Grupa Zadaniowa Komisji  ds. zatrudnienia i konkurencyjności w gospodarce morskiej nie opracowuje wystarczająco ambitnych i zdecydowanych zaleceń.

20 lipca 2011

 

Grupie Zadaniowej Komisji Europejskiej, badającej przeszkody zarówno we wchodzeniu młodych ludzi w profesję morską w Europie jak i ich rekrutacji przez pracodawców europejskich, nie udało się wypracować radykalnych metod niezbędnych w celu uniknięcia postępującego kryzysu umiejętności morskich, ostrzega ETF.

 

Pod przewodnictwem Sir Roberta Colemana, który kiedyś kierował Dyrektoratem Transportu w Brukseli, Grupa Zadaniowa składająca się z armatorów, związków zawodowych i naukowców, powstała nieco ponad rok temu i przygotowała 21-stronnicowy raport dotyczący zatrudnienia i konkurencyjności w gospodarce morskiej UE.  Grupa Zadaniowa została obarczona zadaniem zbadania przyczyn niedoboru marynarzy europejskich i sposobów jak inwestycje w wysokiej jakości zatrudnianie w przemyśle morskim UE, można zabezpieczyć bez ograniczania konkurencyjności. Raport zwraca uwagę na skalę spadku umiejętności marynarskich w UE i analizuje zagadnienia, w tym: dostępu do rynku, rozwoju kariery zawodowej, warunków pracy i życia, oraz środków pomocy publicznej.

 

Trochę pozytywnych wniosków, które jednakowoż nie mogą zrekompensować nie podjęcia jakichkolwiek istotnych kroków.

Philippe Alfonso, sekretarz polityczny ETF d.s. transportu morskiego, określił raport
jako zróżnicowany. „Z pewnością zawiera pewne dobrze  widziane, ciekawe i pozytywne propozycje” i dodał „jednakże wygląda na to, że Grupie Zadaniowej zabrakło odwagi
na stworzenie konkretnych i istotnych środków niezbędnych jeśli Europa ma naprawdę uporać się z kryzysem umiejętności morskich oraz zapobiec dalszemu spadkowi zatrudnienia i przenoszenia usług transportu morskiego do Azji południowo-wschodniej”.

 

Pan Alfonso powiedział, że ETF może zgodzić się tylko z niektórymi nie kontrowersyjnymi  ogólnikami jak wspomniano w sprawozdaniu Grupy Zadaniowej tj. poprawy wizerunku pracy na morzu, zapewnienia sprawiedliwego traktowania marynarzy po wypadkach morskich, ochrony prawa do zejścia na ląd, podniesienia poziomu komunikacji na pokładzie oraz przeciwdziałania przemęczeniu. Powiedział również, że raport uznaje długotrwałą kampanię europejskich związków zawodowych marynarzy by położyć kres pomijaniu marynarzy w kluczowych dyrektywach, w tym  dotyczących: ochrony w wypadku niewypłacalności  pracodawcy, Europejskich Rad Zakładowych, przenoszenia przedsięwzięć i konsultacji z pracodawcami. Jakkolwiek okazuje się, że przeoczono stosowanie do marynarzy Dyrektywy dotyczącej zwolnień grupowych.

 

ETF rozczarowany jest brakiem odwagi w rozwiązywaniu takich kwestii
jak warunki obsady załogowej i rewizja kwestii pomocy państwa dla transportu morskiego
.

 

Ponadto ETF z zadowoleniem przyjmuje propozycje Grupy Zadaniowej dla przedsięwzięć regulujących warunki obsady załogowej dla statków świadczących usługi z zakresu offshore dla instalacji na wodach terytorialnych w strefach ekonomicznych państw członkowskich. Aczkolwiek związki są bardzo rozczarowane, że Grupa Zadaniowa odrzuciła koncepcję ożywienia proponowanej dyrektywy załogowej co do regulacji zasad i warunków usług wewnątrz UE, a ponadto unika propozycji ścisłego powiązania pomocy publicznej, zatrudnienia i wyszkolenia marynarzy UE.”Podczas gdy jej zalecenia raczej nie powodują istotnej różnicy, muszą być w dużej mierze postrzegane jako kosmetyczne i służące wyciszeniu rzeczywistych fundamentalnych kwestii”, dodał Alfonso i obciąża jeszcze bardziej: „Jest rzeczą znamienną, że ton raportu emanuje tym samym oczywistym brakiem entuzjazmu co treść. Nie słychać silnego wołania, nie mówiąc już o innowacyjnych pomysłach ale raczej powszechne poczucie bezsilności i pokornej akceptacji, że niewiele można zrobić aby podnieść bezpieczeństwo zatrudnienia dla marynarzy europejskich”.

 

Dialog społeczny nie może zastąpić normowania przez unijnych decydentów politycznych.

 

Ponadto, ”to uproszczenie zostawiać trudne pytania partnerom społecznym” zaznaczył „Należy uznać że, istnieją ograniczenia w procesie dialogu społecznego i nie jest to zamiennik dla skutecznego prawa”.

„Regulacje są niezbędne jeśli mamy ustabilizować sektor morski UE oraz tworzyć zrównoważoną przyszłość”, podkreślił „Musimy zapobiec wykluczeniu społecznemu taniej siły roboczej oraz zatrzymać wyścig do dna, napędzany przez stały nacisk na ograniczanie kosztów”.

Teraz piłka jest po stronie Komisji i okaże się czy prawo opierać się będzie na pozytywnych aczkolwiek niewystarczających propozycjach Grupy Zadaniowej, czy jak zgodnie z gorącym pragnieniem ETF Komisja wykroczy poza to i wykaże większą odwagę polityczną .

ETF przeprowadzi dodatkowo dokładną analizę całego zestawu zaleceń Grupy Zadaniowej i wkrótce opublikuje szczegółowe stanowisko w tej sprawie.

wellmedia