Czy masz wpływ na treść układu zbiorowego ?

Jeżeli jesteś w lepszej sytuacji i będziesz okrętował na statek objęty zatwierdzonym przez ITF układem zbiorowym, możesz mieć pewność, że jego warunki spełniają międzynarodowe normy, a także normy ustalane przez Międzynarodową Federację Transportowców.

W chwili podpisywania umowy o pracę nie możesz proponować zmian w Układzie Zbiorowym Pracy (CBA). Musisz natomiast zadbać aby Twoja umowa o pracę w pełni odzwierciedlała warunki przewidziane w CBA. Nie oznacza to jednak, że nie masz wpływu na wprowadzanie w przyszłości ewentualnych zmian do postanowień CBA. Wszelkie zmiany muszą jednak odpowiadać zarówno polityce ITF, ustalanej przez Komitet Uczciwych Praktyk, jak i założeniom politycznym Twojego macierzystego związku. Chodzi tu na przykład o zrównoważenie wynagrodzeń, równe traktowanie marynarzy niezależnie od ich przynależności narodowej, zakaz wszelkiej dyskryminacji, kształtowanie rynku pracy w kontekście zatrudnienia marynarzy szeregowych i oficerów itd.

Nie zawsze więc pomysł zmian do CBA powstały w trakcie „rozważań mesowych” na statku możliwy jest do realizacji. Zawsze jednak będzie rozpatrzony.

Pierwszą instancją składania wniosków, propozycji, postulatów jest Twój rodzimy związek zawodowy. Jeśli uzna on, że propozycja godna jest poparcia, przekazuje ją pod dalsze rozważania do odpowiednich organów ITF.

Przypominamy jednak, że rozróżnienia wymagają tu dwa aspekty. Zmiany w układzie zawartym przez Twój związek i zmiany we wzorcowych układach ITF.

Jeśli chodzi o te pierwsze, to w przypadku spełniania warunków stawianych przez kryteria polityczne i inne związku sygnatariusza mogą one być wprowadzone bez konsultacji z ITF, o ile nie przewidują w żadnym aspekcie warunków gorszych (mniej restrykcyjnych) od przewidzianych w układach wzorcowych ITF, w odniesieniu do statków FoC. Jeśli chodzi o statki pod banderą narodową, nie uznana przez ITF jako FoC, decyzja należy wyłącznie do związku(związków) narodowego.

W drugim przypadku proces jest dłuższy i bardziej skomplikowany. Wprowadzenie zmian do wzorcowego układu zbiorowego ITF wymaga uzgodnienia na szerokiej płaszczyźnie międzynarodowej i nie zawsze jest proste i szybkie. Należy zawsze pamiętać, że marynarski rynek pracy ma charakter globalny i stawianie przez jedną grupę żądań znacznie odbiegających od przyjętych i aktualnie stosowanych rozwiązań może spotkać się ze sprzeciwem innych, choćby w obawie o utratę możliwości znalezienia zatrudnienia. Na szczęście ITF posiada strukturę i instancje umożliwiające dokładne i szerokie zajmowanie się takimi problemami. Mamy tu na myśli Sekcję Marynarzy wraz z jej strukturami regionalnymi, oraz Komitet Uczciwych Praktyk decydujący o politycznych aspektach kampanii przeciwko FoC.

Reasumując, odpowiedź na pytanie zawarte w tytule jest twierdząca. Twój związek oczekuje na uwagi dotyczące układu zbiorowego, który podpisał z armatorem statku. Zgłaszajcie je, pamiętając, że proces wprowadzenia może trwać jakiś czas, albo nie zawsze Twoje uwagi znajdą akceptację armatora, własnego związku czy wreszcie ITF.

Wszelkie uwagi na temat warunków pracy na statku i treści układu zbiorowego, umowy o pracę stanowią zawsze cenny materiał analityczny dla Twojego związku. Nigdy nie wahaj się przekazywać informacji na ten temat. Możesz być pewien, że w taki czy inny sposób wykorzystane zostaną one przez związek.

NIE REZYGNUJ Z WPŁYWANIA NA WARUNKI SWEGO ZATRUDNIENIA.

wellmedia