Przyjrzyj się starannie zanim podpiszesz kontrakt. Najlepszą gwarancją właściwych warunków zatrudnienia na morzu jest podpisanie umowy zgodnej z zatwierdzonym przez ITF układem zbiorowym. W innym przypadku, należy się kierować pewnymi zasadami, które wymieniamy poniżej :

 • Nie podejmuj pracy bez podpisanego i otrzymanego przez strony kontraktu,
 • Nigdy nie podpisuj umowy in blanco albo kontraktu wiążącego Ciebie z warunkami pracy, z którymi jesteś niezapoznany,
 • Sprawdź czy podpisana umowa odnosi się do CBA .Jeżeli tak, upewnij się, że w pełni znane są Tobie warunki CBA oraz zachowuj jego kopie wraz z umową
 • Upewnij się, że czas trwania kontraktu jest wyraźnie oznaczony
 • Nie podpisuj kontraktu zezwalającej na dokonywanie zmian okresu kontraktowego według wyłącznego uznania armatora. Wszelkie zmiany uzgodnionego okresu powinny być wprowadzone za obopólną zgodą
 • Zawsze upewnij się, że umowa wyraźnie określa wypłacane wynagrodzenie zasadnicze i upewnij się, że podstawowy czas pracy jest wyraźnie zdefiniowany
 • Upewnij się na jakich zasadach odbywa się praca w nadgodzinach. Może to być ryczałt za wszystkie nadgodziny lub każda nadgodzina liczona osobno
 • Wszystkie nadgodziny powinny być opłacane wg stawki wynoszącej minimum 1,25 normalnej stawki godzinowej
 • Upewnij się, że kontrakt wyraźnie określa ile otrzymasz dni płatnego urlopu. Urlop płatny nie powinien być krótszy niż 30 dni rocznie ( 2,5 dnia za miesiąc kalendarzowy )
 • Upewnij się, że kwoty wynagrodzenia zasadniczego, nadgodzin i za urlopu są wyraźnie i oddzielnie wyszczególnione w kontrakcie
 • Nie podpisuj kontraktu zezwalającego armatorowi na wycofanie lub zatrzymanie jakiejkolwiek części twojego wynagrodzenia
 • Nigdy nie podpisuj umowy zawierającej jakąkolwiek klauzulę stwierdzającą, że odpowiadasz za pokrycie jakiejś części kosztów dotarcia na statek lub repatriacji
 • Nie podpisuj umowy zawierającej jakąkolwiek klauzulę ograniczającą twoje prawo do wstąpienia lub kontaktowania się ze związkiem zawodowym
 • Jeżeli statek nie jest pokryty CBA, to powinieneś uzyskać potwierdzenie w formie pisemnego porozumienia lub zobowiązania wynikającego, jakie odszkodowania zostaną wypłacone między innymi w przypadku : utraty statku, utraty mienia osobistego, przedwczesnego zakończenia kontraktu, choroby lub uszkodzenia ciała i inwalidztwa, śmierci ( kwota wypłacana rodzinie ), pracy w rejonach zagrożonych atakami pirackimi.
  Zachowaj kopię podpisanej umowy

Pamiętaj, niezależnie od warunków, każdy kontrakt, umowa do jakich dobrowolnie przystąpisz uznane są za prawnie wiążące

wellmedia