KONTROLA BHP w BTZ – GDYNIA, dnia 03.09.2014

Dnia 25.08.2014 roku poinformowano Panów Prezesów wszystkich polskich portów i spółek portowych o Bałtyckim Tygodniu Kampanii ETF (Europejska Federacja Transportowców) obejmującym państwa i porty Morza Bałtyckiego i Norwegii w dniach 1-5 września 2014 roku. Również tego samego dnia poinformowaliśmy pisemnie Bałtycki Terminal Zbożowy o Bałtyckim Tygodniu Akcji.
Zwróciliśmy uwagę na aktualną sytuację w europejskim przemyśle morskim wskazującą na potrzebę silniejszego niż obecnie zorganizowania marynarzy i portowców w związki zawodowe oraz wzajemnej pomocy organizacji marynarzy i portowców w celu przeciwdziałania pogarszającym się warunkom pracy i postępującej deregulacji. Podkreśliliśmy współczesne zagrożenia związane bezpośrednio z postępującą globalizacją naszego sektora gospodarki.
W pogoni za zyskiem właściciele terminali odchodzą od stałych umów o pracę na rzecz pracowników dorywczych. Taka sytuacja staje się coraz bardziej powszechna również w polskich portach. Biorąc pod uwagę skalę zjawiska, ITF(Międzynarodowa Federacja Transportowców) w roku 2006 ogłosiła rozpoczęcie nowej kampanii – przeciwko wygodnym portom (Port of Convenience – POC), w których prawa pracownicze są ograniczane. W tej kampanii związki zawodowe portowców mogą liczyć na pełne wsparcie i solidarność ze strony organizacji marynarzy.
W piśmie poinformowaliśmy, że w dniach 1-5 września 2014r chcemy dokonać wspólnego przeglądu sytuacji w portach bałtyckich w celu zapobieżenia nieuczciwej konkurencji oraz poprawy warunków zatrudnienia zarówno marynarzy jak i portowców .
Dnia 02.09.2014 skierowaliśmy do Pana Marka Kwiatkowskiego – Prezesa Zarządu Bałtyckiego terminala Zbożowego Sp. z o.o., że dnia 03.09.2014 przeprowadzimy inspekcję warunków pracy portowców zatrudnionych w Bałtyckim Terminalu Zbożowym. O zamiarze przeprowadzenia inspekcji poinformowaliśmy: Okręgowy Inspektorat Pracy, Społecznego Inspektora Pracy, Przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Przewodniczącego Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność” oraz Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Portu Gdynia.
Dnia 03.09.2014 grupa inspekcyjna złożona z przedstawicieli związków zawodowych marynarzy i portowców afiliowanych w ITF przeprowadziła inspekcję, w obecności Pani Luizy Stawiarskiej – Przedstawiciela BTZ ds. BHP. W kontroli nie uczestniczył Społeczny Inspektor Pracy z BTZ.
Nazwa podmiotu kontrolowanego:
Bałtycki Terminal Zbożowy sp. z.o.o. w Gdyni
ul. Indyjska 2, 81-336 Gdynia

Kontrola dotyczyła wybranych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy w BTZ.

W rezultacie przeprowadzonej inspekcji i po otrzymaniu informacji uzyskanych od przedstawiciela BTZ grupa inspekcyjna kieruje następujące pytania do Zarządu BTZ i do Państwowej Inspekcji Pracy:

Czy liczba osób obecnie obsługujących rozdzielnię sterowniczą – w czasie kontroli 1 osoba – jest wystarczająca ze względu na bezpieczeństwo pracy?
Czy do obowiązków brygadzisty technicznego należy obsługa RTS-u elewatora?
Ile wynosi norma zmianowa ważenia samochodów?
Czy przy zwiększonej liczbie przyjmowanych samochodów zatrudnia się drugiego wagowego?
Czy pracownicy firm zewnętrznych są zatrudniani przy przeładunku towarów?
Czy PIP sprawdziła obsady stanowiskowe i jakie skierowała wnioski i zalecenia do BTZ?
Czy uzgodniono ze związkami zawodowymi zasady i warunki pracy pracowników firm zewnętrznych na terenie BTZ?
Kiedy zostanie zabezpieczone miejsce pracy operatora RTS w kanale technologicznym?

Uwaga i postulat grupy inspekcyjnej do pilnej realizacji:

Zdaniem grupy inspekcyjnej obsługa zasuw przy taśmociągach stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i życia dla pracowników.
Obecne miejsce nie posiada żadnego zabezpieczenia ani miejsca do bezpiecznego regulowania natężenia strugi przepływu masy towarowej.

Prosiliśmy o udzielenie odpowiedzi na w/w pytania.
Wnioskowaliśmy także o pilne ustosunkowanie się do naszej uwagi i postulatu dot. bezpieczeństwa pracy pracowników BTZ.