Prawidło 1.2 – Świadectwo zdrowia

Cel: Zapewnienie, że wszyscy marynarze będą z medycznego punktu widzenia zdolni do
pełnienia służby na morzu.

1. Marynarze nie będą pracować na statku bez świadectwa stwierdzającego medyczną zdolność do
wykonywania ich obowiązków.

2. Wyjątki mogą być dozwolone tylko w sytuacjach określonych w Kodeksie.

Norma A1.2 – Świadectwo zdrowia

1. Właściwa władza będzie wymagać, by przed rozpoczęciem pracy na statku marynarze posiadali
ważne świadectwo zdrowia potwierdzające, że są z medycznego punktu widzenia zdolni do pełnienia
służby na morzu.

2. W celu zapewnienia, że świadectwa zdrowia faktycznie odzwierciedlają stan zdrowia marynarzy w
kontekście obowiązków, które mają wykonywać, właściwa władza określi, po konsultacji z
organizacjami armatorów i marynarzy oraz biorąc pod uwagę odpowiednie wytyczne
międzynarodowe, o których mowa w Części B niniejszego Kodeksu, naturę badania medycznego i
świadectwa zdrowia.

3. Niniejsza Norma nie wpływa na obowiązki wynikające z Międzynarodowej konwencji o
wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht z
1978 r., wraz z poprawkami (tzw. Konwencja STCW). Świadectwo zdrowia wydane zgodnie z
wymogami STCW będzie uznane przez właściwą władzę dla celów Prawidła 1.2. W przypadku
marynarzy, których nie dotyczy STCW świadectwo zdrowia spełniające w stopniu zasadniczym
wspomniane wymagania również będzie uznane.

4. Świadectwo zdrowia może być wydane przez uprawnionego lekarza lub, jak w przypadku
świadectwa dotyczącego wyłącznie wzroku, przez osobę uznaną przez właściwą władzę za
odpowiednio wykwalifikowaną do wydania takiego świadectwa. Lekarze muszą się cieszyć pełną
niezależnością w wydawaniu opinii na podstawie przeprowadzanych przez nich badań medycznych.

5. Marynarze, którym odmówiono wydania świadectwa lub mają narzucone ograniczenia w zakresie
ich zdolności do pracy, szczególnie odnośnie do czasu, charakteru pracy lub zakresu działalności
gospodarczej, będą mieć możliwość przeprowadzenia kolejnego badania przez innego uprawnionego
lekarza lub niezależnego biegłego w sprawach medycznych.

6. Każde świadectwo zdrowia będzie w szczególności stwierdzać, że:
(a) słuch i wzrok marynarza oraz jego zdolność do rozpoznawania kolorów w przypadku, gdy jego
zdolność do pracy uzależniona jest od zdolności rozpoznawania kolorów, są wystarczająco dobre;
oraz
(b) marynarz nie cierpi na dolegliwość, która podczas pobytu na morzu może ulec pogorszeniu lub
uczynić go niezdolnym do służby lub narazić zdrowie innych osób na statku.

7. O ile nie jest wymagany krótszy okres, z uwagi na szczególny charakter służby wykonywanej
przez marynarza lub z uwagi na postanowienia STCW:
(a) świadectwo zdrowia jest ważne przez okres najwyżej dwóch lat, a w przypadku, gdy marynarz ma
mniej niż 18 lat, maksymalny okres ważności świadectwa wynosi jeden rok;
(b) świadectwo o zdolności do rozpoznawania kolorów będzie ważne maksymalnie przez okres
sześciu lat.

8. W nagłych przypadkach właściwa władza może zezwolić marynarzowi na pracę bez ważnego
świadectwa zdrowia do czasu zawinięcia do kolejnego portu, gdzie może otrzymać świadectwo
zdrowia od uprawnionego lekarza, pod warunkiem, że:
(a) okres takiego zezwolenia nie przekracza trzech miesięcy; oraz
(b) marynarz posiada świadectwo zdrowia, które niedawno utraciło ważność.

9. Jeśli świadectwo zdrowia utraci ważność w trakcie trwania rejsu, będzie pozostawać w mocy do
czasu zawinięcia statku do kolejnego portu, w którym marynarz może uzyskać świadectwo zdrowia
od uprawnionego lekarza, pod warunkiem że okres ten nie przekroczy trzech miesięcy.

10. Świadectwa zdrowia dla marynarzy zatrudnionych na statkach, odbywających podróże w
żegludze międzynarodowej, muszą być sporządzone co najmniej w języku angielskim.

Wytyczna B1.2 – Świadectwo zdrowia

Wytyczna B1.2.1 – Wytyczne międzynarodowe

1. Właściwa władza, lekarze, osoby przeprowadzające badania, armatorzy, przedstawiciele
marynarzy i inne osoby zainteresowane przeprowadzeniem badań kandydatów na marynarzy oraz
marynarzy pełniących służbę powinni stosować się do Wytycznych MOP/WHO w sprawie wstępnych
i okresowych badań lekarskich dla marynarzy, z uwzględnieniem kolejnych wersji, i innych
właściwych wytycznych międzynarodowych opublikowanych przez Międzynarodową Organizację
Pracy, Międzynarodową Organizację Morską i Światową Organizację Zdrowia.

wellmedia