Międzynarodowa Organizacja Morska – IMO

Sekretarz Generalny

11 lutego 2011

Drogi Marynarzu,

Nazywając rok 2010 „Rokiem Marynarza”, wyraziłem nadzieję, że kiedy pod jego koniec rozważymy co udało nam się osiągnąć, będziemy mogli powiedzieć, że 2010 rok w istocie odmienił życie marynarzy.

Mieliśmy trzy główne cele :

  • zwiększenie świadomości wśród ogólnej opinii publicznej odnośnie niezastąpionych usług świadczonych przez Was dla międzynarodowego handlu morskiego, gospodarki światowej i społeczeństwa w całości;
  • przekazanie Wam wyraźnego przesłania, że uznajemy Wasze usługi i cenimy je; że rozumiemy nadzwyczajne warunki i okoliczności waszej profesji, że dbamy o Was; oraz że czynimy wszystko co możliwe – zajmowaniem się Wami i chronieniem w sytuacjach kiedy wymaga tego Wasze życie na morzu; oraz
  • podwojeniem naszych wysiłków na poziomie regulacyjnym, aby stworzyć lepszy, bezpieczniejszy i lepiej chroniony świat, w którym moglibyście funkcjonować.

W odniesieniu do tego pierwszego, niezmiernie zachęcająca była obserwacja jak wiele Rządów, organizacji międzynarodowych i organów branżowych przyjęło ducha wydarzenia do serca stworzyło możliwości upublicznienia Roku Marynarza za pomocą licznych konferencji, seminariów, warsztatów, nagród etc., koncentrując się na Tobie i Twojej, zbyt często przemilczanej roli w służbie, codziennie, obywatelom świata.

Mam także świadomość , że trudy na jakie napotykasz każdego dnia nie mogą być rozwiązane wyłącznie za pomocą kampanii publicznej i nadal musimy czynić więcej dla informowania opinii publicznej. Mam jednak nadzieję, że tym którzy tworzą, lub zachowują kiepskie warunki w jakich niektórzy z Was zmuszeni są żyć i pracować, coraz trudniej będzie uciec przed blaskiem reflektorów, wzmocnionym Rokiem Marynarza, a skierowanym obecnie na nich.

Rządy Członkowskie IMO uczyniły wiele dla zatwierdzenia drugiego celu kiedy, na Konferencji w Manili w 2010 roku, jednogłośnie przyjęły rezolucję zatytułowaną „Rok Marynarza” wyrażając Wam głębokie uznanie i wdzięczność za Wasz unikalny wkład w międzynarodowe przewozy morskie, gospodarkę światową i społeczeństwo w całości. Przyjęcie przez Konferencję poprawek do Konwencji i Kodeksu STCW (Poprawki z Manili) ustanowi pułap międzynarodowy szkolenia i kształcenia marynarzy na wiele następnych lat. Powodzenie Konferencji ukoronowane zostało jej decyzją, aby dzień przyjęcia poprawek, 25 czerwca, stał się corocznie „Dniem Marynarza”, który obchodzony będzie po raz pierwszy w roku bieżącym – i mamy nadzieję, że wydarzenie to podtrzyma nasze wysiłki na rzecz podnoszenia świadomości wśród opinii publicznej na temat kluczowej roli odgrywanej przez Was w dzisiejszym świecie.

W ciągu roku 2010 czyniliśmy też spore wysiłki na rzecz zajęcia się problemem piractwa, który przez zbyt długi czas niekorzystnie wpływa na życie za wielu Marynarzy. Jak to jednak wykazują narastające statystyki, zjawisko to pozostaje realnym i istniejącym zagrożeniem dla żeglugi – a my nie jesteśmy ani dumni ani zadowoleni z do tej pory osiągniętych wyników. W tej sytuacji i mając Was na myśli, Rada IMO postanowiła, aby Światowy Dzień Morza w roku 2011 odbył się pod hasłem „Piractwo: zinstrumentalizowanie reakcji”, mając na celu zachęcenie do stanowczej i skutecznej reakcji globalnej na piractwo. Nasz kompleksowy plan działania na rok i jeszcze dalej zainaugurowany został przez Sekretarza Generalnego ONZ pana Ban Ki-moon’a, w siedzibie głównej IMO, na początku bieżącego miesiąca.

W powiązaniu z branżą żeglugową, organizacjami reprezentującymi marynarzy i innymi zainteresowanymi, mamy na celu dalsze promowanie współpracy pomiędzy i wśród Państw, regionów i organizacji dla zmniejszenia ryzyka atakowania statków i marynarzy; za pomocą dzielenia się informacjami, koordynowania wysiłków militarnych i cywilnych, ponad i poza nie mający miejsca w przeszłości a istniejący już obecnie stopień współpracy charakteryzujący międzynarodową reakcję sił marynarek wojennych; oraz rozwijanie i wdrażanie inicjatyw regionalnych.

Na statku, rygorystyczne wdrażanie odnośnych Kodeksów i wytycznych IMO oraz wytycznych w zakresie branżowej najlepszej praktyki zarządzania w jaki sposób korzystać z dostępnej ochrony sił Marynarek Wojennych i wdrażać zapobiegawcze, obronne i unikające środki zalecane przez IMO i branżę; w znacznej mierze przyczyni się do zmniejszania zagrożenia przeprowadzenia skutecznego ataku. W tym zakresie każdy z Was ma do odegrania swoją rolę, razem z innymi marynarzami, abyście postępowali konsekwentnie, uporczywie i skutecznie, zawsze kiedy Wasz statek płynie przez obszary zagrożenia pirackiego.

Należy uczynić więcej – co do tego mamy jasność – jeśli ostateczny cel odesłania piractwa na karty historii ma zostać osiągnięty. Mamy nadzieje, że wybrany przez nas temat na rok 2011 oraz plan anty-piracki stanowić będą właściwy punkt, wokół którego koncentrować się będą wszyscy zainteresowani zmianą sytuacji.

Z najlepszymi życzeniami spokojnych mórz, sprzyjających wiatrów i bezpiecznego powrotu do domu,

E.E. Mitropoulos

Sekretarz Generalny

wellmedia