W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14.03.2020 zmieniającym rozporządzenie z dnia 13.03.2020 dotyczącym ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
Treść poprawki pkt 5 brzmi :
„Obowiązku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczpospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych :
1) w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługujący pojazd samochodowy w transporcie drogowym;
2) przez załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załogę statku powietrznego w rozumieniu przepisów Prawa lotniczego.”

W związku z art. 2, ust. 2, pkt 2 marynarze, którzy powracają do domu ze statku przekraczają granicę Rzeczypospolitej Polskiej, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP, mają obowiązek przekazać informację funkcjonariuszowi Straży Granicznej o :
-adresie miejsca zamieszkania lub pobytu,
-numeru telefonu w celu kontaktu z marynarzem,
-odbyć po przekroczeniu granicy państwowej obowiązkowej kwarantanny trwającej 14 dni licząc od dnia następnego po przekroczeniu granicy , pod wskazanym przez siebie adresie.

Powyższa sytuacja nie dotyczy załogi statków, które wykonują czynności zawodowe będąc na statku.

wellmedia