Europa Fair Transportu jest kampanią ETF (Europejska Federacja Transportowców) przeciwko dumpingowi socjalnemu w europejskim sektorze transportu. ETF walczy o jakość miejsc pracy dla pracowników transportu oraz bezpieczne, niezawodne i dostępne usługi transportowe dla klientów. Europejskie związki zawodowe transportowców wspólnie domagają się położenia kresu nieuczciwej konkurencji i wyzyskowi.

Dumping socjalny ma wpływ na pracowników transportu w całej Europie:

  • Pracownicy wysyłani do innych krajów otrzymują często niższe wynagrodzenia niż pracownicy miejscowi.
  • Niebezpiecznie wydłużony czas pracy, ponieważ pracodawcy i rządy ignorują przepisy w zakresie odpoczynku.
  • Miejsca pracy niszczone przez nieuczciwą konkurencję w oparciu o koszt, a nie jakość.
  • Międzynarodowy biznes poszukuje najtańszych kontraktów, pozostawiając pracowników bez wyraźnego dostępu do opieki zdrowotnej i zabezpieczeń społecznych.
  • Pracownicy zmuszani do krótkoterminowych i śmieciowych kontraktów.
  • Nieustanne podejmowanie, praca agencyjna i fałszywe samozatrudnienie – rozgrywają powiązanie między personelem i pracodawcami.

Transport morski

Sekcja Transportu Morskiego ETF zaangażowana jest w kampanię pod nazwą Fair Żegluga, która ma na celu ustanowienie europejskiej przestrzeni morskiej dla usług żeglugowych, która wolna jest od dumpingu socjalnego. Ze względu na specyfikę sektora, kampania ma bardziej polityczny charakter.

Na poziomie w/w Sekcji, Grupa Ekspertów Prawnych stworzyła definicję takiej przestrzeni a naukowcy zostali wynajęci dla wsparcia wysiłków na rzecz takiej definicji oraz zagwarantowania, że jest to koncepcja mająca wagę prawną. Równolegle do tego, przeprowadzono nieformalne dyskusje z armatorami dla omówienie możliwości zajęcia się dumpingiem socjalnym w żegludze i pobudzeniem zatrudnienia europejskich marynarzy.

Oczekuje się, że europejska przestrzeń morska dla usług żeglugowych okaże się być sprawdzoną koncepcją. Od tego momentu, element polityczny Kampanii Fair Żeglugi wejdzie w bardziej decyzyjny etap w drodze wzmocnienia lobbowania polityków. Obecnie planowane są działania i wydarzenia widoczne dla publiczności.

Rybołówstwo

Sekcja Rybołówstwa ETF wspierała pracę realizowaną przez ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) na rzecz wyeliminowania pracy przymusowej w irlandzkim sektorze rybołówstwa.

Ponadto wizytacja studyjna Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego w dniach 17-19 września 2018 roku umożliwiła zarówno ETF jak i Europeche przypomnienie eurodeputowanym, o wspólnej deklaracji sporządzanej przez partnerów społecznych na temat nadużyć mających miejsce na irlandzkich statkach rybackich. Wezwano europosłów do monitorowania sytuacji w Irlandii i zajęcia się tym zagadnieniem w ramach Komisji Rybołówstwa.

wellmedia