Porady i najnowsze doniesienia dotyczące koronawirusa. Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) ściśle przestrzega wszystkich rad Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących wybuchu epidemii, która pojawiła się w mieście Wuhan, głównym krajowym i międzynarodowym węźle transportowym.

Wzywamy wszystkie rządy i firmy transportowe aby wdrożyły wszelkie dostępne środki, które pomogą ograniczyć ryzyko przeniesienia śmiertelnego koronawirusa do światowego transportu. Jest to szczególnie ważne dla linii lotniczych, pracowników przygranicznych, wycieczkowców, marynarzy i pracowników portowych, którzy znajdują się na pierwszej linii ognia epidemii.

WHO doradziła rządom aby były przygotowane do powstrzymania, w tym także do aktywnego nadzoru, wczesnego wykrywania, izolacji i postępowania z wykrytymi przypadkami, śledzenia kontaktów i zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się infekcji.

Aby powstrzymać wybuch epidemii i zminimalizować wszelkie ryzyko zakażenia i ochronić pracowników przed śmiertelnym wirusem, rządy na całym świecie powinny niezwłocznie podjąć działania i wdrożyć ścisłe procedury bezpieczeństwa biologicznego na lotniskach i w portach, w tym także procedury mające na celu identyfikację potencjalnie zainfekowanych pasażerów, załóg i marynarzy przybywających z obszarów, które budzą obawy.

Linie lotnicze, lotniska, operatorzy linii wycieczkowych, przedsiębiorstwa żeglugowe i operatorzy portów, muszą przekazywać pracownikom najnowsze informacje dotyczące wybuchu choroby i postępować zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie protokołów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnić dostawy sprzętu ochrony osobistej, wprowadzić procedury dla pasażerów, załogi i pracowników z objawami infekcji oraz ustalić szczegółowe wytyczne dla tych pracowników, którzy zajmują się przypadkami podejrzeń o zarażenie.

Aby zapewnić załogom odpowiedni odpoczynek, zgodnie z ustawodawstwem krajowym, należy zastosować bezpieczne poziomy obsady załogowej.

Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe porady dla pracowników linii lotniczych oraz marynarzy, dokerów i pracowników przemysłu morskiego. Wszystkie one dotyczą wszystkich pracowników i firm we wszystkich sektorach transportu.

Porady dla linii lotniczych i pracowników linii lotniczych

Linie lotnicze nie powinny ograniczać możliwości pracowników do własnej ochrony w jakikolwiek sposób, w tym poprzez:

Umożliwienie załogom linii lotniczych i personelowi naziemnemu noszenia odpowiedniego sprzętu ochronnego – w tym gumowych rękawic i masek na twarz.
Zapewnienie załogom linii lotniczych i personelowi naziemnemu czasu i odpowiednich przerw na podjęcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony przed zarażeniem.
W przypadku zarażenia pracownika lotnictwa priorytetem powinna być jego izolacja w domu a pracownik powinien być nadal odpowiednio opłacany.

Porady dla członków załóg:

Zachęcaj wszystkich członków załogi aby przestrzegali higieny rąk oraz dróg oddechowych, zwłaszcza podczas kaszlu czy kichania.
Załoga powinna stosować środki dezynfekujące i myć ręce po każdym kontakcie z pasażerem lub inną załogą.
W przypadku postoju w kraju, w którym wybuchła epidemia koronawirusa, zaleca się aby załoga pozostawała jak najdłużej w hotelu i jak przestrzegała higieny rąk i dróg oddechowych oraz bezpiecznych zasad żywienia (więcej informacji poniżej).
Jeżeli podróżny lub członek załogi samolotu ma oznaki i objawy infekcji, postępuj zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) dla personelu pokładowego:

Zapytaj chorego podróżnego dokąd podróżował w ciągu ostatnich 21 dni.
Zadzwoń po pomoc medyczną na ziemi lub na pokładzie i postępuj zgodnie z ich radami.
Jeżeli to możliwe, spróbuj odizolować chorego podróżnego i przenieść sąsiadujących z nim
pasażerów. Jeżeli nie ma miejsc – rozważ rozdanie masek sąsiadującym pasażerom
Wyznacz jednego członka personelu pokładowego, który będzie opiekował się chorym podróżnym.
Wyznacz jedną toaletę na wyłączny użytek chorego podróżnego.
Zażądaj od pasażerów i członków załogi używania masek na twarz i wymieniaj je w razie potrzeby.
Zachęcaj pasażera do przestrzegania higieny rąk i dróg oddechowych:
Zapewnij chusteczki i doradź podróżnemu aby zakrywał usta i nos podczas mówienia, kichania i
kaszlu.
Poinformuj chorego o właściwej higienie rąk.
Zapewnij worek na chorobę powietrzną, który będzie używany do bezpiecznego usuwania tkanek.
Załoga powinna znajdować się w odległości co najmniej jednego metra od chorego pasażera chyba,
że nosi odpowiednie ubranie ochronne.
Jeżeli wymagane jest dotknięcie chorego pasażera załoga powinna nosić odpowiedni sprzęt
ochronny.
Wszystkie zabrudzone przedmioty (chusteczki, maski, koce, itp.) powinny być przechowywane w
torbie – o ile jest dostępna – przeznaczonej na zagrożenia biologiczne. Jeżeli nie, to należy
zapakować je w torbę plastikowa i oznaczyć jako „zagrożenie biologiczne” .
Zapytać współpasażerów czy mają podobne objawy.
Poinformować kapitana aby zgłosił podejrzaną (-e) sprawę (-y) kontroli ruchu lotniczego i
lokalnym władzom zajmującym się zdrowiem publicznym.
O ile służby medyczne nie zalecą inaczej, należy poprosić wszystkich podróżnych siedzących w tym
samym rzędzie, 2 rzędy z przodu i 2 rzędy za chorym pasażerem aby wypełnili formularze (jeśli są
dostępne), które pozwolą zlokalizować podróżnych.

Porady dla przemysłu morskiego, marynarzy i dokerów

Wiele porad dla pracowników lotnictwa dotyczy także pracowników na statkach wycieczkowych oraz w całym przemyśle morskim i transporcie.

Poniższe rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Zdrowia Morskiego odnoszą się bardziej do przemysłu morskiego, marynarzy i dokerów:

Nie ograniczaj mustrowania/zmustrowywania marynarzy w portach, których nie dotyczy infekcja.
Nie ograniczaj koniecznych wizyt na statkach agentów portowych, personelu serwisowego, kapelanów i innych pracowników.
Nie odwiedzaj rynków żywności w Chinach i unikaj zaopatrywania się w ryby i drób w Chinach.
Nie spożywaj surowych jajek, mleka i mięsa.
Przestrzegaj ścisłej higieny żywności aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.
Zapewnij ochronę twarzy całej załodze (5 sztuk na osobę).
Zapewnij szczepienia przeciwko grypie, środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu oraz ochronę twarzy dla inspektorów statków i innych członków załogi, którzy podróżują do Chin.
Jeżeli członek załogi zachoruje, a podróżował do obszarów objętych epidemią na 2 – do 12 dni przed zamustrowaniem, to musi pozostać w swojej kabinie.
Jeżeli na statku jest chory członek załogi to należy wypełnić morską deklarację stanu zdrowia i powiadomić odpowiednie władze portowe oraz skonsultować się ze służbami medycznymi w następnym porcie.

Sposoby ochrony siebie i innych przed korona wirusem

Obecnie nie ma szczepionki zapobiegającej zakażeniu wirusem Corona a najlepszym sposobem ochrony przed infekcją jest unikanie narażania się na tego wirusa.

Zgodnie z radami ONZ wymienione codzienne nawyki mogą pomóc zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa:

Często myj ręce ciepłą wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund lub używaj środków do dezynfekcji rąk na bazie lakolu.
Zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kichania lub kaszlu.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust niemytymi rękami.
Unikaj bliskiego kontaktu z każdym, kto ma gorączkę lub kaszel.
Zostań w domu, jeśli jesteś chory.
Jak najszybciej uzyskaj pomoc medyczną, jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu i poinformuj służby medyczne o swoich podróżach.
Unikaj bezpośredniego, niezabezpieczonego, kontaktu z żywymi zwierzętami oraz powierzchni mających kontakt ze zwierzętami podczas odwiedzania rynków żywności w zagrożonych obszarach.
Unikaj jedzenia surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego i zachowuj ostrożność podczas obchodzenia się z surowym mięsem, mlekiem lub jajami aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.

W miarę rozwoju sytuacji ITF będzie dostarczać dalszych aktualnych informacji. Bądź na bieżąco z poradami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na ich stronie internetowej.

Tłumaczenie ze strony internetowej ITF.

wellmedia