Wspólna Grupa Negocjacyjna (JNG) i Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) wyznaczyły obszary na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim jako „obszary działań wojennych” co powoduje zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i daje inne uprawnienia dla marynarzy w strefie działań wojennych.

Zostało to uzgodnione wczoraj, w związku z szybko narastającym kryzysem na Ukrainie, na nadzwyczajnym spotkaniu na wysokim szczeblu pomiędzy partnerami społecznymi. Przedmiotem dyskusji były sprawy związane z repatriacją, wypłatą wynagrodzeń, bezpiecznym tranzytem oraz poszanowaniem praw poszczególnych marynarzy, zwłaszcza marynarzy z tego regionu.

JNG i ITF, jako partnerzy społeczni, negocjują i zapewniają stosowanie porozumienia Międzynarodowego Forum Negocjacyjnego (IBF), które jest jedynym międzynarodowym układem zbiorowym pracy obejmującym warunki zatrudnienia marynarzy w handlu międzynarodowym na ponad 9000 statkach.

Eskalacja działań wojennych i konfliktów na Ukrainie wywarła ogromną presję na marynarzy wszystkich narodowości a także na przemysł morski, który już teraz zmaga się z żądaniami i wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię. Strony zgodziły się, że dobro marynarzy i ochrona ich praw w tej bezprecedensowej sytuacji ma nadrzędne znaczenie dla ducha i intencji porozumienia IBF.

Obszary Stref Wojennych IBF zostały wyznaczone dla Morza Azowskiego (na północ od szerokości geograficznej 46N, północnego regionu Morza Czarnego i wszystkich portów na Ukrainie. Zgodnie z tą klasyfikacją marynarze na statkach objętych układami IBF mają prawo do:

  •  bonusu równego płacy zasadniczej, płatnego za minimum 5 dni+ za każdy dzień dłużej przebywania w strefie;
  •  podwojonej wysokości odszkodowania w przypadku śmierci lub inwalidztwa;
  • odmowy wpłynięcia w strefę działań wojennych, z prawem do repatriacji na koszt firmy i odszkodowaniem w
    wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;
  • działania na 3 poziomie bezpieczeństwa zgodnego z Kodeksem ISPS ( Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statków i Obiektów Portowych, który stanowi wprowadzoną w 2004 roku poprawkę do Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu – SOLAS).

Ze względu na szybko zmieniającą się sytuację oznaczenia te będą sprawdzane co 2 tygodnie aby określić okres ważności oraz, w razie potrzeby, zmienić warunki i współrzędne.

Oprócz ustanowienia „obszarów działań wojennych” wokół Ukrainy, JNG i ITF zobowiązały się również do dalszych dyskusji w celu monitorowania i przeglądu mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo marynarzom w tym szybko ewoluującym kryzysie.

Rozważano również ułatwienia ze strony rządów na całym świecie w celu wsparcia potencjalnych rozwiązań uchodźczych dla ukraińskich marynarzy i ich rodzin. Partnerzy społeczni zgodzili się zwiększyć presję na rządy aby zniosły wizy dla ukraińskich marynarzy i ułatwiły im repatriację.

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) z dnia 02.03.2022 roku.

wellmedia