20-lecie Porozumienia Partnerów Społecznych

Konferencja Dialogu Społecznego

Warszawa, 24 – 25 listopada 2011

Konferencja pod tytułem Negocjacje, konsultacje i autonomia partnerów społecznych w UE 20-lecie Porozumienia Partnerów Społecznych zorganizowana została dla uczczenia dwóch dekad europejskiego dialogu społecznego od chwili podpisania w roku 1991 Europejskiego Porozumienia Partnerów Społecznych. Podczas Konferencji dokonano przeglądu procesu prowadzącego do włączenia Protokołu Społecznego z Maastricht do Traktatu Amsterdamskiego (aktualnie Artykuły 154 i 155 TfUE). Celem Konferencji było dokonanie oceny do jakich zmian doszło dzięki Europejskiemu Dialogowi Społecznemu w prawie pierwotnym i wtórnym Unii Europejskiej, w jaki sposób proces konsultacji i negocjacji między partnerami społecznymi w Europie przechodził ewolucje, oraz do jakich konkretnie wyników doprowadził, a to wszystko umożliwiło dokonanie oceny aktualnego stanu Europejskiego Dialogu Społecznego. Wydarzenie to umożliwiło wymianę poglądów między partnerami społecznymi, Państwami Członkowskimi i innymi uczestnikami na temat sposobów funkcjonowania tych przepisów i prawdopodobnych wydarzeń w przyszłości.

Konferencja zorganizowana została w Warszawie we współpracy z Prezydencją Polską, gromadząc przedstawicieli ponadbranżowych i sektorowych partnerów społecznych na poziomie europejskim i narodowym, a także przedstawicieli Państw Członkowskich, instytucji europejskich, naukowców i innych zainteresowanych dialogiem społecznym i relacjami przemysłowymi.

Podczas Konferencji zajęto się wymiarem konsultacyjnymi negocjacyjnym dialogu społecznego w UE, włącznie z rezultatami autonomicznego dialogu społecznego. Główne zainteresowanie położono na ustanowienie metod negocjacyjnych w UE – co stanowi ich czynnik stymulujący (konsultacje czy inicjatywy własne), na zakres negocjacji i ich charakter, na zagadnienie w jaki sposób można je promować, oraz jakie są warunki wstępne i wzorce, jeśli takowe istnieją, owocnych negocjacji. Z tego wynikały omawiane podczas Konferencji zagadnienia wdrażania (implementacji) wszelkich porozumień, sprawy instytucjonalne otaczające zarówno proces negocjowania jaki negocjatorów, oraz skutki dokonywanych przez nich wyborów.

Szacuje się, że połowa wszystkich ostatnich społecznych rozwiązań ustawodawczych Wspólnoty wynika z porozumień partnerów społecznych. Czy odzwierciedla to rzeczywisty wymiar negocjacji? Partnerzy społeczni, rządy i Komisja powinni zająć się rozwojem „wymiaru negocjacyjnego” w tych kategoriach politycznych. W jaki sposób można to zjawisko promować i wzmacniać? Jaka jest opinia Państw Członkowskich? Jakie są implikacje instytucjonalnego statusu partnerów społecznych w UE jako legislatora/regulatora w zakresie spraw społecznych na poziomie UE? Czy partnerzy społeczni dysponują potrzebnymi im środkami dla osiągnięcia swych celów? Między innymi takimi pytaniami zajęto się podczas dwóch dni dyskusji i debat.

PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ 1: CZWARTEK, 24 listopada 2011

09.00 – 10.00 Sesja 1 – Od porozumienia społecznego do Traktatu – Wyzwania

Celem tej sesji było „ustawienie sceny” do przywołania historii w jaki sposób Porozumienie Partnerów Społecznych zawarte w dniu 31 października 1991 roku przekształciło się najpierw w Protokół Społeczny do Traktatu z Maastricht, a potem w Artykuły 137 i 138 Traktatu Amsterdamskiego, a ostatecznie w Artykuły 154 i 155 Traktatu Lizbońskiego, omówienie implikacji tego wydarzenia i towarzyszących mu wyzwań. Ponadto, nowy Artykuł 152 Traktatu o funkcjonowaniu UE stanowi obecnie, że Unia jako całość a nie jedynie Komisja zobowiązana jest do promowania dialogu społecznego na swym poziomie. Przełom ten powinien zostać także powiązany z wejściem w życie karty praw podstawowych (Artykuły 12, 27, 28). Omówienia wymagała też perspektywa historyczna oraz implikacje prawne.

Przewodniczący:

Jean – Paul Tricart, Komisja Europejska

Mówcy:

Jean Lapeyre, szef misji SYNDEX
Patrick Venturini, Sekretarz Generalny AICESIS
Therese de Liedekerke, dyrektor zarządzający BusinessEurope
Enzo Avanzi, CEEP *

* wyjaśnienie skrótów patrz artykuł: Konsultowanie europejskich partnerów społecznych: Zrozumienie jak to działa z dnia 15 listopada 2011, tamże V.4 oraz V.5.

10.30 – 11.00 Sesja 2 – Oświadczenia Komisji oraz Prezydencji

 • Laszlo Andor, Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
 • Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Polska

11.00 – 12.30 Sesja 3 – Od porozumienia społecznego do Traktatu – Wprowadzenie europejskiego dialogu społecznego do praktyki

W ramach kontynuacji Sesji 1, partnerzy społeczni ponadbranżowi i sektorowi otrzymali możliwość podania przykładów praktycznych rezultatów postanowień Traktatu i zareagowania na kwestie i wyzwania wynikające z poprzedniej sesji.

Przewodniczący: Jean-Paul Tricart, Szef Zespołu w DG EMPL, Komisja Europejska

 • Rozwój autonomicznej działalności partnerów społecznych i program pracy ponadbranżowego dialogu społecznego
  Leif Dergel, Sekretarz Międzynarodowy, TCO (EKZZ)
  Michael Brodie, funkcjonariusz, PPE, Sekcja brytyjska CEEP

 

 • Decyzja Komisji z roku 1998 i rozwój sektorowego dialogu społecznego
  Ilaria Savoini, doradca, Eurocommerce
  Poul Monggaard, Przewodniczący DFKF

14.00 – 15.30 Sesja 4 – W jaki sposób faza konsultacji wzbogaca politykę społeczną UE

Celem tej sesji była refleksja nad praktycznym wykorzystaniem postanowień Artykułu 154 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, inaugurujących fazę konsultacji z inicjatywy Komisji. Postępowanie takie należy postrzegać w kontekście „regulacji przez partnerów społecznych dla partnerów społecznych” tj. partnerzy społeczni jako właściciele i użytkownicy procesu. W dyskusji skoncentrowano się nad tymi elementami, które działają i tymi które nie, włącznie z przenikaniem się inicjatyw Komisji i autonomią partnerów społecznych.

Przewodniczący: Andrew Chapman, Zastępca Szefa Zespołu w DG EMPL, Komisja Europejska

Mówcy:

 • Liliane Volozinskis, Dyrektor Ds. Społecznych, UEAMPE
 • Barbara Surdykowska, Ekspert NSZZ „Solidarność”
 • Roel Gans, Dyrektor ds. BiHP, Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia, Holandia
 • Madeleine Reid, Funkcjonariusz prawny, Komisja Europejska

16.00 – 18.00 Sesja 5 – Wyzwania wynikające z wdrażania porozumień autonomicznych

Zadaniem tej sesji było pogłębienie kontekstu pewnych spraw i wyzwań związanych z wdrażaniem i zgłaszaniem porozumień autonomicznych.

W trakcie tej sesji zaprezentowano trzy porozumienia autonomiczne:

Otwarcie: Film DVD na temat stresu.

Przewodniczący: Francois Ziegler, Funkcjonariusz polityczny, Komisja Europejska

 • Stres:
  Henrik Schilder, Rząd lokalny w Danii, CEEP
  Maria Helena Andre, EKZZ
 • Telepraca:
  Elena Crasta, Starszy funkcjonariusz polityczny, TUC, EKZZ
  Edyta Doboszyńska, Związek Rzemiosła Polskiego, UEAMPE
 • Krzemionka krystaliczna:
  Andrea Husen, Starszy doradca, EMF
  Claire Lanne, Doradca – IMA-Europa.

DZIEŃ 2: PIĄTEK, 25 LISTOPADA 2011 

09.00 – 10.15 Sesja 6 – Wdrażanie porozumień za pomocą Dyrektywy – Doświadczenie partnerów społecznych

Dwie sesje poranne poświęcono wdrażaniu porozumień partnerów społecznych za pomocą ustawodawstwa unijnego. Pierwsza z nich pozwoliła partnerom społecznym ponadbranżowym i sektorowym na zaprezentowanie przykładów i zastanowienie się nad relacjami z tworzeniem europejskiego wymiaru rokowań zbiorowych. Stało się tak w oparciu o prezentację swoich przykładów oraz podejścia i reakcji.

Otwarcie: DVD na temat obrażeń przedmiotami ostrymi

 • Przykład ponadbranżowy: urlop rodzicielski

  Andrea Debrulle, EKZZ
  Anu Sajavaara, EK Finlandia, BusinessEurope

 • Przykład sektorowy: obrażenia przedmiotami ostrymi

  Matthias Maucher, Funkcjonariusz polityczny, EPSU
  Godfrey Perera, Sekretarz Generalny, HOSPEEM

10.45 – 12.30 Sesja 7 – Wdrażanie porozumień za pomocą Dyrektywy – Wyzwania i perspektywy dla Państw Członkowskich i partnerów społecznych

Celem tej drugiej sesji porannej na temat wdrażania za pomocą ustawodawstwa było pogłębione omówienie spraw związanych z decyzją i z samym wdrożeniem.

Przewodniczący: Jean – Paul Tricart, szef Zespołu w DG EMPL, Komisja Europejska

Mówcy: 

 • Patrick Itschert, Zastępca Sekretarza Generalnego, EKZZ
 • Joergen Roennest, Przewodniczący Komitetu Spraw Społecznych BusinessEurope
 • David Foden, Kierownik badań, EUROFOUND

14.00 – 15.00 Sesja 8 – Europejski Dialog Społeczny -Perspektywy rozwoju wymiaru konsultacji i rokowań w dialogu społecznym

Była to sesja panelowa z udziałem przedstawicieli europejskich partnerów społecznych celem podsumowania spraw omawianych podczas Konferencji, ze szczególnym odniesieniem do wymiaru europejskich rokowań zbiorowych, warunków dla powodzenia, wyboru instrumentu i względów politycznych. Omówiono sprawę relacji i koordynacji między europejskim i narodowym dialogiem społecznym – a nawet rolę tych powiązań wertykalnych we wzmacnianiu europejskiej koordynacji makroekonomicznej.

Przewodniczący:

Armindo Silva, Dyrektor Dyrektoriatu B: Zatrudnienie, Legislacja Społeczna i Dialog Społeczny w DG EMPL, Komisja Europejska

Mówcy:

Bernadette Segol, Sekretarz Generalny EKZZ
Philippe de Buck, Dyrektor Generalny, BusinessEurope
Andrea Benassi, Sekretarz Generalny, UEAMPE Ralf Resch, Sekretarz Generalny, CEEP

15.00 – 15.30 Sesja 9 – Zamknięcie

 • Armindo Silva, Dyrektor, Komisja Europejska
 • Radosław Mleczko, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Polska

wellmedia