W związku z zapytaniami dot. sytuacji marynarzy pracujących w systemie „wysadkowym” na statkach uprawiających żeglugę poza polskimi portami (np. w systemie 2 tygodnie na statku, 2 tygodnie na lądzie), przekraczającymi granicę lądową celem wjazdu na terytorium RP, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) informuje :

1. marynarz taki nie przekracza granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, więc zgodnie z rozporządzeniem objęty jest kwarantanną;

2. zgodnie z § 2 ust. 10 rozporządzenia z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w których ma być obowiązkowa kwarantanna lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach może zadecydować o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia;

3. w opinii MGMiŻŚ konieczność powrotu na statek przed upływem 14-dniowej kwarantanny celem podjęcia pracy na statku jest uzasadnionym przypadkiem, na podstawie którego można zadecydować o skróceniu kwarantanny celem udania się na statek. Decyzję w tej kwestii podejmuje jednak Państwowa Inspekcja Sanitarna.

wellmedia