W związku z wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, że od dnia 1 marca 2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych. W dniu 1 marca 2021 roku dokumenty papierowe akcji stracą moc i zaczną obowiązywać wpisy w rejestrze akcjonariuszy – prowadzonym w formie elektronicznej dla PLO SA przez bank PKO BP BM. W związku z powyższym złożenie dokumentów akcji w Spółce powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r. Od dnia 1 marca 2021 roku za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot / osoba, który / która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Z mocy prawa wygaśnie moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę. Nie będą już one uprawniały do wykonywania praw korporacyjnych. Dokument akcji zachowa moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 marca 2021r. Moc dowodowa dokumentów akcji (w formie papierowej) wygaśnie 1 marca 2026 roku. Po tym terminie akcjonariusze nie mają możliwości dokonania wpisu do rejestru i przestaną być akcjonariuszami Spółki. Natomiast jeżeli akcjonariusz, który z różnych przyczyn nie złoży dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) przed dniem 1 marca 2021 roku, nie zostanie pozbawiony praw do akcji i możliwości wpisania akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy. Dokumenty akcji nadal mogą być składane w PLO SA. Wówczas Spółka niezwłocznie przekaże informacje o akcjonariuszu i liczbie jego akcji podmiotowi prowadzącemu rejestr. Złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Konieczne będzie podanie danych identyfikujących danego akcjonariusza, które będą niezbędne dla rejestracji. W tym celu proszę wziąć ze sobą dowód tożsamości. Uwaga: W celu dokonania wszelkich czynności formalno-prawnych prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny pod nr: (58) 6689 623, albo kontakt emailowy : akcje@pol.com.pl .

Informacji ze strony internetowej Polskich Linii Oceanicznych

wellmedia