecz lepszej integracji kobiet. Sprawdzone zostanie jednak także, czy związki zawodowe wdrożyły w swe działania strategie równych szans.

 

 

–    10    –

 

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

Tworzenie wytycznych wdrożeniowych W kwietniu, pierwsze seminarium tematyczne odbyło się w Berlinie na temat przyciągania i zatrzymania kobiet zwłaszcza w technicznych zawodach kolejowych. Drugie seminarium, zorganizowano w czerwcu w Brukseli, a dotyczyło omówienia warunków pracy i równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym. W Seminariach uczestniczyła stała grupa przedstawicieli spółek kolejowych z 10 firm w 7 krajach i przedstawiciele związków zawodowych z 9 różnych krajów. Konkluzje zostaną omówione na trzecim seminarium we wrześniu, które zajmie się także sprawą luki wynagrodzeniowej ze względu na płeć oraz możliwościami karier dla kobiet. W wyniku projektu sporządzone zostaną wspólnie „przewodnik wdrożeniowy” oraz „przykłady najlepszej praktyki”. Możliwe że partnerzy społeczni podejmą teraz decyzje o przyjęciu wspólnych zaleceń. Wyniki tego projektu zaprezentowane zostaną na Konferencji w marcu 2012 roku.

 

Warsztaty poświęcone rozszerzeniu UE i przekazaniu dorobku prawnego Sekretariat ITF zaangażowany był w przygotowanie seminarium dla afiliantów z Europy Płd.-wschodniej na temat negocjacji Traktatu Transportowego z Unią Europejską. Seminarium to, sfinansowane przez służby TAIEX Komisji Europejskiej, odbyło się w dniach 14 i 15 czerwca w siedzibie ETF w Brukseli.

Warsztat dał naszym członkom z regionu kluczowe informacje na temat głównej zawartości Traktatu, którego rokowania są praktycznie zakończone. Wraz z jego wejściem w życie, strony sygnatariusze Traktatu zobowiązują się do włączenia i wdrożenia na poziomie krajowym dorobku prawnego Komisji dotyczącego transportu. ETF pracuje nad zagwarantowaniem, że proces ten obejmie także wdrożenie odnośnych zobowiązań socjalnych i praw oraz powstaniem odpowiednich organów konsultacyjnych zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Odnośnymi krajami są Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Albania, Serbia, Czarnogóra, była jugosłowiańska republika Macedonii oraz Kosowo na podstawie UNSCR 1244/99.

Propozycja projektu dotyczącego Personelu Zawodowego i Kierowniczego odrzucona przez Komisję Przy pomocy HK-Trafik & Jernbane (Dania), Grupa Robocza ETF ds. Personelu Profesjonalnego i Kierowniczego (M&PS) przedłożyła nowy projekt w linii budżetowej „02”, oznaczony MUST – Kierownicy i Związki Zawodowe w Sektorze Transportu Europejskiego. Projekt miał dostarczyć użyteczne materiały mające na celu pomaganie związkom zawodowym w lepszym zajmowaniu się specyficznymi potrzebami rosnącego udziału M&PS w ramach siły roboczej sektora transportu. ETF otrzymała jednak ostatnio informację, że Komisja Europejska odrzuciła propozycję projektu ze względu na niewielki szczegół administracyjny i rozpatrzy obecnie alternatywne możliwości kontynuowania  tworzenia strategii przyciągania M&PS do związków zawodowych i lepszego reprezentowania ich interesów.

 

 

STARS – Nowy projekt dotyczący szkolenia w sektorze komercyjnego transportu drogowegoETF oraz IRU wraz z konsorcjum partnerów wdrożą projekt partnerów społecznych dotyczący szkolenia w komercyjnym transporcie drogowym, na który otrzymali finansowanie Unii Europejskiej. Projekt obejmie zarówno pracowników mobilnych jak i nie mobilnych w spółkach transportu drogowego. Ma na

 

 

 

 

–   11   –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

celu odpowiednie zidentyfikowanie najważniejszych wyzwań i najbardziej skutecznych rozwiązań dla poprawienia szkolenia kierowców oraz szkolenia pracowników wykonujących pewne nie mobilne zadania związane z logistyką. Celem odzwierciedlenia bardzo zróżnicowanych kompetencji, umiejętności oraz ram prawnych tych różnych kategorii pracowników, projekt podzielony zostanie na dwa różne filary koncentrujące się na każdej grupie.

 

Pierwsza część projektu, „filar szkolenia kierowcy” obejmie realizację szczegółowego studium na temat skutków wdrożenia i wyzwań Dyrektywy 2003/59/EC. W drugim „filarze logistycznym”, zbadane będą odnośne tendencje zatrudnieniowe i definicje zawodów, dobre praktyki szkolenia i zatrudnienia pracowników nie mobilnych. Kiedy okaże się to właściwe, stworzone zostaną wspólne zalecenia rozwiązania specyficznych problemów odnoszących się do obu filarów; razem z wkładem ze strony partnerów społecznych dotyczącym transponowania odnośnej dyrektywy.

 

5. Sekcje w skrócie 

Śródlądowe Drogi Wodne

Kampania ETF odnośnie wycieczek rzecznych objęła 65 statków w siedmiu krajach

W dniu 4 października rozpoczął się od Rudesheim objazd Kampanii ETF dotyczącej wycieczek rzecznych. Mobilny Sekretariat ETF przejechał 7.386 kilometrów w samochodzie kempingowym, odwiedził 65 statków w siedmiu krajach i rozmawiał z 2.058 członkami załóg informując ich o przysługujących im prawach pracowniczych. Sekretariat ETF odwiedził wycieczkowe statki rzeczne w Amsterdamie, Kolonii, Bazylei, Passau, Konigswinter oraz w Wiedniu. Objazd ten zorganizowany był w ramach Kampanii Wycieczkowców rzecznych, która rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego roku.

Od tego czasu afilianci ETF odwiedzają rzeczne statki wycieczkowe rozdając ulotki i ankiety z pytaniami do członków załóg odnośnie ich warunków pracy i życia. Umożliwia to ETF  uzyskanie wyraźniejszego obrazu sektora, w którym dochodzi do skomplikowanych sytuacji zatrudnieniowych, oraz lepszą obronę i reprezentowanie tych pracowników na poziomie europejskim

 

 

Mobilne centrum opieki socjalnejSamochód kempingowy, w którym podróżował Sekretariat ETF, funkcjonował jako mobilne centrum opieki socjalnej i informacji dla załóg rzecznych; wykorzystywane przez personel nawigacyjny, hotelowy i cateringowy oraz restauracyjny rzecznych statków wycieczkowych. Członkowie załóg mieli możliwość skontaktowania się ze swymi rodzinami i przyjaciółmi poprzez Internet, co nie zawsze jest możliwe w ciągu 8 do 9 miesięcy pracy na statku.

Członkowie załóg identyfikują zagadnienia dla Europejskiego Sektorowego Dialogu Społecznego (ESSD) Tak naprawdę Sekretariat był w stanie nawiązać kontakt z personelem z różnym stopniem powodzenia, ze względu na napięty harmonogram pracy na rzecznych statkach wycieczkowych a także ze względu na odmowę przez kilku kierowników działu hotelowego dostępu do statku. Powtarzającym się problemem był mały rozmiar kabin, w których członkowie muszą żyć w okresie 9 miesięcy pracy na statku. Sekretariat ETF uwzględni tę sprawę i zgłosi ją w Komitecie Dialogu Społecznego.

 

 

–    12   –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

 

Członkowie załóg zidentyfikowali kilka spraw wymagających zajęcia się w ramach Komitetu Europejskiego Sektorowego Dialogu Społecznego i Sekretariat ETF gotowy jest do zorganizowania w bliskiej przyszłości podobnych kampanii. Ostateczna i pełna analiza kampanii z roku 2010 zaprezentowana została na posiedzeniu grupy roboczej ds. wycieczek rzecznych. Główne zagadnienia,  zidentyfikowane przez członków załóg jako wymagające zajęcia się w bliskiej przyszłości to:

 • Generalny niedobór obecności związków zawodowych
 • Pomieszczenia na statkach, którym brakuje wszelkiej prywatności dla załogi, która zawsze musi dzielić swe kabiny z innymi członkami załogi
 • Brak kwalifikowanego personelu
 • Czas pracy, ze względu na niedobór wolnego czasu dla załogi na statku, dochodzi do przemęczenia
 • Brak „centrów opieki socjalnej” dla personelu wycieczek rzecznych

„Istnieje realne zainteresowanie „centrami opieki socjalnej”, ale członkowie załóg doradzali nam zintegrowanie tych centrów z miejscowymi pubami, które są regularnie przez nich odwiedzane w miastach przez które przepływają”, wyjaśnia Myriam Chaffart. W czasie podróży mobilnego Sekretariatu ETF, personel znajdujący się na statkach wniósł znaczący i przydatny wkład. „Nie ulega wątpliwości, że tego typu kampanie powinny być powtarzane w przyszłości, być może w bardziej skondensowany i skoncentrowany sposób celem zmaksymalizowania rezultatu”, konkluduje Myriam Chaffart.

 

Uaktualnienie na temat zabezpieczenia społecznego na europejskich wodnych drogach śródlądowych Sekcja Śródlądowych Dróg Wodnych ETF z zadowoleniem przyjęła zawarcie porozumienia w sprawie koordynacji przepisów o zabezpieczeniach społecznych przez państwa członkowskie ws. Zabezpieczenia Społecznego Marynarzy na Renie mającego zastosowanie w Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Holandii i w Szwajcarii. Porozumienie to daje sektorowi 10-letni okres przejściowy na znalezienie obejmującego całą Europę i sprawiedliwego rozwiązania.

Sekcja sporządziła projekt Sugestii Partnerów Społecznych, do wykorzystania jako dokument roboczy mogący służyć za podstawę rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczącego żeglugi śródlądowej  zdeponowanego w Komisji Administracyjnej ds. zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących. Ponownie także złożono pismo w Komisji Administracyjnej ds. zabezpieczenia socjalnego marynarzy na Renie – CASS – zawierające formalny wniosek o dopuszczenie Europejskich Partnerów Społecznych EBU, ESO oraz ETF do działań CASS.

Inne wiadomości sekcyjne

Negocjacje czasu pracy Partnerzy społeczni przyjęli formalnie w Komitecie Sektorowego Dialogu Społecznego dokument zawierający wszelkie zasady dotyczące czasu pracy dla żeglugi śródlądowej Unii Europejskiej. Ostateczne sprawdzenie tekstu nastąpi na początku czerwca 2011 roku a Europejscy Partnerzy Społeczni formalnie zwrócili się o poradę prawną do służb Komisji na temat projektu porozumienia.

Seminarium sekcji Sekcja Śródlądowych Dróg Wodnych ETF zorganizuje swe 4 seminarium w październiku 2011 roku w Sofii, Bułgaria; we współpracy z ETUI, pod hasłem: „Organizowanie na poziomie ponadnarodowym”.

–   13    –

 

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

 

NAIADES

Europejski Program Działania na rzecz Transportu Śródlądowymi Drogami Wodnymi (NAIADES) dobiegnie do końca w grudniu 2013 roku. Wstępne oceny wyraźnie wskazują, że ambitne plany w sytuacji niedostatecznych środków nie doprowadzą do spodziewanych wyników. ETF wraz z innymi zainteresowanymi żegluga śródlądową łączą siły w staraniach o kontynuacje – NAIADES II – celem doprowadzenia do niezbędnych planów działania na rzecz odrodzenia w przyszłości żeglugi śródlądowej.

 

Transport Morski

ETF określa wymagania dla długoterminowych możliwości rozwoju kariery w Sektorze Morskim

W dniu 15 grudnia 2010 roku i po 13 miesiącach działań, projekt ETF na temat „sposobów polepszenia szkolenia i naboru w sektorze żeglugowym” został oficjalnie zakończony. Sporządzony został raport końcowy, oparty o badania naukowe praktyk w zakresie szkolenia i naboru w sześciu krajach europejskich. Polityczne konkluzje wynikające z tego projektu spisano w formie „Polityki ETF dotyczącej szkolenia i naboru w transporcie morskim”, zatwierdzonej przez Sekcję w dniu 26 maja 2011 roku.

Ogólnie rzecz biorąc, mówcy podczas konferencji zdecydowanie opowiadali się na rzecz polepszenia i zbadania nauczania oraz możliwości kariery dla oficerów a także dla europejskich marynarzy szeregowych. Ci ostatni od zbyt dawna są zaniedbywani – według uczestników konferencji, i wymagają wsparcia umożliwiającego im konkurowanie z tańszą siłą roboczą ze Wschodu. Projekt poświęcił szczególną uwagę sprawom płci i zalecił uczynienie branży żeglugowej bardziej przyjazną dla kobiet oraz polepszenie naboru kobiet marynarzy. Uczynione będą wszelkie wysiłki dla zagwarantowania szerokiego rozpowszechnienia głównych stwierdzeń projektu wśród udziałowców gospodarki morskiej oraz europejskich decydentów.

 

Zalecenia ETF podjęte w Grupie Zadaniowej Komisji Europejskiej

Podczas konferencji końcowej tego projektu, Komisja Europejska poinformowała, że jej Grupa Zadaniowa ds. zatrudnienia i konkurencyjności rozpatrzy rezultaty projektu ETF celem stworzenia zaleceń w tej sprawie w kwietniu 2011 roku. Powołana została ona przez Komisję celem odpowiedniego zastanowienia się nad socjalnymi aspektami morskiej polityki transportowej. W międzyczasie, Grupa Zadaniowa sporządziła 21 stronicowy raport zajmujący się zatrudnieniem i konkurencyjnością w sektorze morskim Unii Europejskiej. Powierzono jej także zbadanie powodów niedoboru marynarzy Unii Europejskiej i sprawdzenie sposobów w jakie inwestowanie w zatrudnienie wysokiej jakości w branży morskiej może być zapewnione bez zmniejszania konkurencyjności międzynarodowej branży żeglugowej Unii Europejskiej. Chociaż ETF z zadowoleniem przyjęła pewne propozycje zawarte w raporcie, wrażenie ogólne jest takie, że Grupa Zadaniowa nie sporządziła ambitnych i zdecydowanych zaleceń. ETF jest rozczarowana brakiem odwagi dla zajęcia się takimi sprawami jak warunki obsady załogowej oraz przegląd pomocy publicznej dla transportu morskiego.

Obecnie piłka jest po stronie Komisji a gorącym życzeniem ETF jest aby Komisja zechciała wyjść poza te zbyt nieliczne pozytywne propozycje złożone przez Grupę Zadaniową i wykazała większą odwagę polityczną. ETF przeprowadzi całościową analizę całego zbioru zaleceń Grupy Zadaniowej i wkrótce wyda szczegółowy dokument stanowisko w tej sprawie.

 

 

–     14    –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

Kampania ITF/ETF na rzecz sprawiedliwych i bezpiecznych promów w Europie

Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy na promach eksploatowanych w Europie. Oto cel kampanii zainicjowanej w środę 15 września 2010 roku przez europejskie związki marynarzy i dokerów na konferencji w Kingston on Hull, Zjednoczone Królestwo. ITF, przewodząca w tej kampanii w bliskiej współpracy z ETF, wyraziła ubolewanie z powodu braku działania Unii Europejskiej w zakresie uregulowania warunków socjalnych na promach i statkach pasażerskich eksploatowanych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. ITF i ETF wystąpiły o ustanowienie równego pola gry w tym sektorze i regulacje wspólnotowe zainspirowane Polityką Ateńską ITF.

Od dnia 27 do 30 września [ 2010] odbył się w wybranych europejskich portach promowych „tydzień akcji na rzecz sprawiedliwych promów” jako część kampanii „Sprawiedliwe i bezpieczne promy dla wszystkich”. Związki zawodowe przeprowadzały inspekcje warunków pracy na statkach i rozdawały ulotki pasażerom informujące o powodach akcji.

Wzmocnienie dialogu społecznego W ciągu ostatnich 10 lat, nie powiodły się wszystkie wcześniejsze usiłowania przekonania armatorów do zatrudniania obywateli Unii Europejskiej i spoza UE na takich samych warunkach. EWTF musi obecnie znaleźć sposób na wzmocnienie dialogu społecznego celem ochrony sektora za pomocą wiążących rokowań przed nieuczciwą i pozbawioną skrupułów konkurencją kosztami pracy.

Wdrożenie Polityki Ateńskiej ITF W 2000 roku, Komisja Europejska zaproponowała projekt Dyrektywy dotyczącej warunków obsady załogowej, która miałaby gwarantować równe prawa pracownicze i warunki pracy dla załóg pochodzących z Unii Europejskiej i spoza niej. Głównie ze względu na lobbing prowadzony przez europejskich armatorów, propozycja została wycofana przez Komisję w 2004 roku. W konsekwencji, istniejący wykwalifikowani pracownicy nadal zastępowani są przez nisko wynagradzany personel spoza Unii Europejskiej, który obecnie jest czasami zachęcany nawet do prowadzenia prac przeładunkowych, czyli do pracy zastrzeżonej dla przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa dokerów. Przy braku należycie funkcjonującego Sektorowego Dialogu Społecznego, ETF wzywa europejskiego legislatora do wykazania swej odpowiedzialności i rychłego sformalizowania tzw. „Polityki Ateńskiej ITF”, za pomocą regulacji wspólnotowej obejmującej załogi zatrudnione na promach uprawiających żeglugę między krajami Unii Europejskiej z warunkami zatrudnienia co najmniej zgodnymi z tymi mającymi zastosowanie w odnośnych krajach.

 

Inne wiadomości sekcyjne

Biała Księga Transportu Sekcja zainicjowała dokładną ocenę Białej Księgi dotyczącej przyszłej polityki transportowej Unii Europejskiej i podkreśliła, że istotnie brakuje jej zajęcia się podstawowymi obawami europejskich marynarzy, a konkretnie bezpieczeństwem miejsc pracy zarówno dla oficerów jak i dla marynarzy szeregowych, oraz potrzebą interwencji regulacyjnej dla ochrony i polepszenia możliwości zatrudnieniowych dla marynarzy z Unii Europejskiej.

 

 

–   15   –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

Stanowisko Unii Europejskiej w IMO i w MOP Jeśli chodzi o formułowanie i koordynowanie stanowiska Unii Europejskiej w IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej) oraz w MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy), Sekcja powołała niedawno sieć ETF składającą się z afiliantów odpowiedzialnych za alarmowanie Sekretariatu i Sekcji Transportu Morskiego o wszelkich wydarzeniach mogących wpływać niekorzystnie na interesy zarówno afiliantów ITF jak i ETF. Sieć ta już funkcjonuje i została przetestowana. Przy pomocy tej sieci, Sekcja zamierza wzmocnić lobbowanie ITF/ETF na wyżej wspomnianych forach międzynarodowych.

Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego ETF i ECSA kontynuowały swe odrębne projekty dotyczące szkolenia i naboru. W ramach tej kontynuacji, partnerzy społeczni maja uzupełnić studium sporządzania map kariery i uzupełnić swą pracę na temat molestowania i zastraszania w żegludze. Ponadto, Sekcja Transportu Morskiego zainicjowała pewne prace z armatorami w zakresie zagadnień od kryminalizacji marynarzy do – między innymi – piractwa, udogodnień komunikacji na statku, oraz ograniczania ułatwień wizowych przy zawinięciach do portów Unii Europejskiej  ( Konwencja MOP No 185 a Rozporządzenie z Schengen)

 

 

 

Dokerzy

Postęp w zakresie ustanowienia Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego (SSDC)

W ciągu ostatnich kilku miesięcy, proces ustanowienia Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego w Portach (SSDCP) uległ znaczącemu postępowi. Organizacje pracodawców osiągnęły ostatecznie porozumienie kooperacyjne i czterech partnerów społecznych spotkało się celem zdefiniowania wstępnego programu pracy. Program ten będzie zawierał inicjatywy dotyczące szkolenia i kwalifikacji, BiHP oraz zatrudnienia. Z chwilą zakończenia formalności związanych z powołaniem Komitetu, partnerzy społeczni będą mogli przystąpić oficjalnie do dialogu.

 

Biała Księga dotycząca przyszłej polityki transportowej Unii Europejskiej

Sekcja przeprowadziła wstępną debatę nad treścią Białej Księgi dotyczącej przyszłej polityki UE i stwierdziła z niepokojem, że liberalizacja usług portowych jest jednym z działań, które Komisja zamierza zrealizować w nadchodzących latach. Sekcja zajęła się tą sprawą bardzo poważnie i przystąpiła do bezpośrednich rozmów z Komisją Europejską z zamiarem wyperswadowania jej podejmowania dalszych wysiłków na rzecz liberalizacji usług portowych. Decyzja jaką przyjąć strategię, podjęta zostanie skoro tylko zamiary Komisji okażą się wyraźniej zdefiniowane. Tymczasem, Sekcja jest konsultowana w ramach studium dotyczącego zatrudnienia w portach unii Europejskiej, zamówionego przez DG MOVE i które zbada delikatne sprawy, takie jak organizacja pracowników, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz szkolenie.

 

 

–    16    –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

Działania w kontekście płci Sekretariat rozkolportował ankietę w celu zebrania danych o kobietach dokerach (obecność, funkcje, potrzeby, inicjatywy na poziomie lokalnym na rzecz promowania obecności kobiet w sektorze itd.) celem ustanowienia listy działań priorytetowych. W tym samym czasie, Sekcja zainaugurowała grupę kontaktową kobiet pracujących w portach lub aktywistów związkowych odpowiedzialnych za sprawy płci w portach.

Działania ETF w regionie Morza Śródziemnego Pierwsze posiedzenie nieformalnej grupy roboczej ds. Morza Śródziemnego odbyło się w kwietniu 2011 roku. Wśród wstępnych zagadnień przez nią zidentyfikowanych znalazła się potrzeba sporządzenia mapy inwestycji Unii Europejskiej w tym obszarze, celem podzielenia się informacjami na temat warunków pracy i obecności globalnych i regionalnych operatorów w tym obszarze. Powinno to być realizowane także przez bazę danych Wywiadu Portowego Dokerów (DPI), stworzoną przez ITF celem zbierania danych strategicznych dotyczących głównych operatorów portowych na poziomie globalnym. W przyszłości Sekcja będzie mogła zadecydować czy ustanowić dialog ze związkami portowców w krajach spoza Unii Europejskiej, we współpracy z ITF.

Inne wiadomości sekcyjne

Propozycja dyrektywy dotyczącej koncesji DG MARKT pracuje nad propozycją dyrektywy dotyczącej koncesji, która dotyczyć będzie kilku sektorów gospodarczych włącznie z portami. Zważywszy na znaczenie koncesji dla sektora portowego, Sekcja postanowiła współpracować z FEPORT ( Europejska Federacja Prywatnych Operatorów Portowych ) i dążyć do ewentualnej wspólnej inicjatywy w tej kwestii.

Obawy dotyczące projektu ESPO EPSO ( Europejska Organizacja Portów Morskich) realizuje finansowany przez Unię Europejska projekt polegający na stworzeniu zbioru wskaźników sprawowania się portów. Sekcja przedłożyła już publicznie swoje obawy dotyczące tego projektu, jego metodologii i celów; podczas corocznej konferencji ESPO w 2011 roku, a ponadto, przygotowane zostało i przesłane do ESPO stanowisko na piśmie.

Kampania dotycząca tanich portów Sekretariat współpracował z Sekretariatem ITF w ramach Kampanii przeciwko Tanim Portom (PoC) w regionie Bałtyku. Zidentyfikowane zostały główne potrzeby i cele podczas pierwszego seminarium regionalnego zorganizowanego w Rydze w dniu 18 maja 2011 roku. Drugie seminarium ma odbyć się w Kłajpedzie, Litwa, w dniach 7 i 8 listopada 2011 roku.

 

Rybołówstwo

Pierwszy pakiet środków reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa (CFP) przyjęty przez Komisję Od czasu opublikowania Zielonej Księgi dotyczącej reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa (CFP), głównym zadaniem Sekcji było opracowanie stanowiska ETF, przyczynienie się do debaty w ramach ACFA( Komitetu Doradczego Rybołówstwa i Akwakultury) oraz RAC-ów (Regionalnych Komitetów Doradczych ), lobbowanie Komisji oraz ustanowienie sojuszy strategicznych z innymi zainteresowanymi. Pierwszy pakiet reform przyjęty został w dniu 13 lipca 2011 roku. ETF wydała oświadczenie dla prasy wyrażające swe główne obawy dotyczące proponowanych środków. Pakiet ten przesłany został obecnie do Parlamentu Europejskiego i do Rady. Komisja parlamentarna ds. rybołówstwa przystąpi do debaty nad tekstami we wrześniu 2011 r. Propozycje odnoszące się do instrumentu finansowego towarzyszącego Reformie mają zostać przyjęte przez Komisję w listopadzie.

 

 

–  17  –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

 

Komisja nie angażuje partnerów społecznych w studia oceny skutków

Przed przyjęciem pakietu Reformy, ETF wspólnie z organizacjami pracodawców, przesłała list do pani Komisarz Damanaki odpowiedzialnej za Sprawy Morskie i Rybołówstwo aby zaprotestować w związku z faktem, że partnerzy społeczni nie byli konsultowani w ramach oceny skutków socjalno-ekonomicznych środków które zostaną zaproponowane. Po tym proteście, przedstawiciele DG MARE uczestniczyli w posiedzeniu Komitetu Sektorowego Dialogu Społecznego ds. Rybołówstwa i zaprezentowali wyniki oceny skutków. Ponieważ posiedzenie odbyło się zaledwie kilka dni przed zatwierdzeniem pakietu, komentarze partnerów społecznych nie mogły wpłynąć na zawartość reformy. Wniosek partnerów społecznych o włączenie w dokonywanie oceny wpływów uzyskał poparcie DG EMPL. Wizja DG MARE sprowadza się jednak do tego, że oceny skutków są dokumentami wewnętrznymi i nie przekazuje się ich partnerom społecznym do czasu oficjalnego opublikowania.

Rozczarowanie ETF z powodu powierzchownego podejścia do wymiaru społecznego CFPSkoro tylko pakiet został ujawniony, ETF odnotowała, że – co godne pożałowania – wymiar socjalny ograniczony jest przez Komisje do stwierdzenia ogólnych zasad o konieczności wzrostu rozwoju po to by ograniczyć straty miejsc pracy oraz polepszyć dialog społeczny. Główna obawa ETF sprowadza się do tego, że Komisja przyjmuje postawę „pozostaw to rynkowi” opartą o niewłaściwe i uproszczone założenie, że wprowadzenie logiki rynkowej będzie stanowiło klucz do rozwiązania problemów mających wpływ na sektor, włącznie z tymi o charakterze socjalnym.

ETF przystąpiła już do pracy z niektórymi członkami Parlamentu Europejskiego mającymi możliwość dokonania zmian w tekstach zaproponowanych przez Komisję i nadania w zreformowanej polityce właściwszego miejsca wnioskom pracowniczym. Sekretariat pracuje teraz nad projektem odpowiedzi na propozycje Komisji, który omówiony zostanie przez Sekcję na jej kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się w Bilbao w dniach 27 i 28 września 2011 roku.

 

 

Inne wiadomości sekcyjne

ETF zdobywa miejsce w organie zarządzającym Regionalnej Komisji Doradczej (RAC) Wód Odległych Jedną ze zmian wprowadzonych przez reformę jest regionalizacja zarządzania rybołówstwem, dzięki czemu przyznane będą większe uprawnienia podmiotom regionalnym, takim jak rządy krajowe lub lokalne. W tych ramach, Sekcja usiłuje wzmocnić swą obecność i poprawić swój udział w RAC-ach, co będzie zapewne jednym ze środków wprowadzenia takiej regionalizacji. Po czteroletniej walce, Sekretariat uzyskał ostatecznie odpowiednie włączenie ETF do organu zarządzającego regionalnej Komisji Doradczej Wód Odległych, w której pracownikom odmawiano prawa do miejsca w sektorze połowowym.

Transpozycja Konwencji MOP 188 W październiku 2010 roku ETF rozpoczęła negocjacje porozumienia z Europeche/COGECA dotyczącego transpozycji Konwencji MOP no 188 dotyczącej pracy w rybołówstwie do prawa Unii Europejskiej. Proces ten został niedawno zakończony i w połowie czerwca porozumienie przesłane zostało do Komisji Europejskiej dla sprawdzenia pod względem prawnym. Partnerzy społeczni oczekują podpisania porozumienia w listopadzie 2011 roku, podczas ceremonii zorganizowanej przez DG EMPL i Prezydencję Polską Unii Europejskiej, dla uczczenia 20 rocznicy dialogu społecznego na poziomie UE. Po tym, tekst przekazany zostanie Radzie i jeśli zostanie zatwierdzony, stanie się wspólnotową Dyrektywą.

 

 

–    18   –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

 

Wdrożenie strategicznego planu działania W trakcie swego ostatniego posiedzenia Sekcja przyjęła strategiczny plan działania, mający na celu realizację inicjatyw w kluczowych sprawach, takich jak strategie rokowań zbiorowych na poziomie krajowym, zgłaszanie wypadków, współpraca z ITF i krajami trzecimi w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, organizowanie seminariów dla członków ETF na temat możliwości finansowania oferowanych przez przyszłe instrumenty finansowe przeznaczone dla rybołówstwa. Niektórymi z tych spraw będzie można zająć się za pomocą projektów współfinansowanych przez Unię Europejska, których wdrażanie powinno być realizowane poprzez Sekretariat ETF z aktywnym zaangażowaniem się i przy wsparciu afiliantów. W tych ramach, Sekretariat organizuje seminarium na temat wymiaru zewnętrznego europejskiego rybołówstwa. Celem tego seminarium jest zapoznanie członków Sekcji z różnymi sposobami w jaki armatorzy Unii Europejskiej eksploatują swoje statki na wodach krajów trzecich oraz opracowanie strategii skuteczniejszej współpracy ze związkami z ITF pochodzącymi z Afryki, w sprawach wspólnego zainteresowania.

Promowanie inicjatyw partnerów społecznych Partnerzy społeczni uzgodnili przedłożenie dwóch wniosków o dofinansowanie z Komisji na przeprowadzenie dwóch działań w istotnych sprawach. Pierwszym jest przeprowadzenie projektu na temat reformy CFP, dzięki czemu partnerzy społeczni będą mieli możliwość przeprowadzenia pogłębionej debaty nad reforma, z perspektywy socjalno-ekonomicznej i opracowania swych propozycji poprawienia tekstu przyjętego przez Komisję. Drugi wniosek, który złożony zostanie we wrześniu, będzie dotyczył podjęcia wstępnego kroku na rzecz stworzenia Sektorowej Rady Umiejętności i Zatrudnienia, organu gromadzącego partnerów społecznych, instytucje szkoleniowe, lokalne rządy i innych zainteresowanych sprawami szkolenia i zatrudnienia w rybołówstwie.

 

 

Transport drogowy

Reprezentacja transgraniczna międzynarodowych kierowców

W okresie 2011-2112, reprezentacja transgraniczna międzynarodowych kierowców stanowi priorytet dla Sekcji Transportu Drogowego ETF. Jako część tej kampanii, Sekretariat ETF przedłożył projekt sfinansowany przez Unię Europejską na temat reprezentacji transgranicznej tej kategorii kierowców. Projekt obejmuje trzy kroki. Przede wszystkim, dokonana zostanie ocena potrzeb kierowców międzynarodowych nie będących rezydentami. Po drugie, w oparciu o tę ocenę członkowie omówią i uzgodnią szereg usług i system współpracy związkowej dla zagwarantowania pomocy transgranicznej. W ramach ostatniego kroku projektu, ETF sporządzi zbiór wytycznych i materiały wspierające, umożliwiające afiliantom ETF udział w systemie współpracy transgranicznej i organizowania kierowców międzynarodowych, nie będących rezydentami. Wytyczne zawierać będą, na przykład, informacje na temat sposobów organizowania współpracy transgranicznej. Ma to wielkie znaczenie, ponieważ usługi będą miały wymiar prawny, tj. jakie prawa międzynarodowych kierowców bronione są w ich kraju zamieszkania  a jakie prawa w kraju gospodarza, gdzie kierowca pracuje i w jaki sposób afilianci ETF będą dzielili się kompetencjami dla obrony tych praw. Projekt rozpocznie się jesienią 2011 roku.

 

 

–   19   –

 

 

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

 

 

 

Partnerzy socjalni omawiają bezprawne praktyki w transporcie drogowym W okresie 2011–2012, ETF i IRU skoncentrują się nad szeregiem specyficznych zagadnień. Między innymi, partnerzy społeczni rozpatrzą w drodze priorytetu następujące sprawy: niedobór wykwalifikowanej siły roboczej w branży, szkolenie kierowców, obszary parkingowe i miejsc odpoczynku oraz bezprawne praktyki w transporcie drogowym.

Na posiedzeniu europejskiego sektorowego dialogu społecznego w dniu 4 maja 2011 roku, ETF zaprezentowała sprawę koncentrującą się na masowym napływie przewoźników nie zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Aktualnie przystępują oni i zakładają interesy, włącznie z kabotażem, w obszarze rynku Unii Europejskiej, bez obowiązku przestrzegania unijnego ustawodawstwa socjalnego i dotyczącego transportu drogowego. Zagadnienie to omawiano dotąd podczas dwóch spotkań dialogu społecznego i znalazło się ono w agendzie dialogu społecznego na lipiec 2011. IRU podejmie ten temat w agendzie jednego ze swych corocznych posiedzeń zaplanowanych na wrzesień 2011 roku.

 

 

Wspólne oświadczenie ETF – IRU na temat obszarów parkingowych i miejsc odpoczynku W dniu 5 lipca 2011 roku, w ramach posiedzenia dialogu społecznego, ETF i IRU podpisały wspólne oświadczenie na temat parkingów wzdłuż europejskiej sieci transportu drogowego. Oświadczenie zawiera szereg żądań sformułowanych przez partnerów społecznych skierowanych do Komisji Europejskiej oraz do rządów Państw Członkowskich. Celem jest zajęcie się krytycznym niedoborem obszarów parkingowych i miejsc odpoczynku w Europie, problemem uniemożliwiającym zawodowym kierowcom stosowanie się do przepisów o czasie kierowania pojazdem i czasie odpoczynku i narażającym Zawodowych kierowców na napaści nocne i rabunki.

 

 

 

 

Koleje

Europejscy pracownicy kolejnictwa demonstrują na rzecz kwalifikowanych publicznych usług kolejowych We wtorek 24 maja 2011 roku, około 1000 pracowników kolejowych z 15 krajów europejskich zebrało się w Brukseli na Place du Luxembourg aby wziąć udział w Europejskiej Demonstracji Pracowników Kolejnictwa. ETF i jej afilianci zamierzali nagłośnić obawy pracownicze przed Parlamentem Europejskim, gdzie po południu omawiana była w Komisji Transportu tak zwana Przeróbka 1 Pakietu Kolejowego. Pakiet ten proponuje dalszy rozdział i fragmentację spółek kolejowych.

 

 

–   20   –

 

 

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

 

Atak na prawo do strajku. Komisja włączyła także postanowienie w Aneksie VII tego projektu przeróbki dyrektywy, które w zasadzie nakłada postanowienia o minimalnych usługach w czasie strajku. Ten Aneks określa elementy, które wymagają regulacji w kontrakcie pomiędzy zarządzającym infrastrukturą kolejową i właściwą władzą, państwem. Między innymi, postanowienia o minimalnych usługach w razie strajku są wymagane, co stanowi wyraźny atak na prawo do strajku a w konsekwencji na siłę związków zawodowych.

Sprawozdawczyni Debora Serracchiani dokonała licznych poprawek w projekcie raportu dotyczącego „Dyrektywy ustanawiającej wspólny obszar kolejowy w Europie”, którym ETF i jej afilianci zdecydowanie się sprzeciwiają. Zasugerowany pełny rozdział operacji kolejowych i zarządzania infrastrukturą a także odnośne usługi kolejowe mają istotny wpływ społeczny, rozmontowują zintegrowane spółki kolejowe i niszczą wewnętrzny rynek pracy.

 

 

 

Liberalizacja krajowych usług przewozów pasażerskich W 2012 roku Komisja Europejska zaprezentuje nowy pakiet kolejowy zawierający jako kluczowy element „liberalizację krajowych pasażerskich usług kolejowych”. Sekcja Kolejnictwa na swym posiedzeniu w dniu 17 listopada 2010 roku przyjęła dokument przedstawiający stanowisko i działania już się rozpoczęły, włącznie z demonstracją europejską w tej sprawie. Sekcja Kolejnictwa broni pasażerskie usługi kolejowe jako usługi publiczne i będzie zdecydowanie zwalczała liberalizację. Dotyczy do wszystkich związków transportu publicznego ponieważ w kontekście Białej Księgi, Komisja Europejska ogłosiła możliwość rewizji tzw. rozporządzenia PSO (zobowiązania usług publicznych).

Wraz z planem liberalizacji krajowych usług kolejowych przewozów pasażerskich, politycy europejscy ignorują dalekosiężny skutek społeczny tych propozycji w tzw. Przeróbce 1 Pakietu kolejowego. Nie zwracają uwagi na znaczenie dla wszystkich obywateli europejskich uznania transportu kolejowego za usługę w interesie ogólnym. Delegacja ETF uczestniczyła w spotkaniu z Komisją Transportu Parlamentu Europejskiego i wyraziła swe obawy odnośnie poprawek wprowadzonych do projektu legislacji Unii Europejskiej dla sektora kolejowego.

1 rok lobbowania przez Sekretariat ETF i członków Sekcji Niezbędna praca lobbingowa rozpoczęła się już w grudniu 2010 roku za pomocą licznych spotkań z       eurodeputowanymi z wszystkich ugrupowań politycznych, uczestnicząc w wysłuchaniach na ten temat z udziałem ugrupowań Zielonych, GUE oraz S&D, oraz organizując własne wydarzenie lobbingowe w dniu 31 maja 2011 roku w Brukseli, sugerując poprawki do tekstu dla sprawozdawcy i innych posłów Parlamentu Europejskiego. Praca będzie kontynuowana cały rok. Głosowanie w parlamencie Europejskim odbędzie się 11 października (Komisja) oraz 14 listopada lub 12 grudnia (posiedzenie plenarne). Rada ministrów Transportu osiągnęła porozumienie polityczne w czerwcu i może zakończyć 1 czytanie w październiku lub grudniu 2011 roku. Godna odnotowania jest znaczna aktywność wielu członków Sekcji w pracy lobbingowej w Brukseli i na poziomie krajowym, co ma wielkie znaczenie i ostatecznie może przynieść skutek.

 

 

–    21    –

 

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

Miejski Transport Publiczny

SCRIPT – instruktaż dla sesji szkoleniowych wkrótce dostępny online ETF rozpoczęła w październiku 2010 roku realizacje programu budowania możliwości związkowych w sektorze miejskiego transportu publicznego zatytułowany „SCRIPT- Warunki Socjalne i Prawa w Transporcie Publicznym – Instrumenty dla przedstawicieli związkowych dla opanowania zmian w przepisach transportu publicznego i na rynku”. Projekt zgromadził związki z Bułgarii, Francji, Rumunii, Czech, Zjednoczonego Królestwa, Cypru, Malty, Niemiec, Estonii, Łotwy, Litwy, Słowenii, Chorwacji i Polski celem wspólnego omówienia strategii związkowych w kontekście (domniemanych) wydarzeń w sektorze w wyniku ustawodawstwa i szybkiego rozwoju rynku zdominowanego przez spółki wielonarodowe. Zorganizowane zostały trzy seminaria, konkretnie w Wilnie, Budapeszcie i Bukareszcie. Dla wielu członków związku z sektora lokalnego transportu publicznego była to pierwsza okazja do kontaktu z ETF i wgląd w pracę ETF. Uczestniczyły też pewne związki nie będące afiliantami. Instruktaż do szkoleń będzie wkrótce dostępny online na stronie internetowej ETF w 11 językach.

 

WISE – W jaki sposób promować zatrudnianie kobiet w lokalnym transporcie publicznym? Europejscy partnerzy społeczni w sektorze miejskiego transportu publicznego, UITP oraz ETF rozpoczęli w styczniu 2011 roku wspólny projekt na temat kobiet w lokalnym transporcie publicznym, celem promowania zatrudniania kobiet w sektorze. Projekt jest zarządzany przez niemiecką Akademię VDV. Wspólna Grupa Sterująca zdołała już odwiedzić miejscowe spółki transportu publicznego w Porto, Portugalia; Sofii, Bułgaria; Antwerpii, Belgia; Helsinkach, Finlandia; oraz w Berlinie, Niemcy. Odbyła spotkania z zarządami spółek, przedstawicielami związków zawodowych, przedstawicielami władz lokalnych oraz lokalnymi agencjami zatrudnienia. Ostateczne wyniki projektu, studium i ewentualnie wspólne zalecenia, dostępne będą pod koniec bieżącego roku.

 

Lotnictwo cywilne

Kampania ETF dotycząca obsługi naziemnej zajmuje się socjalnymi i jakościowymi potrzebami sektora. We wtorek, 22 marca 2011 roku, została oficjalnie zainaugurowana kampania ETF dotycząca obsługi naziemnej. Dzień wcześniej, delegacja ETF spotkała się z Komisarzem Europejskim Siim Kallas’em dla omówienia rosnących napięć między pracownikami obsługi naziemnej (GH) w Europie, podkreślając znaczenie dyrektywy spełniającej potrzeby społeczne i jakościowe sektora.

Komisja Europejska zamierza zrewidować Dyrektywę Obsługi Naziemnej (96/67/EC). Może to prowadzić do jeszcze bardziej zderegulowanego i zliberalizowanego rynku usług obsługi naziemnej w portach lotniczych. Zagrożone są miejsca pracy, podobnie jak z trudem wywalczone prawa i warunki pracy pracowników obsługi naziemnej. Dlatego, Kampania ETF dotycząca obsługi naziemnej została zainaugurowana celem zajęcia się obawami europejskich pracowników GH.

 

–    22    –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

 

 

Nie eksperymentujcie z miejscami pracy w obsłudze naziemnej ! Komitet Personelu Naziemnego ETF (GSC) zidentyfikował sześć priorytetów w zrewidowaniu Dyrektywy GH, a konkretnie: stabilność miejsca pracy i ochrony socjalnej, koniec z deregulacją, żadnych procesów przetargowych dla usług lotniskowych, układy zbiorowe pracy dla świadczeniodawców usług GH, polepszone poziomy bezpieczeństwa i gwarancje jakości usług. Kampania prowadzona jest po hasłem „STOP, nie eksperymentujcie z miejscami pracy w obsłudze naziemnej”. Sporządzona została ulotka w 14 różnych językach razem z video kampanijnym wyjaśniającym stanowisko odnośnie ewentualnej rewizji Dyrektywy. Wszystkie materiały kampanijne można uzyskać na stronie internetowej www.etf-groundhandling.org.

Delegacja ETF spotyka się z Komisarzem Kallas’em W dniu 21 marca 2011, Brendan Gold, przewodniczący Sekcji Lotnictwa Cywilnego ETF, Enrique Carmona, przewodniczący Komitetu Personelu Naziemnego ETF oraz Francois Ballestero, Sekretarz Polityczny ETF ds. lotnictwa cywilnego wyjaśnili Komisarzowi Kallas’owi obawy ETF dotyczące rewizji dyrektywy nie uwzględniającej aspektów socjalnych takich jak bezpieczeństwo zatrudnienia i kwalifikowane miejsca pracy. Komisarz wyraził wolę przystąpienia do konstruktywnego dialogu celem osiągnięcia lepszego zrozumienia wniosków socjalnych ETF.

ETF podpisała Wspólne Oświadczenie z ACI (Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych) i IAHA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Obsługujących Lotnictwo) domagające się aby wszelakie rewizje Dyrektywy GH zapewniały ochronę socjalną pracownikom w przypadku całkowitej lub częściowej utraty działalności. Kampania ETF dotycząca obsługi naziemnej ma na celu trwanie między 18 a 24 miesiące i w pierwszym etapie ma za swój główny cel podniesienie świadomości o sprawie na poziomie krajowym wśród afiliantów i przedstawicieli związkowych. Wrzesień jest przewidziany jako data opublikowania nowej propozycji ze strony Komisji. Jeśli będzie to konieczne, kampania GH zwiększy wówczas intensywność dla powstrzymania anty-socjalnej rewizji dyrektywy.

Deklaracja Kairska przyjęta przez ETF i ITF

Przywódcy związkowi ze Świata Arabskiego, ITF oraz Sekcja Lotnictwa Cywilnego ETF (CAS) reprezentujący 96 związków z 11 krajów arabskich i 41 krajów europejskich spotkali się w egipskim Kairze w dniach 27 i 28 kwietnia 2011 roku. Dokonali oni oceny aktualnej sytuacji w lotnictwie cywilnym w regionie, gdzie pracownicy razem z ludnością walczą o demokrację i godziwe życie w świecie arabskim. Przyjęli oni Deklarację Kairską, którą znaleźć można na stronach internetowych ETF.

Powstrzymać zmęczenie załóg

W trakcie spotkania Ministrów Transportu Unii Europejskiej w Luksemburgu 16 czerwca 2011 roku, ECA ( Europejskie Stowarzyszenie Załóg Kokpitowych) zorganizowało demonstrację przed siedzibą Rady celem zwrócenia uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa w wyniku zmęczenia. ETF, reprezentowana przez Elisabettę Chicca, przewodniczącą Komitetu Załóg Kabinowych oraz Francois Ballestero, Sekretarza Politycznego ETF ds. lotnictwa cywilnego, wykazała solidarność poprzez udział w tej symbolicznej akcji.

 

–   23   –

 

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

Od wielu lat ETF i ECA wyrażają swe obawy odnośnie procesu redakcyjnego nowych przepisów Ograniczeń czasu lotu (FTL) dla załóg lotniczych ( pilotów i załogi kabinowej). Instytucje UE oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) poproszone zostały o oparcie takich przepisów na badaniach naukowych.

W imieniu Komitetu Załóg Kabinowych, Elisabetta Chicca, poparła wniosek o korzystanie z naukowo uzasadnionych przepisów Unii Europejskiej dla skutecznego zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa, zagrożeń narażających pasażerów na niebezpieczeństwo. Wezwała społeczność załóg kabinowych do zorganizowania kampanii europejskiej przeciwko zmęczeniu załóg.

Zatwierdzona propozycja projektu ETF ws. Modelu Nisko-Kosztowego Rozwój Przewoźników Nisko-Kosztowych (LCC) poważnie wpłynął na rynek pracy europejskiego lotnictwa cywilnego. Naciski na koszty a w szczególności na koszty pracy są bardzo wysokie i zmieniły relacje między liniami lotniczymi i ich kontrahentami. Komisja Europejska zaakceptowała projekt zaproponowany przez ETF dotyczący rozpoczęcia badania. Celem projektu jest przeanalizowanie wpływu Tanich Linii Lotniczych (LFA) na tworzenie Modelu Nisko-Kosztowego w całej branży lotnictwa cywilnego. Zamierza on także zbadać wpływ pojawienia się i rozwoju LFA na rynek pracy zwłaszcza na relacje pracownicze i warunki pracy zatrudnionych, konkretnie załóg lotniczych i personelu naziemnego.

 

Konferencja partnerów społecznych na temat Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej

Wdrożenie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES) może okazać się sukcesem tylko przy pełnym zaangażowaniu pracowników. W tym kontekście, ETF, wspólnie z innymi partnerami społecznymi, zorganizuje jesienią 2011 roku Konferencję dla znalezienia dróg poprawy uczestnictwa pracowników w pakiecie SES i w dialogu społecznym. W tym kontekście, ważne znaczenie ma uznanie działania człowieka dla proaktywnego zarządzania zagrożeniami bezpieczeństwa, celem zagwarantowania odpowiedniego poziomu kompetencji i szkolenia profesjonalistów, promowania udziału partnerów społecznych we wdrażaniu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej na wszystkich poziomach, włącznie z FAB-ami, oraz budowania zdrowej kultury bezpieczeństwa integrującej kulturę otwartego raportowania i „just culture” jako podstawę bezpiecznego postępowania.

Kampania ETF na rzecz uzyskania prawidłowych Ograniczeń Czasu Lotu (FTL) ETF przekonana jest, że bezpieczeństwo lotnicze pozostać musi nadrzędnym celem branży transportu lotniczego. Certyfikacja kompetencji musi rozszerzona zostać na wszystkie zawody związane z bezpieczeństwem.

ETF odnotowuje jednak, że jeśli chodzi o wydanie jednej Opinii (07/2010 na temat sprawności medycznej dla załogi kabinowej ) oraz NPA ( 2010-14 na temat Ograniczeń Czasu Lotu – FTL- dla załóg lotniczych ), EASA nie oparła swych propozycji na badaniach naukowych lub też na doświadczeniu operacyjnym. ETF jest zdania, że jeśli Unia Europejska ma się stać najbezpieczniejszym regionem dla lotnictwa, Komisja musi zmienić swe aktualne podejście. ETF organizuje kampanię, która obejmuje ewentualne akcje w drugiej połowie 2011 roku, na rzecz uzyskania dobrych FTL.

 

 

–  24   –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

Europejskie Rady Zakładowe (ERZ)

Projekt ETF wytycza drogę do ERZ w spółce Kuhne + Nagel

Projekt ERZ zainaugurowany przez ETF i sfinansowany    przez Komisję Europejską, ze związkiem ver.di i niemiecką radą zakładową w Kuhne + Nagel jako partnerami, zdołał wytyczyć drogę do powołania ERZ w K+N. Projekt zgromadził przedstawicieli pracowniczych z 8 państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy połączyli wysiłki z ich niemieckimi kolegami (przedstawicielami Rady Zakładowej w K+N) domagając się od zarządu spółki spełnienia swych obowiązków wynikających z Dyrektywy dotyczącej ERZ.

W październiku 2010 roku, w styczniu i w marcu 2011 roku, ETF zorganizowała trzy spotkania z kierownictwem regionalnym K+N na Europę. W kwietniu, spółka poinformowała formalnie ETF, że ERZ zostanie powołana pod koniec 2011 roku. ERZ oparta będzie o wymagania minimalne nowej Dyrektywy ERZ oraz o prawo brytyjskie. Jednak zgodnie z prawem, ERZ uprawniona będzie do przystąpienia do rokowań z kierownictwem z chwilą jej powołania.

Spory ze spółką Kuhne + Nagel na temat powołania ERZ sięgają roku 1997, kiedy to firma odmówiła spełnienia swych obowiązków i przekazania przedstawicielom pracowników danych niezbędnych dla rozpoczęcia procesu. W bliskiej przyszłości, delegacja ETF spotka się z przedstawicielami zarządu K+N celem omówienia  praktycznych dróg powołania ERZ.

ETF tworzy stronę internetową z narzędziami ERZ                                                                                                                               

Sfinansowany przez Unię Europejską projekt pod tytułem „Informacje ETF, wytyczne i narzędzia najlepszej wiedzy dla Europejskich Rad Zakładowych w branży transportowej”, zwany także projektem EWC INFOTOOLS, realizowany jest przez 12 miesięcy od listopada 2010 do listopada 2011 roku.

Celem projektu jest stworzenie przyjaznej dla użytkownika strony internetowej dla ERZ w transporcie dotyczącej specyficznych obszarów ich działalności. Pierwszy kształt strony internetowej przetestowany zostanie podczas dwóch warsztatów. Grupą docelową tych warsztatów są uzwiązkowieni członkowie transportowych ERZ bezpośrednio zaangażowani w główne prace i działania swych ERZ.

Struktura i zawartość strony internetowej zostały już przedyskutowane w trakcie pierwszego warsztatu w dniach 22-23 czerwca w Brukseli. Po uzyskaniu porad i uwag od uczestników, strona internetowa podlega obecnie weryfikacji. Uaktualniona wersja strony internetowej INFOTOOLS zaprezentowana zostanie uczestnikom drugiego warsztatu w dniach 15-16 września w Wiedniu. Celem warsztatu będzie sprawdzenie strony i omówienie ostatecznego jej formatu i zawartości.

 

 

–    25    –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

Inne wiadomości dotyczące ERZ

Renegocjacja porozumień ERZ w UPS rozpoczęła renegocjacje swego porozumienia, w oparciu o nową Dyrektywę ERZ. ETF udzielała pomocy zespołowi negocjacyjnemu w tworzeniu projektu, który zaprezentowany zostanie kierownictwu na początku czerwca. Porozumienie ERZ w UPS jest jednym z najsłabszych w branży transportowej.

Nowe ERZ DSV logistic jest bliska powołania ERZ po 3 latach niemożliwości osiągnięcia porozumienia w negocjacjach z pracownikami. ERZ powinna istnieć pod koniec bieżącego roku. Afiliant ETF, związek 3F, oraz ETF skontaktowały się z zarządem celem wyjaśnienia procedur i dalszej drogi postępowania. W kwietniu 2011 spółka Easy Jet odstąpiła od rokowań z SON (Specjalnym Organem Negocjacyjnym ) i uzgodniła powołanie ERZ w oparciu o wymagania minimalne nowej Dyrektywy ERZ.

 

Równość płci

Komitet Kobiet ETF podejmuje wizytację w Turcji

Na wniosek niektórych afiliantów ETF z Turcji, delegacja obejmująca 5 przedstawicielek kobiet i 3 osoby personelu ETF odwiedziła Stambuł w czerwcu 2011 roku. Było to doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat sytuacji kobiet zatrudnionych w transporcie w Turcji i w naszych krajach europejskich. Celem było promowanie ustanowienia struktur kobiecych w ramach ruchu związkowego i, bardziej ogólnie, promowanie równości płci w sektorze transportu i na poziomie związków zawodowych.

2-dniowy program obejmował spotkania z Hava-Is, BTS oraz TUMTIS, a także dwie wizytacje w spółkach, które wzmogły osobiste kontakty z szeregowymi członkami, związkowymi przedstawicielkami kobiet oraz sekretariatami ogólnymi trzech związków. Podczas ostatniego dnia wizyty, zorganizowany został warsztat z udziałem trzech związków. Warsztat koncentrował się na organizowaniu kobiet pracujących i bezpieczeństwie oraz higienie pracy.

Seminarium ETF identyfikuje główne wyzwania wobec kobiet zatrudnionych w transporcie Komitet Kobiet ETF omawia aktualnie w jaki sposób umożliwić afiliantom ETF, zwłaszcza związkom z nowych Państw Członkowskich, zwiększenie wymiaru płci w ich pracy. W tym kontekście ETF zorganizowała we współpracy z ETUI seminarium dla przedyskutowania wpływu kryzysu gospodarczego na kobiety w sektorze transportu. W dniach od 3 do 5 listopada 2010 roku, 20 przedstawicielek kobiet z 11 krajów i 16 afiliowanych związków zawodowych przeanalizowało w Sesimbra, Portugalia, w jakim zakresie warunki pracy kobiet zmieniły się, od czasu gdy kryzys uderzył w sektor.

 

 

–    26    –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

 

 

Seminarium skorzystało także z wartościowego wkładu ze strony ITF jeśli chodzi o treść. Członkinie Komitetu Kobiet ETF a także oficjele związkowi zainteresowani zagadnieniami równości płci w miejscu pracy także wzięli udział w seminarium.

Zważywszy na kryzys gospodarczy i jego konsekwencje, w jaki sposób związki zawodowe mogą promować równość płci i godziwą pracę w możliwie najlepszy sposób ? Uczestnicy wymienili poglądy na temat skutecznych strategii związkowych. Wywodząc się z różnych sektorów transportu, takich jak lotnictwo cywilne, kolejnictwo oraz miejski transport publiczny; zebrali szeroką listę głównych wyzwań wobec kobiet pracujących, którymi powinny zająć się związki zawodowe.

Praca ETF nad zagadnieniem równości płci Seminarium ETF / ETUI w portugalskiej Sesimbrze stało się także interesującą okazją do omówienia wdrożenia Planu Działania ETF na lata 2009 – 2013 w zakresie równości płci, który znaleźć można na stronie internetowej ETF. Ponadto, wydarzenie to ustanowiło właściwy kontekst do sprawdzenia w jaki sposób związki zawodowe afiliowane z ETF wzmocnią wysiłki na rzecz powołania wewnętrznych struktur płci, planów równości i osiągnięcia wyższego procentu kobiet związkowców na stanowiskach kierowniczych.

Komitet Kobiet ETF mocno zaangażowany w tworzenie pakietu szkoleniowego dotyczącego płci Komitet Kobiet ETF zaangażowany był aktywnie w filar projektu TRANSUNION koncentrujący się na równości płci i mający na celu dostarczenie afiliantom ETF pakietu szkoleniowego do wykorzystywania przez aktywistów związkowych celem poprawienia równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy i zwiększenia udziału kobiet w działaniach związkowych. Pakiet będzie składał się z trzech filarów, a mianowicie upodmiotowienie, kobiety w rokowaniach zbiorowych oraz równe wynagrodzenia. Sprawdzony zostanie podczas dwóch oddzielnych warsztatów regionalnych.

Komitet kobiet ETF w Budapeszcie

Na zaproszenie węgierskiej członkini Komitetu Kobiet ETF, Marii Hercegh (Związek Zawodowy Kolejarzy Węgierskich), marcowe posiedzenie Komitetu Kobiet odbyło się w Budapeszcie. Pierwszy dzień posiedzenia był otwarty dla kobiet transportowców i aktywistek związkowych z Węgier celem wymiany poglądów miedzy węgierskimi przedstawicielkami związkowymi a członkiniami Komitetu do spraw płci i na temat zagadnień związkowych.

 

 

–   27   –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

6. Członkowie & Partnerzy

Europejskie Federacje Związków zawodowych wzywają o rozporządzenie Monti II

W piśmie zaadresowanym do Komisarza ds. runku wewnętrznego i usług, Michel’a Barnier’a oraz do Komisarza ds. Zatrudnienia, spraw socjalnych i integracji, Laszlo Andor’a, Europejskie Federacje Związków Zawodowych wezwały Komisję Europejską do przedłożenia propozycji Rozporządzenia „Monti II”. Federacje wyrażają w ten sposób swe obawy wobec ewentualnego braku wiarygodnego wymiaru społecznego w nadchodzących staraniach Komisji na rzecz ożywienia wspólnego rynku.

Profesor Mario Monti stwierdził, że orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach, na przykład Viking i Laval, zawierają potencjał wyalienowania związków zawodowych, a także milionów reprezentowanych przez nie w całej Europie pracowników, z Unii Europejskiej a zwłaszcza z koncepcji wspólnego rynku.

Propozycja „Rozporządzenia Monti II”, do której Federacje odnoszą się w swym piśmie, powinna zagwarantować prawo związków zawodowych i pracodawców do negocjowania i zawierania układów zbiorowych. W razie konfliktu interesów, zagwarantowane powinno być prawo związków zawodowych do podejmowania działania zbiorowego w obronie swych interesów w kontekście swobód gospodarczych wspólnego rynku. Federacje zapraszają Komisarzy do bardziej szczegółowej debaty nad tą propozycją i nad sposobami w jaki Komisja zamierza zagwarantować realizację prawa do strajku.

List przesłany został w październiku 2010 roku a podpisany był przez Europejską Federację Transportowców (ETF), Europejską Federację Pracowników Budownictwa i Przemysłu drzewnego (EFBWW), Europejską Federację Związków Służb Publicznych (EPSU), Europejską Konfederację Policji (EuroCOP), Europejską Federację Związków Zawodowych Żywności, Rolnictwa i Turystyki (EFFAT), Europejską Federację Metalowców (EMF), Europejski Komitet Związkowy Szkolnictwa (ETUCE) oraz Europejską Federację Dziennikarzy (EFJ).

List znaleźć można na stronach internetowych ETF.

 

ETF tworzy blok transportowy na demonstracji europejskiej


W środę, 29 września 2010, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) zorganizowała manifestację europejską przeciwko planom oszczędnościowym europejskich rządów. Akcja pod hasłem „Nie dla planów oszczędnościowych – Tak dla wzrostu i miejsc pracy” zebrała około 100.000 związkowców z całej Europy. Sekretariat ETF wziął udział w tym wydarzeniu, razem ze swymi afiliantami, blokiem transportu na rzecz bardziej socjalnej Europy.

 

 

–    28    –

 

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

„Te plany oszczędnościowe mają bezpośredni, negatywny wpływ na zatrudnienie i wzrost gospodarczy. Nie ulega wątpliwości, że nie możemy zezwolić na tworzenie takich polityk kosztem pracowników. Pracowników nie należy czynić odpowiedzialnymi za przyczyny i konsekwencje aktualnego kryzysu gospodarczego. Musimy przekazać europejskim i krajowym politykom wyraźny sygnał. Z tego względu ważne znaczenie ma nasze działanie w jedności na rzecz Europy socjalnej i zagwarantowanie, że w trakcie tej demonstracji zabrzmi głos europejskich transportowców”. Te słowa Sekretarza Generalnego ETF, Eduardo Chagas’a, wyjaśniają obecność ETF.

W bloku ETF uczestniczyli afilianci z Belgii, Bułgarii, Francji, Niemiec, Włoch, Luksemburga, Norwegii, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji oraz Turcji. Chociaż wiele delegacji nie było w stanie przylecieć do Brukseli ze względu na nieoczekiwany strajk na belgijskich lotniskach dzień przed demonstracją, ponad 100 związkowców reprezentowało europejskich pracowników transportu.

 

 

ETF przyłącza się do Euro-demonstracji w Budapeszcie

W sobotę, 9 kwietnia 2011 roku, ETF przyłączyła się do 50.000 przedstawicieli i delegacji 45 związków z 22 krajów europejskich w europejskiej manifestacji przeprowadzonej w Budapeszcie. W ten sposób ETF odpowiedziała na wezwanie Europejskiej Konfederacji Związków zawodowych (EKZZ) do zaprotestowania przeciwko planom oszczędnościowym przyjętym przez rządy europejskie. Wraz ze swymi afiliantami ETF utworzyła blok transportu z udziałem około 500 związkowców z Węgier, Ukrainy, Czarnogóry i Serbii.

Demonstracja zbiegła się z radą ministrów gospodarki i finansów (ECOFIN), zorganizowaną dla sprawdzenia stanu kryzysu finansów w Unii Europejskiej. Europejskie związki zawodowe maszerowały aby powiedzieć „nie dla polityk oszczędnościowych i tak dla bardziej socjalnej Europy, sprawiedliwych wynagrodzeń i kwalifikowanych miejsc pracy”. Sekretarz Generalny ETF, Eduardo Chagas, który przewodził blokowi ETF, skomentował „ETF przyłącza się do demonstracji EKZZ przeciwko środkom oszczędnościowym. Walczymy razem z naszymi afiliantami o Europę socjalną, w której przestrzegane są prawa pracownicze”.

 

ETF wzywa na Kongresie EKZZ do zdecydowanego działania przeciwko atakom na Europę socjalną W dniach od 16 do 19 maja 2011 roku odbył się w Atenach, Grecja, 12 Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), koncentrując się na strategii ruchu związkowego na rzecz większego zatrudnienia i kwalifikowanych miejsc pracy, równości i sprawiedliwości społecznej. Sekretarz Generalny ETF Eduardo Chagas przewodził delegacji ETF i w swej wypowiedzi podczas Kongresu wezwał EKZZ do objęcia przewodnictwa i koordynowania walki przeciwko Europie, która coraz bardziej atakuje swój model socjalny.

„W sektorze transportu, konfrontowani jesteśmy z licznymi atakami ze strony pracodawców i Komisji celem otwarcia drzwi dla dumpingu socjalnego i deregulacji: ataki na obsługę naziemna na lotniskach, na kabotaż w transporcie drogowym, na krajowe usługi kolejowych przewozów pasażerskich a nawet usiłowania naruszenia prawa do strajku za pomocą proponowanej przeróbki 1 pakietu kolejowego”, powiedział Eduardo Chagas.

 

–    29   –

 

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

„ETF zdołała w przeszłości pokonać usiłowania liberalizacji i deregulacji usług portowych, a ostatnio usiłowania wykluczenia kierowców zatrudniających się na własną rękę z dyrektywy o czasie pracy, mimo aktualnej większości w Parlamencie Europejskim. Z tego powodu przekonani jesteśmy, że EKZZ musi objąć przewodnią i koordynującą rolę w walce i wszyscy musimy wykazać się większą aktywnością we wpływaniu na siły prawicowe w Europie”, stwierdził w konkluzji Eduardo Chagas doradzając EKZZ przygotowanie w trybie pilnym strategii na rzecz wzmocnienia możliwości swych członków i zrównoważenia sił.

 

 

 

7. E-publikacje

 

 • ETF Lotnictwo Cywilne: Ulotka kampanii obsługi naziemnej EN
 • ETF lotnictwo Cywilne: Kampania obsługi naziemnej Biuletyn 1
 • ETF Lotnictwo Cywilne: Kampania obsługi naziemnej Biuletyn 2
 • ETF Lotnictwo Cywilne: Kampania obsługi naziemnej Biuletyn 3
 • ETF Kolejnictwo: Zmienione stanowisko ETF
 • ETFKolejnictwo:Dokument stanowiskowy ETD

ws. kolejowego transportut pasażerskiego w Europie

 • ETF Kolejnictwo: Ulotka na demonstrację kolejową w maju 2011
 • ETF: Ulotka Transunion
 • ETF: List protestacyjny TCDD
 • ETF Lotnictwo Cywilne: Deklaracja Kairska
 • ETF Lotnictwo Cywilne: Oświadczenie
  w.s. obsługi naziemnej: ACL-IAHA-ETF 070411
 • ETF: Sprawozdanie Sekretarza Generalnego No 6 luty 2010 – sierpień 2010
 • ETF Lotnictwo Cywilne: Wytyczne ws. transferu personelu 050110
 • ETF Lotnictwo Cywilne: Polityka komitetu personelu naziemnego 220306
 • ETF Lotnictwo Cywilne: Rezolucja ETF dot. hiszpańskiego porozumienia
  ws. obsługi naziemnej 051207
 • ETF Lotnictwo Cywilne: Dokument stanowiskowy ETF
  dot. transferu personelu 230306
 • ETF Lotnictwo Cywilne: Analiza ETF i stanowisko ws. obsługi naziemnej 070507
 • ETF: Pismo wspierające spór w PAL
 • ETF Lotnictwo Cywilne: Oświadczenie ETF
  ws. zarządzania ruchem powietrznym w Hiszpanii 071210
 • ETF Transport Morski: Zalecenia warsztatu londyńskiego, 30 września 2010
 • ETF Rybołówstwo: Negocjacje MOP No 188
 • ETF Miejski Transport Publiczny: Przewodnik związkowy po PSO
 • ETF Żegluga Śródlądowa: Ankieta ws wycieczek rzecznych 2010

 

 

–    30     –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

8. CO DALEJ

DATA
TEMAT
MIEJSCE
WRZESIEŃ
12 Projekt ETF Transunion: Komitet Sterujący Kobiet Bruksela
13 Grupa Robocza ETF/ITF ds. wycieczek rzecznych Bruksela
13 Komitet zarządzający ETF Bruksela
14 Żegluga Śródlądowa ETF: Posiedzenie Sekcji Bruksela
14 Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego w Kolejnictwie Bruksela
15 Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego w Żegludze Śródląd. Bruksela
19-20 Projekt WIR: 3 seminarium  Rzym
15-16 Projekt info narzędzi ETF ERZ: 2 warsztat
Wiedeń
22-23 Projekt ETF Transunion: Konferencja Młodych Pracowników Transportu Ryga
23 Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego w Transporcie Morskim-Grupa Robocza Bruksela
26 Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego w Miejskim Transporcie Publicznym Bruksela
26 ETF Transport Drogowy: Posiedzenie Komitetu Sterującego  Bruksela
27-28 ETF Transport Drogowy: Posiedzenie Sekcji Bruksela
27-28 ETF Rybołówstwo: Posiedzenie Sekcji Bilbao
29 Projekt ETF – IRU STARTS: Komitet Sterujący Bruksela

 

 

–    31    –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

PAŹDZIERNIK
5-6  Projekt ETF Transunion: Konferencja Kobiet Transportowców Sofia
7-14 Tydzień Akcji ITF w transporcie drogowym Europ
10 Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego w Transporcie Drogowym Bruksela
11-12 ETF Lotnictwo Cywilne: Komitet Załogi Kabinowej & Grupa Robocza Pilotów Bruksela
18 Projekt inf. narzędzi ETF ERZ: Grupa sterująca Bruksela
18-21 Seminarium żeglugi śródlądowej ETF/ETUI Sofia
20 Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego dla Rybołówstwa Bruksela
25-26 Projekt godziwej pracy ETF/MOP: Europejska Konferencja Dialogu Społecznego Bruksela
27-28 ETF zagadnienia płci: Komitet Kobiet
Bruksela
LISTOPAD
3 Projekt ETF Transunion: Konferencja klimatyczna Bruksela
7-8 Seminarium ws. kampanii PoC na Bałtyku
Kłajpeda
8 Grupa Robocza ETF ds. wycieczek  rzecznych Bruksela
8 Europejski Dzień Akcji Pracowników Kolejnictwa Europa
8 Komitet Zarządzający ETF Bruksela
9 ETF Żegluga śródlądowa: Posiedzenie Sekcji  Bruksela
9-10 Komitet Wykonawczy ETF  Bruksela
10 Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego w Żegludze Śródlądowej Bruksela
15-16 Konferencja ETF/MOP  Bruksela
21 Seminarium ETF ws. wymiaru zewnętrznego rybołówstwa europejskiego Bruksela
24 Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego w Transporcie drogowym: Posiedzenie plenarne Bruksela
24-25 Podpisanie umowy partnerów społecznych ws. MOP No 188 Warszawa
29-30 Projekt STARTS ETF – IRU: Konferencja końcowa Bruksela

 

 

Uwaga: Przedstawione powyżej daty mają jedynie charakter orientacyjny.  Odnośna Sekcja lub Departament ETF wystosuje zaproszenie w odpowiednim czasie.

 

 

–     32     –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

 

 

9.  Organy ETF

 

 

Przewodniczący

Graham STEVENSON Unite the Union, W.Brytania

Wiceprzewodniczący

Alexander KIRCHNER EVG, Niemcy
Brigitta PAAS FNV Bondgenoten, Holandia

Sekretarz Generalny

Eduardo CHAGAS Europejska Federacja Transportowców (ETF)

KOMITET ZARZĄDZAJĄCY (Prezydium)

Graham Stevenson Unite the UnionW.Brytania
Alexander Kirchner EVG, Niemcy
Jacek Cegielski Krajowa Sekcja Morska NSZZ ”S” Polska
Enrique Fossoul FSC-CC.OO, Hiszpania
Jan Villadsen 3F, Dania
Brigitta Paas FNV Bondgenoten, Holandia
David Cockroft Międzynarodowa Federacja Transportowców
Eduardo Chagas Europejska Federacja Transportowców

 

–   33   –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

 

KOMITET WYKONAWCZY

 • Grupy podregionalne

 

Austria, Niemcy, Luksemburg, Szwajcaria

Wilhelm Haberzettl Vida, Austria
Erhard Ott Ver.di, Niemcy
Alexander Kirchner EVG EVG, Niemcy
Jean-Claude Thuemmel FNCTTFEL, Luksemburg
Giorgio Tuti SEV, Szwajcaria

Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja

Jan Villadsen 3F, Dania
Timo Raty Finlandia
Roger Hansen Norweski Zw. Transportowców, Norwegia
Tomas Abrahamsson SEKO, Szwecja
Lars Lindgren Svenska Transportarbetare-forbundet,Szwecja

Belgia, Francja, Holandia

Serge Piteljon CGSP Cheminots, Belgia
Michel Claes ACV-CSC Transcom, Belgia
Christian Joncret CGT Cheminots, Francja
Brigitta Pass FNV Bondgenoten, Holandia
Wakat

Cypr, Grecja, Włochy, Malta

Stamatis Chalvatzis  OSPA, Grecja
John Halas PNO, Grecja
Remo Di Fiore FIT CISL, Włochy
Franco Nasso FILT – CGIL, Włochy

Republika Czeska, Węgry, Polska, Słowacja

Josef Maurer Związek Transportowców, Rep. Czeska
Jacek Cegielski KSM ”S” Polska
Zoltan Papp VSZ, Węgry

 

 

–      34     –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

 

 

Wielka Brytania i Irlandia

Mark Dickinson NAUTILUS UK, W. Brytania
Bob Crow RMT, W. Brytania
Christy McQuillan SIPTU, Irlandia

Hiszpania i Portugalia

Miguel Angel Cillero UGT, Hiszpania
Enrique Fossoul FCT-CC.OO, Hiszpania
Jose Duarte SQAC, Portugalia

Rumunia, Bułgaria, Turcja

Ion Radoi ATU Romania, Rumunia
Rozen Zarkov PODKREPA, Bułgaria
Ekaterina Yordanowa FTTUB, Bułgaria

Łotwa, Litwa, Estonia

Igors Pavlovs Łotewski Zw. Marynarzy Floty Handlowej, Łotwa
Petras Bekezha Litewski Zw. Marynarzy, Litwa

Albania, Bośnia -Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Słowenia, FYR Macedonia, Serbia

Dalibor Petrovic RETUC, Chorwacja
Sasa Milosevic IUWMSTT, Czarnogóra

Gruzja, Ukraina, Rosja

Igor Pavlov Zw. Marynarzy Rosji
Vadym Tkachov Zw. Zawodowy Kolejarzy i Budowniczych Transportu, Ukraina

 

 

–    35    –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

 • CZŁONKOWIE KOMITETU WYKONAWCZEGO Z URZĘDU

 

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI:

 

Śródlądowe drogi wodne

Nick Bramley NAUTILUS INTERNATIONAL, Szwajcaria

Dokerzy

Bernt Kamin-Seggewies Ver.di, Niemcy

Rybołówstwo

Juan Manuel Trujillo FSC-CC.OO, Hiszpania

Marynarze

Agis Tselentis PNO, Grecja

 

Drogi

Roberto Parillo ACV-CSC Transcom, Belgia

 

Koleje

Guy Greivelding FNCTTFEL, Luksemburg

Lotnictwo cywilne

Brendan Gold Unite the Union, W. Brytania

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU KOBIET:

Collette Parsons Unite the Union, W. Brytania

 

 

–   36    –

Raport Sekretarza Generalnego nr 7    wrzesień 2010 – lipiec 2011

 

 • PRZEDSTAWICIELKI KOBIET W KOMITECIE WYKONAWCZYM
Bernadette Guillemyn ACV-CSC Transcom, Belgia
Katarina Mindum Związek Kolejarzy, Chorwacja
Satu Silta FSU, Finlandia
Liliane Debeche FGTE -CFDT, Francja
Helga Petersen TRANSNET, Niemcy
Elena Rodriguez Viota TCM-UGT, Hiszpania

REWIDENCI WEWNĘTRZNI     (Komisja Rewizyjna)

Noelle Olivier FO-FETS, Francja
Georges Eeckhout BTB-UBOT, Belgia
Mikko Tuominen Fiński Zw.Marynarzy, Finlandia
Hubert Hollerich OGB-L, Luksemburg
Antoine Gevaert CGSLB, Belgia

 

 

 

–   37   –

 

 

Następne wydanie Raportu Sekretarza Generalnego: styczeń 2012

 

 

 

Wasze komentarze i wkład mile widziane !

 

Rue du Marche aux Herbs 105, Bte 11   B-1000 Brussels Telefon +32 2 285 46 60   Fax + 32 2 280 08 17

Email: etf@europe.org Website: www.etf-europe.org

wellmedia