TYTUŁ 1. MINIMALNE WYMAGANIA DLA MARYNARZY DO PRACY NA STATKU

Prawidło 1.1 – Minimalny wiek

Cel: Zapewnienie, że na statku nie będą pracować osoby poniżej minimalnego wieku

1. Żadna osoba poniżej minimalnego wieku nie może zostać zatrudniona ani zaangażowana do pracy
ani pracować na statku.

2. Minimalny wiek w momencie początkowego wejścia w życie Konwencji wynosi 16 lat.

3. Wyższy minimalny wiek będzie wymagany w okolicznościach określonych w Kodeksie.

Norma A1.1 – Minimalny wiek

1. Zatrudnianie, angażowanie do pracy oraz podejmowanie pracy na statku przez osoby w wieku
poniżej 16 lat jest zabronione.

2. Zabrania się wykonywania pracy nocnej przez marynarzy w wieku poniżej 18 lat. Dla celów
niniejszej Normy „noc” definiowana jest zgodnie z krajowym prawem i praktyką. Obejmuje okres
przynajmniej dziewięciu godzin, zaczynający się nie później niż o północy i kończący nie wcześniej
niż o 5 rano.

3. Właściwa władza może zezwolić na wyjątek wobec stosowania się do zakazu nocnej pracy w
sytuacji gdy:
(a) doznałoby uszczerbku skuteczne szkolenie marynarzy zgodnie z ustalonymi programami i
procedurami; lub
(b) specyficzny charakter służby lub program szkoleniowy wymaga, by marynarze objęci wyjątkiem
wykonywali służbę w nocy, a władze ustalą, po konsultacji z organizacjami armatorów i marynarzy,
że praca ta nie będzie szkodliwa dla ich zdrowia lub dobrego samopoczucia.

4. Zatrudnienie, zaangażowanie do pracy lub praca marynarzy w wieku poniżej 18 lat zabroniona jest
tam, gdzie może to zagrozić ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Rodzaje takiej pracy będą określone przez
krajowe przepisy prawne lub właściwą władzę po konsultacji z organizacjami armatorów i
marynarzy, przy uwzględnieniu odnośnych norm międzynarodowych.

Wytyczna B1.1 – Minimalny wiek

1. Wprowadzając regulacje warunków pracy i życia, Członkowie powinni zwracać szczególną uwagę
na potrzeby osób młodocianych w wieku poniżej 18 lat.

wellmedia