1. Ja niżej podpisany/a deklaruję wstąpienie do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.  Oświadczam, że będę stosował/a się do postanowień Statusu Związku, w szczególności zobowiązuje się do regularnego opłacania składek związkowych oraz wyrażam zgodę na potrącanie składki przez pracodawcę z mojego wynagrodzenia.
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych w związku z realizacją celów statutowych NSZZ „Solidarność”.
  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych w celu wydania legitymacji elektronicznej.
  4. Potwierdzam, że otrzymałem klauzulę informacyjną zgodnie z tzw. RODO stanowiącą załącznik do Deklaracji Członkowskiej NSZZ „Solidarność”

Dane członka

Adres zamieszkania

Dane Kontaktowe

Dane osoby krewnej