Badanie wśród marynarzy

Powiernictwo Marynarskie ITF przeprowadziło badanie z udziałem 1.000 marynarzy. Miało ono na celu dokonanie oceny najbardziej skutecznych sposobów komunikowania się z nimi i rozpoznania ich zwyczajów komunikacyjnych podczas przebywania na morzu, na lądzie lub w domu.

Co stwierdziło badanie ?

Marynarze chcą lepszego kontaktu ze swymi związkami zawodowymi

75 % respondentów, a 84 % marynarzy szeregowych, stwierdziło że ważne dla nich jest utrzymywanie kontaktów z ich narodowym związkiem zawodowym – ponad 50% było zdania, że są członkami związków, ale jedynie jeden na trzech utrzymywał stały kontakt ze swym związkiem.

63% marynarzy szeregowych i 49% oficerów należało do związków zawodowych. Obie grupy uznały za ważne utrzymywanie kontaktu ze związkiem zawodowym, ale udział wyższych rangą oficerów utrzymujących regularne kontakty ze związkiem jest niski.

Dla marynarzy z Filipin i z Indii komunikowanie się z ich narodowym związkiem związane jest ze szczególnymi procedurami; na przykład, potrzeba uaktualnienia legitymacji i dostępu do usług socjalnych.

Świadomość związku i ITF

Jedynie 50% członków związku przekazało nazwę swojego związku, wskazując brak świadomości. Uzwiązkowienie wśród marynarzy indonezyjskich i tureckich okazało się być szczególnie niskie.

70% marynarzy potwierdza czytanie Biuletynu Marynarskiego ITF, w tym 48 % nie będących członkami związków, co czyni te publikację bardzo popularną.

Marynarze szeregowi częściej odwiedzają strony internetowe poświęcone marynarzom i mają większą wiedzę na temat marynarskiej strony internetowej ITF niż oficerowie starsi rangą.

Przebywanie na lądzie i w domu stwarza lepsze możliwości komunikacyjne

Najlepszą okazją komunikowania się z marynarzami jest albo okres przebywania ich na lądzie albo pobytu w domu. Najpopularniejszym sposobem komunikowania się marynarzy z przyjaciółmi i z rodziną podczas przebywania „na morzu” jest telefon z ośrodków marynarskich (85%), rozmowy przy użyciu telefonu komórkowego (82%) oraz SMS-y (74%). W praktyce oznacza to korzystanie z tych środków podczas postoju w porcie lub krótkotrwałego zejścia na ląd.

Ponad 95% marynarzy na drobnicowcach lub masowcach realizuje rozmowy telefoniczne z ośrodków marynarskich, podczas gdy załogi kontenerowców wolą korzystać z telefonów komórkowych i z SMS-ów.

Marynarze na statkach kontenerowych stanowią jedyną grupę częściej korzystającą z poczty elektronicznej podczas pobytu na statku, niż podczas krótkotrwałego pobytu na lądzie, prawdopodobnie ze względu na różne czasy postoju w porcie.

Komunikacja ze statku jest ograniczona

Dostęp do poczty elektronicznej na statku zwiększył się trzykrotnie od roku 2007. Jednak nadal 52% marynarzy ogólnie, a 68% marynarzy szeregowych, potwierdza brak dostępu do poczty elektronicznej na statku, podczas gdy jedynie 18% potwierdza dysponowanie takim dostępem. Stanowisko służbowe na statku decyduje w pewnej mierze o dostępie do poczty elektronicznej – ogólnie, 72% oficerów ma dostęp, w porównaniu z jedynie 36% marynarzy szeregowych.

Dostęp do poczty elektronicznej na statku zmienia się także w zależności od typu statku – na przykład, 67% marynarzy na pokładach masowców i 65% marynarzy na statkach drobnicowych nie ma żadnego dostępu do poczty elektronicznej.

Około 80% marynarzy, a aż 97% marynarzy szeregowych, twierdzi że nie ma dostępu do Internetu podczas przebywania na morzu. Tam gdzie dostęp jest możliwy, bywa on kosztowny; twierdzą respondenci.

Jedynie 34% oficerów wyższej rangi, w porównaniu z 78% marynarzy szeregowych, twierdzi że największą barierę komunikacyjną ze światem zewnętrznym podczas pobytu na statku „stanowi dostęp do udogodnień komunikacyjnych”.

Marynarze są aktywni w sieci internetowej

Strony internetowe stanowią potencjalne narzędzie komunikacyjne, ponieważ 50% marynarzy korzysta z dostępu do Internetu co najmniej dwa razy miesięcznie podczas przebywania w podróży. Wielkość ta zwiększa się do 80% podczas pobytu marynarzy w domu. Tym niemniej, zachodzi znaczne prawdopodobieństwo, że marynarze częściej odwiedzają strony internetowe dotyczące marynarzy podczas swego pobytu w domu.

Poczta elektroniczna i telefony są najlepszymi sposobami komunikowania się marynarzy

Około 40% marynarzy twierdzi, że najlepszy sposób komunikowania się związku z nimi, to poczta elektroniczna, aczkolwiek marynarze szeregowi marginalnie preferują kontakt telefoniczny. Telefony domowe (29%) oraz telefony komórkowe (18%) stanowią kolejne pod względem popularności opcje. Marynarze często komunikują się przez SMS-y – na przykład 74% wykorzystuje SMS do kontaktowania się z rodzinami pozostającymi na lądzie.

Społecznościowe portale internetowe stanowią popularne narzędzie komunikowania

70% respondentów korzysta ze społecznościowych portali internetowych. Najpopularniejszy jest Facebook, zaś 78% marynarzy chińskich korzysta z QQ.

Oficerowie mają większy dostęp do technologii cyfrowych

Istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo, że oficerowie częściej niż marynarze szeregowi korzystają z Internetu, telefonów komórkowych i internetowych portali społecznościowych, czy to podczas podróży, czy też pobytu w domu. Na przykład, 82% oficerów korzysta z Internetu każdego dnia podczas pobytu w domu, w porównaniu z jedynie 39% marynarzy szeregowych.

Z drugiej strony, marynarze szeregowi bardziej niż oficerowie korzystają z telefonów w marynarskich ośrodkach opiekuńczych albo z publicznie dostępnej komunikacji telefonicznej; podczas krótkotrwałego przebywania na lądzie, jednak oficerowie i marynarze szeregowi mają podobny dostęp do korzystania z poczty elektronicznej podczas przebywania na lądzie w portach.

Poprawa komunikowania się z marynarzami

Wykorzystywanie poczty elektronicznej, gdyż marynarze uznają to za najlepszy sposób kontaktowania się z nimi.

Stworzenie strategii komunikacyjnych nacelowanych na marynarzy pracujących na masowcach i drobnicowcach, ponieważ dysponują oni ograniczonym dostępem do poczty elektronicznej.

Budowanie dróg komunikowania się z marynarzami z Chin, Birmy oraz Turcji, ponieważ mają oni mniejszy kontakt z narodowymi związkami.

Narodowe związki marynarskie będące afilliantem ITF powinny zachęcać członków do korzystania z marynarskiej strony internetowej ITF.

Bardziej skuteczne wykorzystywanie istniejących portali społecznościowych ponieważ marynarze są regularnymi użytkownikami takich stron.

Wykorzystywanie takich publikacji jak Biuletyn Marynarski ITF, The Sea oraz Balita do rozpowszechniania sposobów komunikowania się z marynarzami, ponieważ są one szeroko czytane przez marynarzy.

Dla dokładniejszego zapoznania się z wynikami badania, cały raport znaleźć można pod adresem:

www.itfglobal.org/seafarers/communicating-with-seafarers.cfm

wellmedia