9 listopada 2011

 1. W ramach projektu TRANSUNION, ETF zorganizowała swą pierwszą Konferencje Młodych Transportowców w Rydze, Łotwa, w dniach 26 i 27 września 2011, realizując tym samym inne decyzje Kongresu ETF z roku 2009. Głównym celem filara młodych pracowników TRANSUNION jest stworzenie strategii przyciągania większej liczby młodych pracowników do związków zawodowych i do sektora transportu. Przy pomocy badania online oraz dwóch seminariów, projekt ma na celu zarysowanie wyraźnego obrazu aktualnej sytuacji młodych pracowników, dla zidentyfikowania kluczowych dla młodych pracowników spraw i wyzwań oraz wykorzystywanie istniejącej w Europejskiej Federacji Transportowców(ETF) Sieci Młodych Pracowników.
 2. Podczas konferencji, w której udział wzięło niemal 80 młodych pracowników transportu z 30 różnych krajów, uczestnicy omówili ewentualne cele związków zawodowych dla przyciągania większej liczby młodzieży do sektora transportu, do związków zawodowych oraz do ETF. Proponowane cele związków zawodowych sformułowane zostały wokół pomysłu dalszego rozwijania i wdrażania strategii młodych pracowników dla związków zawodowych na poziomie krajowym. Uczestnicy poproszeni zostali o omówienie w ramach swych związków w jakim zakresie będą one w stanie zobowiązać się do realizacji tych celów. Równocześnie, Sekretariat ETF zobowiązuje się do zdecydowanego wspierania Sieci Młodych Transportowców ETF, przedłożenia do kwietnia 2012 roku propozycji o dofinansowanie przez UE projektu dotyczącego młodych pracowników, oraz zwracania szczególnej uwagi na młodych pracowników podczas następnego Kongresu ETF oraz czynienia wszystkiego co możliwe dla zagwarantowania reprezentacji młodych transportowców europejskich na wszystkich szczeblach, włącznie z Komitetami Młodzieży ITF i EKZZ.
 3. Na Konferencji Młodych Transportowców ETF, uczestniczący w niej młodzi pracownicy przyjęli Rezolucję Ryską, załączona poniżej, domagającą się umieszczenia przez ETF perspektywy młodych pracowników wśród swych najwyższych priorytetów. Dokument formułuje obawy młodych pracowników dotyczący międzynarodowej pracy młodzieżowej ETF nie spełniającej wymagań i oczekiwań młodych transportowców europejskich i wpływających na doświadczenia młodych pracowników w wyniku neoliberalizmu i deregulacji, wzywając przez to do podjęcia przez Komitet Wykonawczy ETF i przez jej afiliantów natychmiastowych działań, a za ich pośrednictwem przez szerszy ruch związków zawodowych.
 4. Rezolucja Ryska formułuje także wprost żądanie wsparcia ze strony Komitetu Wykonawczego w zakresie zorganizowania kampanii zapewniającej głos młodym transportowcom europejskim, zajęcia się obawami młodych pracowników odnośnie aktualnej sytuacji na rynkach pracy i jej wpływu na młodych pracowników.
  Rezolucja Ryska stwierdza, że wsparcie ze strony Komitetu Wykonawczego ETF dla żądań zawartych w dokumencie pozwoli młodym transportowcom z ETF na zobowiązanie się do uczestniczenia w walce o Europę w której słyszany jest głos pracowników, szanowany i brany pod uwagę.
 5. Sekretariat ETF zaprosił szereg młodych transportowców uczestniczących w wydarzeniu TRANSUNION dotyczącym Młodych Transportowców do wzięcia udziału w tym punkcie porządku obrad i zaprezentowania ich pomysłów Komitetowi Wykonawczemu.
 6. Wnosi się do młodych transportowców uczestniczących w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego o zaprezentowanie swych obaw i pomysłów. Po tej prezentacjiwnosi się do Komitetu Wykonawczego o omówienie treści aneksówa zwłaszcza żądań sformułowanych w Rezolucji Ryskiej i wrażenie wsparcia w zakresie uznanym za właściwy.

 

 


Co za dużo to niezdrowo!

REZOLUCJA RYSKA

Młodzi pracownicy uczestniczący w 1-szej Konferencji Młodych Transportowców ETF w Rydze w dniach 26 i 27 września, składającej się z delegatów z ponad 25 krajów, przekonani są że praca młodzieżowa ETF nie spełnia wymagań i oczekiwań młodych transportowców europejskich.

Wierzymy, że sytuacja na rynkach pracy uległa dramatycznej zmianie w ciągu ostatnich 20 lat. Jako pracownicy 21.stulecia doświadczamy skutków neoliberalizmu i deregulacji w sposób jakim ruch związków zawodowych nie jest w stanie się zająć. Umowy śmieciowe, kontrakty krótkoterminowe, podwynajmowanie i atakowanie związków zawodowych są zjawiskami codziennymi z jakimi mamy do czynienia, a brak silnych układów zbiorowych i związków zawodowych je wspierających jest oczywisty. Rozkład sektora publicznego i zmiana z europejskiej gospodarki produkcyjnej na gospodarkę usługową zostały także w znacznej mierze pominięte przez związki jeśli chodzi o realne działania i rzeczywiste wyniki.

Wyrażamy naszą solidarność z wszystkimi kolegami i aktywistami oraz wspierającymi, którzy aktywnie sprzeciwiają się tej przestępczej polityce. Z perspektywy młodzieży europejskiej odnotowujemy, że tworzone jest „pokolenie beznadziejności”, nie skupiające na sobie ani uwagi politycznej ani społecznej. Konsekwencje takiego braku zajmowania się młodym pokoleniem odzwierciedlają się w złości i żalu. Najlepszym przykładem jest protest w Anglii, częściowo opisany przez media jako nie mający powodów politycznych dla rozruchów. Innymi przykładami są protesty w Grecji, Hiszpanii, Portugalii i we Francji. „Arabska wiosna” i afrykańskie ruchy związkowe dają nam nową nadzieję kiedy chodzi o aktywne zmienianie sytuacji, oraz wytyczają one drogę w kontekście owocnych rozwiązań.

Dlatego zapytujemy samych siebie czy wierzymy, że związki pracują we właściwym kierunku, a odpowiedź na to pytanie musi być, że głęboko niepokoi nas iż w tym przypadku tak nie jest.

Nasze żądania sprowadzają się do tego aby perspektywę młodych pracowników zamieścić wśród najwyższych priorytetów ETF, oraz zapewnienia nam dostatecznych środków kadrowych i finansowych oraz wsparcia dla naszej walki o sprawiedliwy i zrównoważony sektor transportu w Europie. Stojące przed nami zadanie jest ogromne, ale korzyści jeszcze większe, a przy doświadczeniu przedstawicieli związkowych możemy razem zmienić kierunek i drogę naprzód.

Co za dużo to niezdrowo!

Dlatego domagamy się

 • Należytej debaty nad niniejszą rezolucją podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego ETF w dniach 9-10 listopada 2011 roku;
 • Przesłania przez Sekretariat ETF Rezolucji Ryskiej wszystkim afiliantom w celu konsultacji
 • Wezwania przez Komitet Wykonawczy ETF afiliantów do ustanawiania struktur młodzieżowych w ramach związku zawodowego i przeznaczenia na ten cel odpowiednich środków finansowych;
 • Uzyskania wsparcia dla kampanii pozwalającej zabranie głosu przez młodych transportowców europejskich;
 • Stworzenia w ETF stałej struktury młodzieżowej.

Wsparcie tych żądań przez Komitet Wykonawczy ETF umożliwi młodym transportowcom z ETF zobowiązanie się do udziału w walce na rzecz Europy, w której głos pracowników jest słyszany, szanowany i brany pod uwagę.

Zwracamy się do Komitetu Wykonawczego ETF i afiliowanych związków o odpowiednią kontynuację niniejszej rezolucji.

1-sza Konferencja Młodych Transportowców ETF

Ryga, 26-27 września 2011

wellmedia