Jakie są uprawnienia Kongresu ?

Kongres stanowi najwyższą władzę ITF. Wybiera on Prezydenta, Wiceprezydentów, Sekretarza Generalnego i Radę Wykonawczą oraz decyduje o lokalizacji siedziby głównej i tworzy politykę Federacji…

Kto uczestniczy w Kongresie ?

Delegaci afiliowanych związków z opłaconymi składkami, którym towarzyszyć mogą doradcy nie uczestniczący w głosowaniach; obserwatorzy z organizacji nie będących afiliantami, włącznie z innymi Globalnymi Federacjami Związkowymi (GUF-ami) i Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych (MKZZ); goście honorowi; personel Sekretariatu ITF i związków gospodarzy. Sesje plenarne dostępne są dla prasy i publiczności, natomiast konferencje Sekcji są posiedzeniami zamkniętymi.

Rejestracja

Wszyscy uczestnicy – delegaci, obserwatorzy, odwiedzający i goście (włącznie z osobami towarzyszącymi) chcący wejść na teren miejsca przeprowadzania Kongresu lub uczestniczyć w organizowanych przyjęciach – muszą zarejestrować się w Sekretariacie ITF przed Kongresem.

Rejestracja prowadzona będzie w Centrum Konwencyjnym w godzinach od. 08.30 do 10.30 w dniu 3 sierpnia, od 08.00 do 09.30 i od 15.00 do 19.00 w dniu 4 sierpnia, a potem od godz. 08.00 do 10.00 w dniu 5 sierpnia. Podczas rejestracji należy wskazać czy w ostatniej chwili nie występujecie w zastępstwie innej osoby. Wszyscy uczestnicy otrzymają formalną akredytację.

Jaka jest organizacja Kongresu ?

Kongres prowadzony jest w oparciu o regulamin, przyjmowany na początku. Po sesji inauguracyjnej następują posiedzenia plenarne i konferencje Sekcji, z których każda wyznacza sprawozdawcę.

Dlaczego prowadzi się debatę nad Sprawozdaniem z Działalności ?

Jest to punkt porządku obrad dający delegatom okazję do skomentowania działalności ITF. Odbędzie się specjalna debata na temat „Silne Związki – Zrównoważony Transport” stanowiąca kontynuację programu skoncentrowanego na budowaniu przynależności związkowej i siły w gospodarce międzynarodowej.

Kto przewodniczy sesjom Kongresu ?

Prezydent ITF przewodniczy sesjom plenarnym. Wybrani przewodniczący komitetów i Sekcji przewodniczą konferencjom Sekcji i Konferencji Kobiet.

Kto może zabierać głos w debatach ?

Głos zabierać mogą delegaci i doradcy (za zgodą szefa swych delegacji).

Jaki jest proces zabierania głosu na sesjach plenarnych ?

Należy wypełnić kartę „wniosku o zabranie głosu”, którą znaleźć można w pobliżu podium i przekazać ją Prezydentowi albo członkowi Sekretariatu ITF. Spowoduje to, że zostaniesz dołączony do listy mówców. Kiedy zostaniesz wywołany, udziel wypowiedzi z mównicy umieszczonej w sali.

Prosimy pamiętać, że wasze słowa tłumaczone są symultanicznie na inne języki. O ile nie dysponujecie rozwiązaniami alternatywnymi, musicie wypowiadać się w jednym z języków udostępnionych przez ITF.

Przestrzeganie następujących zasad zagwarantuje wyraźne zrozumienie waszej wypowiedzi przez wszystkich:

Unikaj żargonu i wypowiadaj pełne nazwy organizacji itd. Ich skróty mogą bowiem brzmieć różnie w innych językach

Jeżeli zamierzasz przeczytać tekst swej wypowiedzi, nawet spisany ręcznie, prosimy o przekazanie kopii Sekretariatowi ITF z wyprzedzeniem, aby umożliwić przekazanie egzemplarzy tłumaczom

Wypowiadaj się krótko. Prezydent ma prawo ograniczenia wypowiedzi i prawdopodobnie ograniczy je do pięciu minut, lub nawet bardziej. Jeśli twoja wypowiedź przekroczy limit, zostaniesz poproszony o jej przerwanie.

Komisja Mandatowa

Prawidło IV, ustęp 11, Konstytucji ITF wymaga od Kongresu wyznaczenia „Komisji Mandatowej” do sprawdzenia uwierzytelnień delegacji oraz przedłożenia odpowiednich zaleceń „Kongresowi”.

Rada Wykonawcza zaleca aby Komisja Mandatowa składała się z dziesięciu członków z następujących regionów:

Region Członkowie

Afryka /Świat Arabski 1

Azja/Pacyfik 2

Ameryka Łacińska i Karaiby 1

Ameryka Północna 2

Europa i Bliski Wschód 4

Dla ustalenia statusu i siły głosowania delegacji i delegatów, Komisja Mandatowa spotka się celem sprawdzenia rejestrów ITF i dokona weryfikacji siły każdej delegacji. Należy odnotować, że siła głosowania waszego związku oparta jest o składki afiliacyjne opłacone na rzecz ITF za rok 2010 i powinniście sprawdzić w swoim związku przed wyjazdem z domu wysokość opłaconych składek. Wszelkie pytania w tej sprawie kierować należy do Sekretariatu ITF. Jeśli wasz związek nie opłacił składek zgodnie z Prawidłem XVI (4) Konstytucji ITF, nie będziecie mieli prawa zasiadania jako delegacja lub głosowania.

W jaki sposób przeprowadzane są głosowania ?

Uchwały, poprawki konstytucyjne i sprawozdania przedkładane są zwykle najpierw głosowaniu poprzez podniesienie rąk. Tylko zarejestrowani delegaci uprawnieni są do głosowania za pomocą podniesienia swych kart rejestracyjnych. Jeśli podniesienie rąk nie wykaże wyraźnej większości, Prezydent może wezwać do głosowania członkowskiego, w oparciu o siłę głosowania każdej delegacji (zdefiniowaną w Prawidle IV, ustęp (9) Konstytucji ITF).

Wniosek o głosowanie członkowskie może zostać także złożony przez co najmniej trzy różne kraje. Szefowie delegacji otrzymują zbiór kart do głosowania, skoro tylko sprawozdanie Komisji Mandatowej zostanie przyjęte na popołudniowej sesji plenarnej w dniu 5 sierpnia. Więcej szczegółowych informacji otrzymacie w razie ogłoszenia głosowania członkowskiego.

Jak podejmowane są rezolucje ?

Uchwały przedkładane są przez afiliantów w terminie do czterech miesięcy przed rozpoczęciem Kongresu, natomiast poprawki do tych uchwał w terminie do czterech tygodni przed. Kongres może omawiać te uchwały, łącznie z ewentualnymi uchwałami nadzwyczajnymi. Komisja Uchwał i Wniosków zostaje wybrana na początku Kongresu i przedstawia zalecenia czy uchwały mają być debatowane podczas posiedzenia plenarnego lub przekazane pod obrady jednej lub kilku konferencji Sekcji, może też dokonywać propozycje zmian redakcyjnych. Komisja może tez zalecić przekazanie uchwały Radzie Wykonawczej do dalszego rozpatrzenia. Uchwały nadzwyczajne mogą zostać przedłożone Komitetowi Zarządzającemu (Prezydium) (działającemu jako Komisja regulaminowa), który zadecyduje o przekazaniu ich pod obrady Kongresu jedynie wówczas, kiedy odnoszą się one do istotnych wydarzeń do których doszło po dacie przedkładania uchwał zwyczajnych.

W jaki sposób wybierane jest przywództwo ITF ?

Kongres dokonuje wyboru Rady Wykonawczej na podstawie nominacji przedłożonych przez rozmaite grupy elektorskie, powstałe w oparciu o regionalne ugrupowania ITF.

Kongres wybiera Prezydenta, Wiceprezydentów, Sekretarza Generalnego w oparciu o zalecenia Rady Wykonawczej.

Kto może uczestniczyć w konferencjach Sekcji ?

Każdy delegat lub doradca może uczestniczyć w konferencjach sekcyjnych, ale w razie głosowania, jedynie delegaci ze związków mających zadeklarowaną przynależność członkowską do danej Sekcji w corocznej ankiecie członkowskiej ITF, posiadają prawo udziału w głosowaniu. Jeśli na konferencji Sekcji przeprowadzone zostaje w razie potrzeby głosowanie członkowskie, odbywa się ono w oparciu o całkowitą ilość członków danego związku zadeklarowaną do danej Sekcji.

W jaki sposób funkcjonuje Konferencja Kobiet ?

Konferencja Kobiet stanowi część Kongresu i chociaż Przewodnicząca (będąca równocześnie Przewodniczącą Komitetu Kobiet) przyznawać będzie priorytet w zakresie wypowiadania się delegatom i doradcom będącym kobietami, uczestniczyć może każdy delegat lub doradca. Jeśli okaże się niezbędne głosowanie członkowskie, wykorzystywana będzie łączna ilość członków każdego związku.

Jakie są główne funkcje konferencji Sekcji i Konferencji Kobiet ?

Głównymi funkcjami są :

Wybranie przewodniczącego i wiceprzewodniczących komitetów Sekcji, Komitetu Kobiet i innych komitetów

Przegląd Sprawozdań z działalności

Omówienie spraw odnoszących się do „Zorganizowania globalnego”

Przegląd kongresowego dokumentu tematycznego

Zatwierdzenie konkretnego programu pracy

Omówienie uchwał przekazanych przez Komisje Uchwał i Wniosków

Każda konferencja wyznacza sprawozdawcę (często przewodniczącego), który z kolei przedstawia sprawozdanie na posiedzeniu plenarnym.

Wytyczne dotyczące Uchwał kongresowych

1. Uchwałami są projekty tekstów przedkładane Kongresowi ITF i zawierające propozycje polityczne wymagające podjęcia decyzji. Z chwilą ich zatwierdzenia przez Kongres uzyskują status rezolucji.

2. Zgodnie z Konstytucją ITF każdy Kongres zwyczajny musi posiadać punkt porządku obrad dotyczący uchwał.

3. Rezolucje kongresowe wytyczają i formują pracę ITF w okresie międzykongresowym. Rada Wykonawcza działa jako zarządca rezolucji kongresowych po ich zatwierdzeniu, poprzez monitorowanie ich wdrażania.

4. Konstytucja ITF stwierdza co następuje :

„Uchwały do rozpatrzenia przez Kongres zwyczajny przedkłada się tak aby dotarły do Sekretarza Generalnego co najmniej cztery miesiące przed rozpoczęciem Kongresu. Ostateczny porządek obrad Kongresu zwyczajnego przekazany zostanie afiliowanym organizacjom co najmniej dwa miesiące przed rozpoczęciem Kongresu. Uchwały nadzwyczajne przedkładane mogą być Kongresowi zwyczajnemu, ale omawiane będą jedynie wówczas kiedy Komisja Regulaminowa uzna, że mają one prawdziwie pilny charakter i nie mogły być przedłożone z przewidzianym powyżej wyprzedzeniem”.

„Poprawki do uchwał umieszczonych w porządku obrad Kongresu zwyczajnego docierają do Sekretarza Generalnego co najmniej cztery tygodnie przed rozpoczęciem Kongresu”.

Uchwały zawierające poprawki konstytucyjne traktowane są w taki sam sposób jak inne uchwały – jedyna różnica polega na tym, że muszą one podlegać głosowaniu członkowskiemu i uzyskać muszą co najmniej dwie trzecie ważnych głosów, aby zostać przyjęte.

5. Oznacza to, w kontekście Kongresu 2010, rozpoczynającego się w dniu 5 sierpnia, że ostateczną datą składania uchwał kongresowych jest dzień 5 kwietnia, zaś ostateczna data otrzymania poprawek przypada na dzień 8 lipca. Sekretariat wykonać musi mnóstwo pracy – w tym krótkim okresie -dla zagwarantowania, że uchwały są wyraźne i praktyczne oraz zrozumiałe przez wszystkich.

6. Z tego względu Sekretariat zaleca afiliantom bardzo zdecydowanie aby możliwie najwcześniej przedkładali uchwały, tj. nie tuż przed upływem ostatecznej daty.

7. Dla dopomożenia temu procesowi, ITF wskazywać będzie afiliantom owe daty ostateczne w możliwie najwyraźniejszy sposób w swych komunikatach. Jednakże dodatkowo, Rada Wykonawcza ITF przyjęła pewne wytyczne dla związków dotyczące ułatwienia wszystkim przedkładania uchwał.

Format i język

8. W ramach przedkładania uchwał, wnosi się do afiliantów o rozpatrzenie, co następuje :

1. O ile to możliwe, uprasza się afiliantów o ograniczenie tekstu uchwał do dwóch stron,

2. O ile to możliwe, każda uchwała obejmować powinna jedynie jedno zagadnienie, albo silnie powiązane zagadnienia. W sytuacji objęcia dwóch różnych zagadnień, należy przedłożyć dwie odmienne uchwały.

3. Poszczególni afilianci powinni ograniczyć się do maksymalnie trzech uchwał.

4. Chociaż afilianci przedkładać mogą uchwały kongresowe w różnych językach, tekst angielski stanowić będzie wersje autentyczną we wszystkich sprawach odnoszących się do ich interpretacji.

5. O ile to możliwe, pomocne dla prac grupy roboczej będzie składanie uchwał w językach zwyczajowo stosowanych przez ITF.

Wskazania dotyczące treści

1. Uchwały kongresowe powinny generalnie dotyczyć istotnych zagadnień odnoszących się do branży transportowej, w przeciwieństwie do bardziej ograniczonych zagadnień technicznych (którymi można zająć się na innym forum, np. posiedzeniach Sekcji).

2. Uchwały kongresowe powinny zwracać się do ITF lub części składowych ITF (np. Sekcji lub Regionów) o podejmowanie swego rodzaju działalności (np. prowadzenia kampanii, lobbowania, publicznego potępienia itd.)

3. Uchwały kongresowe powinny być praktyczne i możliwe do osiągnięcia, w granicach rozsądku, w okresie czteroletnim.

4. Uchwały kongresowe odnoszące się do sporów krajowych powinny przedkładane być jedynie wówczas gdy odnoszą się do istotnych zagadnień strategicznych lub praw związków zawodowych.

Co następuje po przedłożeniu przez związek uchwały ?

Po przedłożeniu uchwały, w tym przypadku w terminie do 5 kwietnia 2010 roku, zostanie ona rozpatrzona przez grupę roboczą ds. rezolucji powołaną przez Radę Wykonawczą ITF. Ta grupa robocza rozpatrzy wszystkie otrzymane uchwały i wyda zalecenia dla posiedzenia Rady Wykonawczej ITF w kwietniu 2010 dotyczące uchwał.

Grupa pracować będzie nad zagwarantowaniem spójnego zbioru uchwał. Jeśli przedłożona przez was uchwała będzie wymagała przeredagowania, zostaniecie o tym powiadomieni. Na przykład, zasugerowane mogą być zmiany redakcyjne, oznaczające czasami potrzebę wyjaśnienia ze składającymi projekt, albo otrzymano kilka rezolucji od różnych związków dotyczących tej samej sprawy, które z pożytkiem mogłyby zostać zebrane w jeden tekst. Przewiduje się, że przeredagowanie zaproponowane zostanie na tym etapie i zamieszczone zostanie w sprawozdaniu Rady Wykonawczej.

Po złożeniu sprawozdania grupy roboczej przed Radą Wykonawczą, zatwierdzone wyniki zostaną rozkolportowane wśród wszystkich afiliantów dając im możliwość przedłożenia poprawek do uchwał. Oryginalne teksty przekazane zostaną jedynie do celów informacyjnych. Przewiduje się, że nastąpi to na początku maja 2010 roku.

Na Kongres przygotowany zostanie dokument dodatkowy zawierający wszystkie przedłożone poprawki w terminie ostatecznym do 8 lipca 2010.

Kongres, jak zwykle, wybierze Komisję Uchwał i Wniosków w trakcie swej sesji inauguracyjnej, w której skład wejdą akredytowani delegaci na Kongres. Komisja za podstawę swej pracy przyjmie sprawozdanie grupy roboczej i dokument zawierający poprawki.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawi na sesji plenarnej Kongresu swe sprawozdanie zawierające zalecenia.

Uprawniona liczba delegatów

Konstytucja ITF stwierdza, że liczba delegatów kongresowych do jakiej uprawniona jest afiliowana organizacja, jest następująca :

Organizacje powinny mieć na celu zagwarantowanie, że ilość kobiet delegatów będzie co najmniej proporcjonalna do ich udziału w członkostwie związkowym. Niemniej, każda delegacja składająca się z ponad trzech osób, powinna mieć na celu objecie w swym składzie co najmniej jednej kobiety.

Pod warunkiem pisemnego zgłoszenia o swym działaniu do Sekretarza Generalnego, jeśli to możliwe co najmniej cztery tygodnie przed rozpoczęciem Kongresu, afiliowana organizacja może nominować delegacje innej organizacji do działania w jej imieniu na Kongresie, jednak żadna delegacja nie może reprezentować więcej niż trzech organizacji, oprócz siebie samej.

Afiliowana organizacja może dołączyć do składu swej delegacji rozsądną liczbę doradców, pod warunkiem, że doradcy są członkami tej afiliowanej organizacji, albo w inny sposób są z nią blisko związani.

Miejsca i lata Kongresów ITF

Londyn 1898

Paryż 1900

Sztokholm 1902

Amsterdam 1904

Mediolan 1906

Wiedeń 1908

Kopenhaga 1910

Londyn 1913

Amsterdam 1919

Christiania 1920

Genewa 1921

Wiedeń 1922

Hamburg 1924

Paryż 1926

Sztokholm 1928

Londyn 1930

Praga 1932

Kopenhaga 1935

Luksemburg 1938

Zurich 1946 (Kongres co 2 lata)

Oslo 1948

Stuttgart 1950

Sztokholm 1952

Londyn 1954

Wiedeń 1956

Amsterdam 1958

Berno 1960

Helsinki 1962

Kopenhaga 1965 (Kongres co 3 lata)

Wiesbaden 1968

Wiedeń 1971

Sztokholm 1974

Dublin 1977

Miami 1980

Madryt 1983

Luksemburg 1986 (Kongres co 4 lata)

Florencja 1990

Genewa 1994

Londyn 1996 (z okazji stulecia ITF)

New Delhi 1998

Vancouver 2002

Durban 2006

Mexico City 2010 (5-12 sierpnia)

wellmedia